Verzuimverzekering DGA

De verzuimverzekering DGA is een conventionele ziekteverzuimverzekering met een aantal bijzondere aspecten. Zo is er bijvoorbeeld keuzevrijheid als het gaat om het te verzekeren personeelsbestand, de mogelijkheid tot het meeverzekeren van de ondernemer/DGA en een gekoppelde HR- en verzuimbegeleider die veel werk uit handen neemt.

Offerte verzuimverzekering DGA aanvragen

Welk soort verzekering is de verzuimverzekering DGA?

Als een werknemer door arbeidsongeschiktheid niet kan werken, moet de werkgever het loon doorbetalen. De verzuimverzekering DGA vergoedt dit voor maximaal 104 weken. U kiest zelf of de verzekeraar alle loonkosten vergoeden of een deel. Tevens is er de keuze om de ondernemer/DGA ook mee te verzekeren op de verzuimverzekering DGA.

Welke bedrijven kunnen de verzuimverzekering DGA aanvragen?

De verzuimverzekering DGA is voor beschikbaar voor bedrijven die vallen onder de volgende UWV-sectoren:

 • Detailhandel en ambachten
 • Grootwinkelbedrijf
 • Horeca algemeen
 • Horeca catering
 • Banken
 • Verzekeringswezen en ziekenfondsen
 • Uitgeverij
 • Groothandel I + II
 • Zakelijke dienstverlening I + II + III
 • Culturele instellingen
 • Telecommunicatie

Wat is verzekerd met de verzuimverzekering DGA?

De verzuimverzekering DGA is voor werkgevers en voorziet in loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de loondoorbetaling is mede afhankelijk van het door u gekozen dekkingspercentage. Uw verzekerde medewerkers zijn verzekerd tot aan de AOW-leeftijd. U kunt ervoor kiezen om medewerkers met een SV-jaarloon onder de € 7.500,00,00 niet mee te verzekeren. De verzekeringsmaatschappij vergoedt tevens een éénmalige uitkering bij overlijden aan de nabestaanden van uw werknemer. U kunt als ondernemer of als dga (directeur groot aandeelhouder) ook meeverzekerd worden op de verzuimverzekering DGA tegen een vast verzekerd bedrag. U kunt zich als dga/ondernemer niet verzekeren tegen psychische aandoeningen.

Personeel naar keuze te verzekeren op de verzuimverzkeering op maat

De verzuimverzekering DGA biedt keuzevrijheid door de werknemers te verdelen in twee loongroepen:

 • Personeel met een totaal SV-loon van meer dan € 7.500,00 per jaar  (grioep 1)
 • Personeel met een totaal SV-loon van minder dan € 7.500,00 per jaar (groep 2)

Groep 1 met meer dan € 7.500,00 jaarloon dient altijd verzekerd te worden. Groep 2 met minder dan € 7.500,00 jaarloon mag meeverzekerd worden. Voor beide groepen is de volledige conventionele verzuimdekking van toepassing. Zo ondervangen we eventuele salarisstijgingen en is het personeel met meer dan € 7.500,00 jaarloon automatisch meeverzekerd. Dit betekent dat de ondernemer kan kiezen om alle werknemers met een lager salaris dan € 7.500,00 op jaarbasis buiten de verzuimverzekering DGA te houden en hiermee de te verzekeren loonsom te beperken.

Voorbeeld:

Een onderneming heeft 4 fulltimers, 2 parttimers en 4 oproepkrachten met allen een hoger SV-jaarloon dan € 7.500,00 per jaar. Deze groep (1) valt altijd onder de verzuimverzekering DGA en heeft een conventionele verzuimdekking. De onderneming heeft daarnaast nog 8 nul-uren contracten, waarbij het oproepbare personeel minder dan € 7.500,00 per jaar verdient. Deze groep (2) valt naar keuze ook onder de verzuimverzekering DGA. Voor deze groep zijn twee mogelijkheden:

 1. Groep 2 wordt niet meegenomen in de verzuimverzekering DGA waardoor de loonsom (en dus premie) wordt beperkt.
 2. Groep 2 wordt wel meegenomen in de verzuimverzekering DGA maar krijgt een aanzienlijk lagere premie omdat de kans op langdurig verzuim lager is.

Voor beide groepen geldt dezelfde dekking en hebben beide een uitkering van maximaal 104 weken vanaf het eerste moment van verzuim.

Ondernemer/DGA meeverzekeren

Als de onderneming minimaal 4 medewerkers in dienst heeft bestaat de mogelijkheid om de ondernemer/DGA mee te verzekeren op de verzuimverzekering. De premie is leeftijdsafhankelijk en kent vaste verzekerde sommen. Er is geen medische keuring noodzakelijk alleen psychische klachten zijn uitgesloten.

Keuze: vergoeding werkgeverslasten

U kunt ervoor kiezen werkgeverslasten mee te verzekeren en dan vergoedt de verzekeraar een ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Denk hierbij aan de premies voor werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekeringswet. De werkgeverslasten kunt u meeverzekeren tot 20% van het verzekerde jaarloon. Uw premie is dan 20% hoger.

Verzuimbegeleiding en reïntegratiebedrijf

Binnen de verzuimverzekering DGA is ook een reïntegratiebedrijf opgenomen. U bent verplicht om hiermee samen te werken. Zij doen voor u de verzuimbegeleiding en helpen u met de gehele procedure. Als werkgever moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. De werkgever en de zieke werknemer spannen zich er samen voor in dat de werknemer weer snel aan het werk kan. De werkgever heeft ook een actieve rol in de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken. Het reïntegratiebedrijf helpt u van dag 1 tot dat de re-integratie voltooid is.

HR, Verzuim- en Arbo opvolging

Bij de verzuimverzekering DGA is afname van de verzuim- en Arbo opvolging via PersonPlus verplicht. De verzuimverzekering DGA omvat diverse producten naar keuze, inclusief de diensten van PersonPlus. Belangrijke punten binnen de dienstverlening van PersonPlus zijn:

 • Onbeperkte helpdesk voor zowel medewerker als werkgever voor alle vragen rondom contract, wetgeving en CAO.
 • Ziekmeldingen worden direct vanaf de eerste ziektemelding opgevolgd.
 • Ziekmeldingen worden op de eerste ziektedag door PersonPlus bij de verzekeraar gedaan. Dit bespaart uw verzekerde tijd en moeite.
 • Onderhoud van de contacten met de Arbo-arts, inclusief begeleiding van werkgever en werknemer.
 • Opstellen van een plan van aanpak m.b.t. re-integratie of uitstroming.

Salarisadministratie

U kunt de verzuimverzekering DGA uitbreiden met integrale salarisadministratie. Voor een laag bedrag per loonstrook realiseert u complete uitbesteding en beheer van loonadministratie, loonstroken, jaaropgave, betaalbatch voor snelle betaling, journaalposten, loonaangifte, aanmelding pensioenfonds & pensioenaangifte. 

Re-integratie

U heeft een persoonlijke verzuimcoach die met uw meedenkt over het voorkomen van verzuim en re-integratie van zieke werknemers. Bijvoorbeeld door uw verzuimbeleid te optimaliseren en medewerkers actief te begeleiden. We werken hierdoor aan preventie en re-integratie.

Wat is niet verzekerd met de verzuimverzekering DGA?

De verzekeringsmaatschappij keert niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen deze in dienst kwam of toen u de verzuimverzekering DGA afsloot. De werknemer wordt pas verzekerd als deze vier weken aaneengesloten werk heeft verricht.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

De verzekeraar kan de uitkering weigeren als een werknemer binnen een halfjaar na de start van de verzuimverzekering DGA of het dienstverband arbeidsongeschikt wordt en de gezondheidstoestand bij de start van de verzuimverzekering DGA al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten. De periode van een half jaar kan korter zijn. Dat is het geval als de werknemer direct voorafgaand aan deze verzuimverzekering DGA al een vergelijkbare dekking bij een andere verzekeraar.

Fraude en opzet

Verzekeraars keren niet uit als er sprake is van fraude of wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet of uw eigen schuld.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzuimverzekering DGA moet u een contract hebben met het door ons gekozen reïntegratiebedrijf met hierin opgenomen de arbodienst module. Geef ziekmeldingen binnen 24 uur door aan ons reïntegratiebedrijf.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dit dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of een overname heeft grote gevolgen voor uw verzuimverzekering DGA. Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door en verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of een overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzuimverzekering DGA.

Eigen risico

Er geldt een eigen risicoperiode in werkdagen. Je bepaalt zelf hoe lang deze is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van het loon van zieke werknemers. U kunt kiezen voor een eigen risico van 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen. Voor de periode daarna krijgt u van ons een uitkering. Het eigen risico geldt per ziektegeval. Voor de ondernemersverzekering geldt een keuze voor 30 werkdagen of 65 werkdagen eigen risico. Voor de periode daarna ontvangt u een uitkering van ons.

Maximaal verzekerd

U kunt per werknemer maximaal € 75.000,00 aan loonsom verzekeren plus eventueel de werkgeverslasten. Voor de ondernemersverzekering heeft u twee mogelijkheden. U kunt een vast bedrag van € 30.000,00 of € 45.000,00 kiezen. Loonsverhogingen na de eerste ziektedag zijn niet verzekerd. Dat geldt ook voor verhogingen van het loon die u voor de eerste ziektedag toekent maar die u betaalt na de eerste ziektedag. Cao-verhogingen worden wel meegenomen in de uitkering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzuimverzekering DGA geldt voor alle werknemers die in Nederland wonen. Is uw werknemer langer dan een maand uitgezonden naar het buitenland en valt de eerste ziektedag in de periode dat hij in het buitenland werkt dan keren verzekeraars niet uit.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor de verzuimverzekering DGA moet u zich laten ondersteunen door ons reïntegratiebedrijf zoals u dat op het polisblad kunt vinden. U moet actief meewerken aan de re-integratie en zich houden aan de Wet verbetering poortwachter.

Gezondheid

Bij het beoordelen van de aanvraag gebruiken verzekeraars geen medische gegevens van uw werknemers. Zij maken wel gebruik van algemeen verzuiminformatie zoals statistieken en verzuimpercentages. Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn bij aanvang verzekeren zij pas als ze na 4 weken aaneengesloten hun werkzaamheden hebben verricht.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaald. Betalen kan via automatische incasso. Bij jaarbetaling mag u het bedrag zelf overmaken.

Premie en naverrekening

Bij het aangaan van de verzuimverzekering DGA wordt de premie gebaseerd op de UWV-sectorcode en de verzuimcijfers van de afgelopen drie jaar. Maatwerk is mogelijk. Elk kalenderjaar wordt de premie geïndexeerd en herzien volgens de bonus/malus staffel die u in de polisvoorwaarden kunt terugvinden. De jaarlijkse naverrekening wordt volledig voor u verzorgd door PersonPlus.

Tijdens de looptijd van de verzuimverzekering DGA kan de verzekeringsmaatschappij uw premie aanpassen. Zij werken hierbij met een bonus/malussysteem. Dit betekent dat u bij veel schade meer premie gaat betalen en bij weinig of geen schade minder premie gaat betalen. Jaarlijks indexeert de verzekeringsmaatschappij de premie met maximaal 2,5% en na de looptijd van drie jaar kan zij de premie in geheel opnieuw bepalen. Verdere informatie en de bonus malus tabel kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden. Het verzekerde loon is het SV-loon voor de werknemersverzekeringen zoals de belastingdienst dit hanteert in kolom 8 van de modelloonstaat. Het premiepercentage is afhankelijk van het verzuim en de gekozen verzekeringsvorm.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzuimverzekering DGA begint op de datum die op de polis staat. Werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze zijn aangemeld. De dekking wordt na de afgesproken looptijd telkens met drie jaar verlengd. Indien u de premie niet tijdig betaald kan het voorkomen dat u (tijdelijk) geen dekking heeft. U wordt hierover duidelijk geïnformeerd. Als u in de periode dat u geen premie heeft betaald met een arbeidsongeschikte medewerker te maken krijgt is dit niet verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt aan het einde van de looptijd de verzuimverzekering DGA opzeggen. U moet dan wel twee maanden voorafgaand aan de vervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail. De verzuimverzekering DGA eindigt als u opzegt of als de verzekeraar opzegt. In een aantal gevallen eindigt de polis automatisch. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw polis eindigt.

Algemene informatie verzuimverzekering DGA

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de verzuimverzekering DGA. In de offerte, de polis en de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen verzuimverzekering DGA

 • Keuzevrijheid binnen het te verzekeren personeelsbestand. U kunt er voor kiezen medewerkers met een salaris tot € 7.500,00,00 buiten de verzuimverzekering DGA te houden of mee te verzekeren tegen en lagere premievoet
 • De mogelijkheid om de ondernemer/DGA tegen vaste sommen mee te verzekeren als er in het bedrijf nog minimaal 4 andere medewerkers werkzaam zijn
 • Automatische koppeling met PersonPlus de externe personeelsafdeling voor het MKB. Zij nemen vanaf de eerste ziektedag de verzuimopvolging in beheer
 • Een bonus/malus premiestaffel
 • Ondersteuning door experts in HR
 • Juridisch partner met arbeidsrechtelijke kennis
 • Integratie verzuimverzekering, Arbo en Re-integratie en salarisadministratie mogelijk

Meer weten over de verzuimverzekering DGA?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de verzuimverzekering DGA? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.