Schade verzekering inzittenden (SVI)

Een ongeluk met uw motorrijtuig, bijvoorbeeld uw motor of auto, is altijd vervelend. U wilt graag dat uw schade zo snel mogelijk wordt opgelost. Maar wat als er niemand aansprakelijk is? Bijvoorbeeld bij extreme plotselinge gladheid? Of als u als bestuurder aansprakelijk bent, maar zelf ook schade hebt? De aanvullende keuze schade verzekering inzittenden (SVI) of schade verzekering opzittenden (SVO) biedt dan uitkomst.

Welk soort verzekering is de schade verzekering inzittenden (SVI)?

De schade verzekering inzittenden (SVI) vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met uw verzekerde auto. Wilt u de schade verzekering inzittenden (SVI) bij ons afsluiten? Dan moet uw auto ook via ons verzekerd zijn. Dit is een aanvullende verzekering op uw autoverzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering. De schade verzekering opzittenden (SVO) is een soorgelijke schadeverzekering, maar de voor opzittenden van bijvoorbeeld een brommer, scooter of motor.

Wat is verzekerd met de schade verzekering inzittenden (SVI)?

Verzekeraars vergoeden schade door een verkeersongeval dat u krijgt als u in uw verzekerde auto zit. En ook in de directe nabijheid van de auto. Wanneer u in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of medeweggebruikers helpt. Of wanneer u aan het tanken bent of de accu voor de aandrijving oplaadt. U bent ook verzekerd als u zelf aansprakelijk bent of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

Loopt een verzekerde inzittende door het verkeersongeval letsel op? Dan vergoeden verzekeraars bijvoorbeeld:

 • verlies van arbeidsvermogen
 • de medische kosten die een zorgverzekeraar niet vergoedt
 • smartengeld
 • affectieschade voor naasten

Het letsel kan zowel lichamelijk als psychisch zijn. Verzekeraars stellen de schade vast op grond van Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat ook beschreven wat onder smartengeld en affectieschade valt.

Materiële schade

Verzekeringsmaatschappijen vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Overlijdt een verzekerde inzittende door het verkeersongeval? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld:

 • het verlies van levensonderhoud van nabestaanden
 • de uitvaartkosten
 • affectieschade voor nabestaanden

Verzekeringsmaatschappijen stellen de schade vast op grond van Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat ook beschreven wat onder affectieschade valt.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een verzekerde inzittende blijvend invalide door het verkeersongeval? Dan vergoeden verzekeraars schade zoals hierboven onder ‘Letselschade’ is aangegeven.

Smartengeld

Bij letselschade vergoeden verzekeringsmaatschappijen smartengeld van de getroffen verzekerde inzittende en affectieschade voor naasten. Bij overlijden vergoeden zij affectieschade voor de nabestaanden van de getroffen verzekerde inzittende. Zij stellen de schade vast op grond van Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat ook beschreven wat onder smartengeld en affectieschade valt.

Verzekerd bedrag

Verzekeraars vergoeden in het algemeen maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis voor alle getroffen verzekerden samen. Een hoger verzekerd bedrag is bij sommige verzekeraars mogelijk.

Keuze: Uitgebreid

De basisdekking geldt alleen voor een verkeersongeval met de verzekerde auto. Met de keuzedekking Uitgebreid geldt de schade verzekering inzittenden (SVI) óók voor een ongeval met een ander motorrijtuig, dat niet op uw naam staat of een ongeval met een motorrijtuig als u fietser of voetganger bent. En ook voor een ongeval als passagier van een metro, tram of trein.

Wat is niet verzekerd met de schade verzekering inzittenden (SVI)?

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als de bestuurder rijdt zonder rijbewijs of niet rijbevoegd is. En ook niet bij misbruik door de bestuurder van een middel of stof zoals alcohol, geneesmiddelen of drugs. En u bent ook niet verzekerd als u niet op een officiële zitplaats zit. Behalve als u de keuzedekking Uitgebreid heeft verzekerd en u in een bus, metro, tram of trein staat.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards en betaalpassen zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan uw auto zelf is niet verzekerd op de schade verzekering inzittenden (SVI). Daarvoor moet u een volledig casco (allrisk) autoverzekering voor uw auto afsluiten.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de schade verzekering inzittenden (SVI) of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan verzekeraars: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor een verkeersongeval tijdens verhuur of lease van uw particulier verzekerde auto aan een ander of als u de particulier verzekerde auto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten. De schade verzekering inzittenden (SVI) kan ook in combinatie met de zakelijke autoverzekering, bestelautoverzekering of vrachtautoverzekering worden afgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

De meeste verzekeraars vergoeden maximaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis voor alle getroffen verzekerden samen. Is er meer dan 1 verzekerde die schade heeft? En is de totale schade hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen verzekeringsmaatschappijen het verzekerde bedrag over de getroffen verzekerden evenredig aan de schade die zij hebben.

Geen veiligheidsgordel

Heeft u geen verplichte veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering vaak fors lager. Dit geldt alleen voor schade door lichamelijk letsel. Als u kunt bewijzen dat het letsel niet is veroorzaakt of verergerd doordat u geen gordel droeg, vergoeden verzekeraars de schade volledig. Heeft u de keuzedekking Uitgebreid verzekerd? En krijgt u een verkeersongeval met een motorrijtuig waarvoor een helmplicht geldt? En droeg u die helm niet? Dan gelden de bepalingen over de verlaging van de uitkering ook.

Meer personen op een officiële zitplaats

Zitten er meer personen op een officiële zitplaats dan is toegestaan? Dan vergoeden verzekeraars de schade naar verhouding van het aantal toegestane en het aantal aanwezige passagiers.

Waar ben ik gedekt?

De schade verzekering inzittenden (SVI) dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart (IVB) van uw auto verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de schade verzekering inzittenden (SVI) aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw (bedrijfs-)situatie zo snel mogelijk door. Overlijdt u door een verkeersongeval? Dan gelden sommige verplichtingen voor de erfgenamen of nabestaanden.

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaad de belangen van verzekeraars? Dan kan dat gevolgen hebben. Zij kunnen een uitkering dan afwijzen en/of uw schade verzekering inzittenden (SVI) aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of zij kunnen zelfs de schade verzekering inzittenden (SVI) beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of via een (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De schade verzekering inzittenden (SVI) begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. Verzekeringsmaatschappijen verlengen uw schade verzekering inzittenden (SVI) telkens met een jaar. Zij kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als u de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de schade verzekering inzittenden (SVI) dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij verzekeraars. De schade verzekering inzittenden (SVI) eindigt dan op de datum die u aangeeft. Ontvangen wij of de verzekeringsmaatschappij de opzegging na de datum die u aangeeft? Dan eindigt de schade verzekering inzittenden (SVI) op de dag waarop wij of de verzekeraar de opzegging ontvangen.

Algemene informatie schade verzekering inzittenden (SVI)

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de schade verzekering inzittenden (SVI). In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voorbeeld van een ongeluk

Om de werking van een schade verzekering inzittenden (SVI) duidelijk te maken, geven we een voorbeeld van een ongeluk dat ons allemaal kan gebeuren.

Gevolgen na een schade

Jesse is aan de beurt om te rijden naar een uitwedstrijd van zijn voetbalteam. Hij neemt 3 teamgenootjes mee in zijn auto. Ze hebben een levendige discussie over de wedstrijdtactiek. Jesse let even niet op, verliest de controle over het stuur en klapt frontaal op een boom. Naast Jesse raakt ook Stan, een van zijn teamgenootjes gewond. Jesse heeft alleen een WA autoverzekering en geen SVI of OI afgesloten.

De schade van dit ongeluk is:

 • De schade aan de auto: € 5.000,00
 • De telefoon van Jesse is kapot: € 500,00
 • De telefoon van Stan is kapot: € 500,00
 • Jesse zijn voet raakt bekneld. Hij ligt 3 maanden in het ziekenhuis. Hierdoor mist hij € 10.000,00 aan inkomsten.
 • Jesse verliest uiteindelijk deze voet en moet ander werk doen: verlies aan inkomsten is € 300.000,00.
 • Door het verlies van zijn voet moet Jesse aanpassingen in zijn huis laten doen voor € 50.000,00.
 • Stan verliest het zicht in één oog en moet ander werk doen: verlies aan inkomsten is € 400.000,00.

Schadevergoeding

Alle kosten van Stan worden vergoed door de WA autoverzekering van Jesse. Hij is aansprakelijk voor het ongeluk. Stan krijgt dus € 500,00 voor zijn telefoon en € 400.000,00 voor het verlies aan inkomsten. Jesse krijgt zelf geen vergoeding voor zijn schade.

Uitkering Ongevallen verzekering inzittenden (OVI

Wat zou de schadevergoeding zijn geweest als Jesse wel een SVI of OI heeft? Stel hij heeft een OI waarbij het uitkeringspercentage voor een voet 70% is en de maximaal verzekerde som voor blijvende invaliditeit € 50.000,00 bedraagt. Dan is de uitkering aan Jesse € 35.000,00.

Uitkering schade verzekering inzittenden (SVI)

Heeft Jesse een SVI met een maximaal verzekerde som van € 1.000.000,00 afgesloten, dan krijgt hij:

 • € 500,00 voor zijn telefoon
 • € 10.000,00 voor verlies aan inkomsten als hij in het ziekenhuis ligt.
 • € 300.000,00 voor verlies aan inkomsten omdat hij ander werk moet doen
 • € 50.000,00 voor de aanpassingen in huis

Totale schadevergoeding is € 360.500,00.

Conclusie

Feit is dat het belangrijk kan zijn om een schade verzekering inzittenden (SVI) af te sluiten. Dat blijkt uit het bovenstaand voorbeeld. Wilt u dekking voor inzittenden, dan is de schade verzekering inzittenden (SVI) vaak een betere keuze. De schade verzekering inzittenden (SVI) vergoedt immers de werkelijke schade en de ongevallen verzekering inzittenden (OVI) een vast bedrag, dat mogelijk niet toereikend is. Ons advies is dan ook om altijd een schade verzekering inzittenden (SVI) af te sluiten als aanvulling op uw autoverzekering.

Bron rekenvoorbeeld: De Vereende