Offerte Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Offerte Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) - Met de Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) is uw bedrijf, onderneming of organisatie (MKB en ZZP) verzekerd tegen de gevolgen van materiële schade en letselschade die u, uw medewerkers of uw producten veroorzaken. Vraag online een vrijblijvende maatwerkofferte aan voor uw Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aan!

Complete 0%
1 Pagina 1 2 Pagina 2 3 Pagina 3

Offerte Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

Verzekeringnemer

Bedrijfsnaam*Vul SVP uw bedrijfs- of handelsnaam (conform KvK)!
Contactpersoon*Vul SVP de contactpersoon in!
Geslacht contactpersoon*
Man
Vrouw
Adres*Vul SVP uw adres in!
Postcode en plaats*Vul SVP uw postcode en plaats in!
Telefoonnummer*Voor SVP uw telefoonnummer in!
E-mail *

Bedrijfsgegevens

Wat is het KvK-nummer?*Vul hier het werkelijke nummer in waaronder verzekeringnemer bekend is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Bent u ZZP-er? *Een ZZP-er is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft.
Ja
Nee
Hoeveel personeelsleden telt uw bedrijf?*Personeelsleden zijn o.a.: medewerkers met arbeidscontract, oproepkrachten, uitzendkrachten, overig tijdelijk personeel en meewerkende familieleden.
Hoeveel dga's, eigenaren, firmanten e.d. telt uw bedrijf?
Loonsom per jaar (incl. eigenaren/dga)*Voor eigenaar/dga kan € 35.000,00 per persoon worden gehanteerd.
Kunt u de Btw verrekenen? *De meeste ondernemers zijn btw-plichtig. Zij hoeven de btw niet mee te verzekeren. Dat betekent dat, als er een schade is, de vergoeding exclusief btw is. Beantwoord deze vraag daarom alleen met Ja als u niet btw-plichtig bent.
Ja
Nee
Wat is uw jaaromzet (excl. Btw)?*Vul SVP uw jaaromzet exclusief de Btw in!
Wat is uw jaaromzet (incl. Btw):*Vul SVP uw jaaromzet inclusief de Btw in!
In welke sector (SBI) bent u werkzaam (ivm branchespecifieke vragen)*Onze website hanteert een verzameling van sectoren volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Deze “sectoren” zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
Wat voor onderwijsinstelling is het?
Om welk soort onderwijs gaat het?*
Hoeveel bedraagt de exploitatiesom?*
Aantal leerlingen?*
Aantal leerkrachten?*
Aantal vrijwilligers?*
Wat voor opvang is het? *
Beschrijf SVP uw soort kinderopvang*
Bent u ingeschreven in het gemeentelijke kinderopvangregister? *
Ja
Nee
Soort agrarisch bedrijf*
Wat is de oppervlakte in hectare van uw akkerbouwbedrijf?*
Wat is de oppervlakte in m2 van uw glastuinbouwbedrijf?*
Verhuurt u (delen) van kassen? *
Ja
Nee
Wat is de oppervlakte in hectare van uw bloembollenbouwbedrijf?*
Welke omzet realiseet u met Bollenbroei?*
Wat is de oppervlakte in hectare van uw boomkwekerij?*
Verricht u loonspuitwerkzaamheden? *
Ja
Nee
Wat is de oppervlakte in hectare van uw fruitteeltbedrijf?*
Wat is de oppervlakte in hectare van uw kwekerij?*
Aantal Vleeskuikens*
Omzet voor Kuikenbroederij*
Aantal Eenden, Fazanten, Ganzen, Kalkoenen en/of Legkippen*
Aantal Struisvogels*
Aantal Melkvee, Jongvee, Vleesvee Rund (Koe, Stier)*
Aantal Vleeskalveren:*
Aantal Schapen en/of Geiten*
Wat is de oppervlakte in hectare van uw tuinbouwbedrijf?*
Welke omzet heeft uw bedrijf in Champignons en/of Witlof?*
Aantal Opfok- en/of Vleesvarkens*
Aantal Fokvarkens*
Zijn er agrarische nevenactiviteiten?*
Ja
Nee
Zo ja, welke agrarische nevenactiviteiten?Geef SVP een beschrijving van de activiteiten of werkzaamheden!
Zijn er niet-agrarische nevenactiviteiten?*Geef hier agrarische nevenactiviteiten op waarvoor de verzekeringen ook moeten gelden. Niet-agrarische nevenactiviteiten kunt u hieronder opgeven.
Ja
Nee
Omzet BoerderijwinkelBoerderijwinkel: verkoop aan particulieren van voortbrengselen van het eigen agrarisch bedrijf. Eventueel ook streekproducten die vervaardigd zijn op naburige agrarische bedrijven.
Omzet Huisvesting personeelHuisvesting personeel: ter beschikking stellen van tijdelijke woonruimte op het eigen agrarisch bedrijf aan werknemers. Geen bereiding en/of verstrekking van maaltijden.
Omzet RecreatieRecreatie: verschaffen van logies aan recreanten en/of exploitatie van een kampeerterrein. Geen bereiding en/of verstrekking van warme maaltijden.
Omzet StallingStalling: exploitatie van een gebouw en/of terrein voor (winter)stalling van (motor)voertuigen, inclusief aanhangwagens, van derden. Geen vaartuigen anders dan op trailers.
Omzet ZuivelbereidingZuivelbereiding: vervaardigen van zuivelproducten met gebruikmaking van melk van het eigen agrarisch bedrijf. Geen verkoop daarvan aan particulieren.
Heeft u een andere nevenactiviteit?*
Ja
Nee
Zo ja, geef SVP een omschrijving van andere werkzaamheden*
Wilt u Particuliere aansprakelijkheid (AVP) meeverzekeren?*
Ja
Nee
Aantal te verzekeren huishoudens bij particuliere aansprakelijkheid
Wilt u Jagersaansprakelijkheid meeverzekeren? *(Met de dekking Jagersaansprakelijkheid bent u als jager verzekerd tot een vast verzekerd bedrag per aanspraak)
Ja
Nee
Zo ja, voor welke personen wenst u jagersaansprakelijkheid te verzekeren?SVP opgave van: Voorletters + Tussenvoegsel + Achternaam + Geboortedatum + Geslacht
Aantal jagers
Wat is de categorie van uw bedrijf of beroep?*
Welke specialisatie heeft uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is uw specialisatie?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat zijn u voornaamste werkzaamheden?*
Geef SVP een beschrijving van uw beroep, bedrijf of werkzaamheden*
Wat zijn uw voornaamste werkzaamheden?*
Wat zijn uw voornaamste werkzaamheden?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Welke specialisatie heeft uw bedrijf?*
Welke specialisatie heeft uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wilt u SVP een beschrijving geven van uw beroep/bedrijf/werkzaamheden?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat zijn u voornaamste werkzaamheden?*
Wat zijn u voornaamste werkzaamheden?
Wat zijn u uw voornaamste werkzaamheden?*
Wenst u een offerte voor uw Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?*
Ja
Nee
Ingangsdatum Beroepsaansprakelijkheidsverzekering*
Gewenst verzekerd bedrag Beroepsaansprakelijkheid*
Eigen risico Beroepsaansprakelijkheid*
Beschikt u over een lopende Beroepsaansprakelijkheidsverzekering of bent u starter? *
Ja
Nee
Van welke beroepsorganisatie bent u lid? (meerdere antwoorden mogelijk)*
Ik ben lid van een andere beroepsorganisatie, namelijk:*
Welke algemene voorwaarden ten opzichte van uw opdrachtgevers hanteert u? (meerdere antwoorden mogelijk) *
Bevestigt u schriftelijk aan opdrachtgevers dat de algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zijn? *
Ja
Nee
Stuurt u de opdrachtgever bij elke opdracht, vooraf of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst, een exemplaar van de algemene voorwaarden?*
Ja
Nee
Bent u lid van een beroepsorganisatie? *
Ja
Nee
Wat is de categorie van uw bedrijf of beroep? bouw*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf? GWW*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Welke werkzaamheden verricht uw bedrijf?*
Worden er door u, of iemand anders in uw opdracht, brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden of andere brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden uitgevoerd?*Onder 'brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden' verstaan we: alle dakdekkerswerkzaamheden met open vuur, zoals branden van bitumen en het werken met hete lucht, zoals föhnen. Onder 'andere brandgevaarlijke werkzaamheden' verstaan we: alle werkzaamheden, anders dan dakdekkerswerkzaamheden, waarbij verhitting een rol speelt, zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verf afbranden en het werken met hete lucht, zoals föhnen.
Ja
Nee
Wilt u brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden meeverzekeren?*Onder brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden verstaan we: alle dakdekkerswerkzaamheden met open vuur, zoals branden van bitumen en het werken met hete lucht, zoals föhnen.
Ja
Nee
Besteedt u deze dakdekkerswerkzaamheden volledig uit?*Beantwoord deze vraag met 'Nee' als u (ook) zelf brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden uitvoert.
Ja
Nee
Wilt u andere brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden meeverzekeren?*Hieronder verstaan we: alle werkzaamheden, anders dan dakdekkerswerkzaamheden, waarbij verhitting een rol speelt, zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verf afbranden en het werken met hete lucht, zoals föhnen.
Ja
Nee
Welk deel van uw omzet wordt door onderaannemers gerealiseerd?*Een onderaannemer is een persoon of een organisatie welke in opdracht van een aannemer, zonder bij hem in dienst te zijn, het door de aannemer aangenomen werk geheel of gedeeltelijk uitvoert.
Welk deel van uw omzet wordt in het buitenland gerealiseerd?Het gaat om de omzet van de Nederlandse vestiging waarvoor deze verzekering wordt aangevraagd.
Ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden (eigen of uitbesteed werk) op een of meer van de volgende terreinen? Betonrenovatie, betonbouw, kelderbouw, (paal)funderingswerk, grondkerende constructies (zoals damwanden), (bron)bemaling, ondergrondse kabels, vloerafwerking, sloopprojecten, asbestsanering, grond-, weg- en waterbouw. Ook bij uitvoering op incidentele basis zijn er gevolgen voor de dekking. Voor de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) gelden vaak uitsluitingen voor schade door onder andere asbestverwerking, (bron)bemaling, aanleg / herstel van (paal)funderingen en grondkerende constructies (zoals damwanden)?*Het gaat zowel om werkzaamheden die uw bedrijf zelf uitvoert, als om werkzaamheden die u door onderaannemers of derden laat uitvoeren. Als u deze vraag met ja beantwoordt, nemen wij contact met u op om na te gaan of voor uw Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) een maatwerkoplossing mogelijk is.
Ja
Nee
Niet bekend
Soort beroep of bedrijf?
In welke sectoren zijn uw opdrachtgevers werkzaam? (meerdere antwoorden mogelijk, keuze aanklikken icm Ctrl-toets)*
In welke overige sectoren zijn uw opdrachtgevers werkzaam?*
Worden diensten verleend of werkzaamheden verricht in het buitenland? *
Ja
Nee
Diensten/Werkzaamheden buitenland*
Welke diensten levert u? (meerdere antwoorden mogelijk, keuze aanklikken icm Ctrl-toets)*
Bent u in het bezit van een vergunning Wpbr van het Ministerie van Veiligheid & Justitie? *
Ja
Nee
Wat is uw vergunningsnummer?*
Waarom bent u niet in het bezit van een vergunning?*
Bent u in het bezit de vereiste vakdiploma’s?*
Ja
Nee
Over welke vakdiploma's beschikt u?*
Zijn deze op eigen naam gesteld?*
Ja
Nee
Staan deze vakdiploma's op naam van uw medewerker(s)? *
Ja
Nee
Overige diensten
Beschikt u over een beveiligingspas? *
Ja
Nee
Zo ja, welke?*
Heeft uw bedrijf een keurmerk? *
Ja
Nee
Welk(e) keurmerk(en) heeft uw bedrijf?*
Hoe lang heeft u reeds ervaring in uw huidige beroep-/ bedrijfsactiviteiten?*
Wat is de categorie van uw bedrijf of beroep?*
Soort vereniging*
Aantal leden?*
Aantal vrijwilligers (buiten de leden)?*
Hoeveel bedraagt de jaaromzet van uw kantine?*
Heeft u een tribune? *
Ja
Nee
Hoeveel zitplaatsen heeft de tribune?*
Wat is de bouwaard van de tribune?*
Wat is uw activiteit of beroep?*
Wat is het aantal beroepsbeoefenaren of leden?*
Wat is het aantal zitplaatsen?*
Keuzelijst*
Wat is uw activiteit of beroep?*
Wat is uw activiteit of beroep?*
Aantal opblaas units*
Aantal leden*
Wat is de categorie van uw bedrijf of beroep?*
Wat is de categorie van uw bedrijf of beroep?*
Toelichting overige beroep- of bedrijfssoorten
Vervoert u gevaarlijke stoffen en/of bulkgoederen?*Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken door hun eigenschappen en/of de omstandigheden waaronder ze voorkomen. Bulkgoederen (ook wel massagoed of stortgoed) zijn zaken die niet per eenheid zijn verpakt, maar los worden vervoerd in of op een motorrijtuig of aanhangwagen.
Ja
Nee
In welke segment is uw bedrijf hoofdzakelijk werkzaam?*
Wat is de categorie van uw bedrijf of beroep?*
Geef SVP een toelichting*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Geef SVP een toelichting*
Wenst u extra bezoekersdekking? *U kunt de personenschade van bezoekers meeverzekeren. Het betreft schade onstaan op het terrein (geen bouwlocaties) of in uw gebouwen als gevolg van een ongeval, waarvoor u niet aansprakelijk bent. Deze dekking geldt uitsluitend als het ongeval in verband staat met het bezoek. De dekking wordt niet door alle verzekeraars aangeboden.
Ja
Nee
Vindt er maaltijdbezorging plaats?*
Ja
Nee
Aantal motorrijtuigen dat gebruikt wordt voor maaltijdbezorging*
Wat is de categorie van uw bedrijf of beroep?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Hoeveel zitplaatsen?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de categorie van uw bedrijf of beroep?*
Wat is de categorie van uw bedrijf of beroep?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Welke fabricage is bij uw bedrijf van toepassing?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is de specialisatie van uw bedrijf?*
Wat is uw activiteit of beroep?*
Wat is uw specialisatie?*
Wat is uw specialisatie?*
Wat is uw specialisatie?*
Wat is uw specialisatie?*
Importeert u goederen vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte?*Het gaat om goederen die bestemd zijn voor verkoop, verhuur, lease of verstrekking aan derden. De Europese Economische Ruimte bestaat uit de landen van de Europese Unie (EU), plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
Ja
Nee
Exporteert u goederen naar landen buiten Europa? *Het gaat om goederen die bestemd zijn voor verkoop, verhuur, lease of verstrekking aan derden.
Ja
Nee
Bent u lid van BOVAG en/of FOCWA? *Geef hier aan of u voor het te verzekeren beroep lid bent van BOVAG en/of FOCWA.
Ja
Nee
Wat is uw activiteit of beroep?*
Wat is uw specialisatie?*
Is er sprake van bereiding of opwarmen van gerechten en/of maaltijden door middel van frituren en/of grillen, eventueel voor directe consumptie in of bij de winkel?*
Ja
Nee
Welke specialisatie heeft u?*
Welke specialisatie heeft uw winkel?*
Welke activiteiten biedt uw tankstation?*
Welke specialisatie heeft uw winkel?*
Wat is de specialisatie van uw winkel?*
Welke specialiteit heeft uw winkel?*
Welke specialisatie heeft uw winkel?*
Welke specialisatie heeft uw webshop?*
Wordt ook omzet gerealiseerd als groothandel?*Een onderneming die producten verhandeldt niet in het eigen bedrijf zijn vervaardigd, en zijn afgenomen van derden (fabrikanten of producenten), en aan bedrijfsmatige afnemers (grossiers, detaillisten en/of grootverbruikers) worden afgeleverd.
Ja
Nee
Welk deel van de omzet wordt behaald met de groothandel? *
Wordt ook omzet gerealiseerd als webwinkel?*Een onderneming die online producten aanbiedt die kunnen worden aangeschaft via het internet.
Ja
Nee
Welk deel van de omzet wordt behaald met de webwinkel? *Kies het percentage dat het dichtst bij het werkelijke percentage ligt.
Handelt de onderneming in goederen onder eigen merk/naam?*
Ja
Nee
Vindt er bezorging en/of reparatie plaats?*
Ja
Nee
Importeert uw onderneming goederen vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte?*
Ja
Nee
Exporteert uw onderneming goederen naar landen buiten Europa?*
Ja
Nee
Wat is uw activiteit of beroep? groothandel*
Wat is uw specialisatie? handelsbemiddeling*
Beschrijving overige handelsbemiddeling*
Wat is uw specialisatie? agrarisch*
Wat is uw specialisatie?*
Wat is uw specialisatie?*
Wat is uw specialisatie?*
Wat is uw specialisatie?*
Wat is uw specialisatie?*
Wat is uw specialisatie?*
Wordt ook omzet gerealiseerd als winkel?*Een onderneming die voor eigen rekening en risico tastbare producten levert aan consumenten voor eigen gebruik.
Ja
Nee
Welk deel van de omzet wordt behaald met de winkel?*
Wordt ook omzet gerealiseerd als webwinkel?*
Ja
Nee
Welk deel van de omzet wordt behaald met de webwinkel?*
Importeert uw onderneming goederen vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte?*Het gaat om goederen die bestemd zijn voor verkoop, verhuur, lease of verstrekking aan derden.
Ja
Nee
Exporteert uw onderneming goederen naar landen buiten Europa?*Het gaat om goederen die bestemd zijn voor verkoop, verhuur, lease of verstrekking aan derden. De Europese Economische Ruimte bestaat uit de landen van de Europese Unie (EU), plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
Ja
Nee
Voorziet u producten van etiketten met informatie?*Beantwoord deze vraag met 'Ja' als u (de verpakking van) producten voorziet van een etiket of label met informatie voor de gebruiker, zoals over inhoud, samenstelling, toepassing, gewicht of houdbaarheid.
Ja
Nee
Is er sprake van bewerking en/of vermenging van producten?*Beantwoord deze vraag met 'Ja' als u producten zodanig bewerkt of vermengt dat de oorspronkelijke structuur van het product verandert.
Ja
Nee
Handelt de onderneming in goederen onder eigen merk/naam?*
Ja
Nee
Wat is de specialisatie van uw bedrijf, onderneming of organisatie?
Wat zijn de voornaamste werkzaamheden?*
Wat is de bedrijfssoort?*
Wat is de bedrijfssoort?*
Wat is de bedrijfssoort?
Aantal specialisten?*
Zijn de specialisten ingeschreven in het BIG-register?*Geef hier aan of verzekeringnemer voor het te verzekeren beroep is ingeschreven in het BIG-register. Het BIG-register is opgericht op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
Ja
Nee
Aantal paramedici?*
Zijn de paramedici ingeschreven in het betreffende kwaliteitsregister?*
Ja
Nee
Aantal niet-medische assistenten?*
Wat is uw activiteit of beroep?*
Welk(e) bedrijfsactiviteit(en) of soort bedrijf / soort beroep wilt u verzekeren?*Bij de inschrijving van uw bedrijf in het Handelsregister bij de KvK wordt uw bedrijf ingedeeld op basis van de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI). Wat is uw SBI-code en komt de geregistreerde SBI-code overeen met de feitelijke activiteiten?
Back Volgende