Raampolis beroepsaansprakelijkheidsverzekering architecten-, advies- en ingenieursbureaus

Wanneer de leden van NLingenieurs en BNA op opdrachten de DNR 2011 van toepassing verklaren, zijn zij verplicht om zich te verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid. In verband hiermee hebben vertegenwoordigers van NLingenieurs en BNA samen met verzekeraars en assurantiemakelaars een raampolis samengesteld: de raampolis beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten-, advies- en ingenieursbureaus

Offerte aanvragen

Introductie DNR en Raampolis Beroepsaansprakelijkheid

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) vormt de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is een evenwichtige en veel gebruikte regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en klanten. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs.

In de raampolis zijn een aantal optionele bepalingen opgenomen; bepalingen die niet verplicht zijn omdat deze niet overal te verzekeren zijn. Het is van belang hier opmerkzaam op te zijn in het overleg met de verzekeraar. De standaardpolissen bieden dekking voor één hoedanigheid van werkzaamheden (dus niet èn-èn, maar òf-òf). Deze standaardpolissen zullen voor het merendeel van de bureaus van toepassing zijn. Verzekeraars zijn overigens veelal bereid maatwerkoplossingen aan te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreiding van het dekkingsgebied en het nemen van een hoger eigen risico tegen een lagere premie.

In iedere polis komen standaarduitsluitingen voor. Daarop moet u bedacht zijn. Niet en te laat presteren en foutieve kostenramingen en begrotingen zijn voorbeelden van fouten die over het algemeen niet verzekerd zijn. De eventuele daardoor ontstane schade zal, indien men aansprakelijk is, uit eigen middelen moeten worden betaald.

Tot slot dient u zich ervan bewust te zijn dat de verzekeringsmarkt in beweging is; zorg daarom dat u de condities van uw verzekeringscontract goed uit onderhandelt.

Raampolis voorwaarden verzekeraar

De verzekeraar verplicht zich tot het verzekeren van een hoedanigheid ( bijvoorbeeld: architectenwerkzaamheden of constructie-advieswerkzaamheden of installatie-advieswerkzaamheden, enz.) of een combinatie van hoedanigheden. Voorts biedt de verzekeraar de mogelijkheid om ad hoc per project de te verzekeren hoedanigheden uit te breiden.

De verzekeringsnemer geeft na afloop van het kalenderjaar de omzet naar hoedanigheid op aan de verzekeraar, ten behoeve van de definitieve vaststelling van de premie.

De verzekeraar verplicht zich om, tegen vergoeding, ad hoc per project de mogelijkheid te scheppen tot wijziging van het verzekerde bedrag en de verzekerde termijn. Het verdient aanbeveling vooraf met de verzekeraar af te spreken tussen welke marges van afwijkingen op de aansprakelijkheid de overeenkomst niet gemeld hoeft te worden aan de verzekeraar.

De verzekeraar biedt de mogelijkheid om werkzaamheden voortvloeiend uit bestaande algemene voorwaarden die vooraf gingen aan DNR 2011 mee te verzekeren op de polis, bijvoorbeeld DNR 2005, RVOI 2001, RVOI 1987, SR 1997 en de SR 1988.

In de raampolis komen optionele bepalingen voor. Deze bepalingen zijn niet verplicht. Het is van belang hierbij stil te staan bij het afsluiten van de verzekering.

Afhankelijk van bijvoorbeeld de aard van de werkzaamheden, het schadeverleden en de ervaring zijn deze bepalingen soms wel verzekerbaar. Het kan ook voorkomen dat een verzekeringsnemer geen probleem heeft met bepaalde bepalingen. Het verdient derhalve aanbeveling zich van te voren goed te informeren.

Raampolis

De verzekering verzekert de beroepsaansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van de werkzaamheden in de hoedanigheid van architecten- of advies- of ingenieursbureaus, mits op de opdracht de DNR 2011 van toepassing is verklaard.

Verzekerde som

Maximaal € 1.000.000,00 of € 2.500.000,00 per opdracht. Voor in enig kalenderjaar geclaimde schade zal niet meer worden vergoed dan een bedrag gelijk aan tweemaal de overeengekomen verzekerde som van € 1.000.000,00 of € 2.500.000,00.

Verweerkosten etc.

De kosten van verweer, rechtsbijstand en bereddingskosten worden vergoed boven het maximaal uit te keren schadebedrag. Van deze bedragen wordt geen eigen risico afgetrokken.

Omschrijving van de dekking

Zijn voor een bepaald werk bij het aanvaarden van de opdracht daarvoor niet de DNR 2011, de DNR 2005, resp. SR, RVOI of andere bij de maatschappij bekende regelingen van toepassing verklaard op de verhouding van de verzekeringsnemer met zijn opdrachtgever, dan zal slechts schadevergoeding worden verleend, indien en voor zover zulks zou zijn geschied, wanneer de DNR 2011 onverkort van toepassing was geweest (‘even als of’ clausule).

Indien de verzekeringsnemer zijn opdracht ontvangt door tussenkomst van een ander dan de opdrachtgever van het werk, dan wordt, ongeacht of de ander of de opdrachtgever een aanspraak tot vergoeding van schade instelt, evenzeer gedaan alsof de DNR 2011 van toepassing is; tenzij een andere – bij de maatschappij bekende – regeling is overeengekomen.

Molest en milieu (optioneel*)

Molest is een bijzonder risico dat slechts in beperkte mate verzekerbaar is. Ook bij milieuschade geldt enige oplettendheid; ook hier geldt veelal een beperkte dekking, zeker bij claims waarbij bijvoorbeeld asbest in het spel is. Afhankelijk van de soort van werkzaamheden die door de verzekeringsnemer worden verricht, moet een aparte milieuverzekering afgesloten worden.

Dekkingsgebied

Tenzij anders overeengekomen geldt deze verzekering alleen voor gebeurtenissen en schaden veroorzaakt en ontstaan in het Koninkrijk der Nederlanden in Europa (geografisch).

Geldigheidsduur Standaarddekking

De geldigheidsduur van de verzekering is de periode vanaf de datum van ingang tot het einde van de verzekeringsovereenkomst.

Voorwaarde voor de dekking is dat de fout (tekortkoming) is gemaakt en de schade is ontstaan binnen de geldigheidsduur van de verzekering en ook de aanspraak op schadevergoeding tijdens deze geldigheidsduur door de maatschappij is ontvangen.

Bij beëindiging van de verzekerde activiteiten in geval van bedrijfsbeëindiging van de verzekeringsnemer, blijft dekking na afloop van de geldigheidsduur van kracht, voor zover de oorzaak van de schade ligt binnen de geldigheidsduur van de verzekering.

Uitbreiding geldigheidsduur in- en/of uitlooprisico

Indien in afwijking van de hiervoor genoemde standaarddekking, de geldigheidsduur van deze verzekering is uitgebreid, zijn de in het nader bij de polis af te geven aanhangsel vermelde opdrachten voor objecten binnen de grenzen van deze verzekering eveneens verzekerd voor:

 1. Inlooprisico
  Schade ten gevolge van een fout (tekortkoming), die voor de ingangsdatum van deze verzekering is gemaakt, doch binnen de overeengekomen inlooptermijn, mits:
  • de schade tijdens de geldigheidsduur van deze verzekering is gemeld en
  • de fout eerst na het ingaan van deze verzekering als zodanig is onderkend.
 2. Uitlooprisico
  Schade die na de geldigheidsduur, doch in de overeengekomen uitlooptermijn, wordt gemeld, mits die het gevolg is van een tekortkoming, die tijdens de geldigheidsduur van deze verzekering of in de overeengekomen inlooptermijn is gemaakt. 

Regres (optioneel*)

De verzekeraar neemt geen regres in geval de verzekeringsnemer bij de uitvoering van de opdracht hulppersonen (bijvoorbeeld: freelancers, facilitaire bureaus) betrekt die werkzaam zijn in dezelfde hoedanigheid als de verzekeringsnemer.

Uitsluitingen

Ook als de DNR 2011 integraal van toepassing is, dekt uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet alle mogelijke risico’s waarvoor u op grond van de DNR 2011 wel aansprakelijk bent.

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor overschrijding van de bouwkosten. En voor niet en te laat presteren (wanprestatie) bent u evenmin verzekerd (al zijn er verzekeraars die dit wel standaard meeverzekeren). Eventuele daardoor ontstane schade zult u uit eigen middelen moeten betalen als u aansprakelijk bent. Wilt u dit anders regelen, dan kunt u hierover nadere afspraken maken met uw verzekeraar of onze adviseur.

Niet standaard via de raampolis gedekte risico’s onder de DNR 2011 zijn:

 1. voor schade door het in het geheel niet uitvoeren van een opdracht
  (optioneel*: niet tijdig uitvoeren, onder vergaande beperkingen is dit soms te verzekeren);
 2. voor kosten die betrekking hebben op het verbeteren, herstellen, opnieuw uitvoeren of alsnog uitvoeren van de werkzaamheden voortvloeiend uit de aanvaarde opdracht, met inbegrip van de schade die het gevolg is van de daaruit voortvloeiende vertraging;
 3. voor schade door overschrijding van bouwkosten of prijzen ten gevolge van foutieve begrotingen of ramingen;
 4. voor kosten van werkzaamheden voor, voorzieningen in en/of onderdelen van een (bouw)werk, die door een fout in ontwerp of bestek in een later stadium moeten worden verricht, ingepast en/of aangebracht, uitsluitend voor zover die kosten ook zonder de fout noodzakelijk zouden zijn geweest;
 5. voor overschrijding van een volmacht;
 6. voortvloeiende uit een boete-, garantie-, vrijwarings-, of ander beding van soortgelijke strekking, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder deze bedingen;
 7. voor schade in verband met verontreiniging en/of aantasting van bodem, lucht of water, tenzij deze verontreiniging en/of aantasting het gevolg is van een plotselinge onzekere gebeurtenis behoudens schade die is ontstaan uit werkzaamheden verricht op basis van DNR 2011;
 8. voor schade voortvloeiende uit inbreuk op patenten, octrooien, licenties, e.d.; i. voor schade die is aan te merken als opzettelijk handelen of nalaten van de verzekerde;
 9. voor schade als gevolg van een vermogensdelict van een verzekerde.

* geen verplichte bepaling omdat dit niet overal te verzekeren is. 

Bron : Deze raampolis hoort bij de DNR 2011. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Augustus 2013

Meer weten over de Raampolis beroepsaansprakelijkheidsverzekering architecten-, advies- en ingenieursbureaus?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de Raampolis beroepsaansprakelijkheidsverzekering architecten-, advies- en ingenieursbureaus? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.