Verzuimverzekering re-integratiebudget en poortwachtergarantie per verzekeraar

De meeste werkgevers hebben een verzuimverzekering, maar welk budget stelt uw verzekeraar beschikbaar bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid? De verschillen zijn groot en sommige aanbieders geven zelfs een Poortwachtergarantie. Wanneer u het ziekteverzuim verzekerd in combinatie met WGA-ERD of ZW-ERD kan deze garantie, de hulp en ondersteuning veel waard zijn!

Offerte aanvragen

Overzicht verzuimverzekering, re-integratiebudget en Poortwachtergarantie per verzekeraar

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter worden er van werkgevers aanzienlijke inspanningen verwacht om zieke werknemers snel weer aan het werk te helpen. Het UWV kan oordelen dat de werkgever niet voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd. De loondoorbetalingsverplichting kan dan worden verlengd. Sommige verzekeraars bieden een Poortwachtergarantie aan voor deze verlengde loondoorbetaling als de werkgever de adviezen van de arbodienst en de verzekeraar heeft opgevolgd én als het casemanagement is uitgevoerd door het samenwerkende re-integratiebedrijf.

In onderstaand overzicht hebben wij per verzekeringsmaatschappij per product de bijdrage aan het re-integratiebudget en een poortwachtergarantie weergegeven. In het algemeen gelden deze bijdrage en garantie in geval van een conventionele of daggeld verzekering. Bij Stoplloss verzekeringen gelden deze voorwaarden niet.

Verzekeraar

Product

Re-integratiebudget

Poortwachtergarantie

ABN-AMRO

Verzuimverzekering Conventioneel

Niet in polisvoorwaarden genoemd.

Niet in polisvoorwaarden genoemd.

Aegon

Gezond Werk Plan zonder Zorgmanagement

Als de werkgever zelf verzuimdienstverlening bij een arbodienst afsluit, dan vergoedt Aegon 80% van alle door hun goedgekeurde re-integratiekosten. Dit geldt ook als de werkgever een Ziekteverzuimverzekering No-Claim afsluit en als hij de dienstverlening bij één van de volgende arbodiensten afsluit: ArboVitale, Capability, MKBasics, Qare of Regiopoortwachters.
Voor de kosten van re-integratie bij een andere werkgever geldt dezelfde maximale vergoeding als hierboven.

Ja, indien adviezen Aegon of aangesloten arbodiensten worden opgevolgd.

Aegon

Gezond Werk Plan met Zorgmanagement

Als de werkgever de Aegon Dienstverlening voor Verzuim afsluit, vergoeden zij 100% van alle door hen goedgekeurde re-integratiekosten. Alleen voor kosten van re-integratie bij een andere werkgever ('2e-spoortrajecten'), geldt een maximale vergoeding van € 1.250,- per arbeidsongeschikte werknemer.

Ja, indien adviezen Aegon of aangesloten arbodiensten worden opgevolgd.

Allianz

Verzuimverzekering met ContinuïteitCare

Maximaal € 2.500,00

Nee

Avero Achmea

Grip op Verzuim Loondoorbetaling Conventioneel

- Alle kosten van wachtlijstbemiddeling en traumaopvang.
- Kosten van deskundigen die u inschakelt om de werknemer weer te laten werken.

 • Op advies van de arbodienst of bedrijfsarts.
 • Maximaal de helft van de werkelijke kosten.
 • Maximaal € 1.250 exclusief BTW.
  Niet de kosten van de werknemer (bijvoorbeeld een eigenrisico of een eigen bijdrage).

Nee

Bovemij

Ziekteverzuimverzekering

De gemaakte kosten aan revalidatie, her- of omscholing worden boven de uitkering (gedeeltelijk) vergoed indien:

 1. de verzekeraar vooraf goedkeuring heeft verleend én
 2. het tot doel heeft het arbeidsvermogen geheel of gedeeltelijk te herstellen én
 3. de kosten niet behoren tot de normale geneeskundige behandeling én
 4. geen aanspraak uit andere hoofde op de vergoeding van deze kosten bestaat

Nee

Centraal Beheer

Verzuimverzekering met Re-integratieservice 

- Alle kosten van wachtlijstbemiddeling en traumaopvang.
- Kosten van deskundigen die u inschakelt om de werknemer weer te laten werken.

 • Op advies van de arbodienst of bedrijfsarts.
 • Maximaal de helft van de werkelijke kosten.
 • Maximaal € 1.250 exclusief BTW.
  Niet de kosten van de werknemer (bijvoorbeeld een eigenrisico of een eigen bijdrage).

Nee

De Amersfoortse

Verzuimverzekering (eigen risico in dagen) met Arbobegeleiding of Arbosignaal en Re-integratiemanager

Maximaal 100% vergoeding van de kosten ter beoordeling van de verzekeraar.

Ja

De Goudse

VerzuimVizier Conventioneel met Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet

Maximaal € 4.000,00. In combinatie met WGA-ERD verzekering en/of WIA 0-tot-100 Plan maximaal € 8.000,00

Ja

Delta Lloyd

Verzuimverzekering Conventioneel met StartGarant en TopGarant

Niet in polisvoorwaarden genoemd. Delta Lloyd kan een deel van de re-integratiekosten bij arbeidsongeschiktheid vergoeden in de eerste twee jaar. U moet de vergoeding wel vooraf aanvragen bij de afdeling Claims Ziekteverzuim. Deze afdeling beoordeelt dan of en voor welk percentage wij bijdragen in de kosten.

Nee

Generali

VerzuimTotaalPlan en Startpakket

Vergoeding van de re-integratieactiviteiten tot € 3.000,- in overleg met de arbodienst.

Nee

Interpolis

WerkAttent

De kosten van deskundigen uit ons netwerk die ingeschakeld worden om de werknemer weer te laten werken:

 • psychologische hulpverlening
 • bedrijfsmaatschappelijk werk
 • wachtlijstbemiddeling
 • conflictbemiddeling
 • werkplekonderzoek
 • bewegingstherapie en houdingtherapie
 • arbeidsdeskundig onderzoek
 • begeleiding naar ander werk
  Niet als de werknemer een uitkering Ziektewet krijgt.
  Niet de kosten van de werknemer (bijvoorbeeld een eigenrisico of een eigen bijdrage).
  Niet als de kosten veel hoger zijn dan de baten die wij verwachten.
  Dit kan voorkomen: 
  - bijvoorbeeld bij parttimers met een beperkt dienstverband.
  - bijvoorbeeld als de werknemer spoedig uit dienst gaat.

Wanneer mogen zij betaalde kosten bij u terughalen?

 • Als de werknemer stopt met de begeleiding door een deskundige.
  Als de werknemer stopt zonder toestemming.
 • Als hierdoor de kans kleiner wordt dat de werknemer: 
  - weer gaat werken 
  - eerder gaat werken 
  - meer gaat werken
 • Als u of de werknemer plichten niet nakomt.
 • Als u of de werknemer een afspraak te laat afzegt.

Nee

Interpolis Zeker van je Zaak

De kosten van deskundigen uit ons netwerk die ingeschakeld worden om de werknemer weer te laten werken:

 • psychologische hulpverlening
 • bedrijfsmaatschappelijk werk
 • wachtlijstbemiddeling
 • conflictbemiddeling
 • werkplekonderzoek
 • bewegingstherapie en houdingtherapie
 • arbeidsdeskundig onderzoek
 • begeleiding naar ander werk
  Niet als de werknemer een uitkering Ziektewet krijgt.
  Niet de kosten van de werknemer (bijvoorbeeld een eigenrisico of een eigen bijdrage).
  Niet als de kosten veel hoger zijn dan de baten die wij verwachten.
  Dit kan voorkomen:
  - bijvoorbeeld bij parttimers met een beperkt dienstverband.
  - bijvoorbeeld als de werknemer spoedig uit dienst gaat.

Wanneer mogen zij betaalde kosten bij u terughalen?

 • Als de werknemer stopt met de begeleiding door een deskundige.
  Als de werknemer stopt zonder toestemming.
 • Als hierdoor de kans kleiner wordt dat de werknemer:
  - weer gaat werken
  - eerder gaat werken
  - meer gaat werken
 • Als u of de werknemer plichten niet nakomt.
 • Als u of de werknemer een afspraak te laat afzegt.

Loyalis

Verzuimverzekering Conventioneel

Met de Re-integratiesubsidie betaalt Loyalis mee aan maatregelen op individueel én organisatieniveau. Aanspraak maken op Re-integratiesubsidie is mogelijk bij:

 • kosten van door de bedrijfsarts voorgeschreven re-integratieactiviteiten bij individuele ziektegevallen.
 • kosten van maatregelen voor verzuimpreventie op organisatieniveau

Wat draagt Loyalis bij?

 • Bij individuele re-integratie en preventie vergoeden zij de volledige kosten van een begeleidingstraject, met een maximum van € 3.000.
 • Bij preventieve maatregelen op organisatieniveau vergoeden wij 50% van de kosten van onze eigen preventieve diensten. Hierbij geldt een maximum van € 20.000 per werkgever per kalenderjaar.

Loyalis stelt ieder jaar een budget beschikbaar voor de individuele Re-integratiesubsidie (niet voor de projectsubsidie). Is dat budget op, dan worden aanvragen niet meer gehonoreerd. Het is mogelijk dat een aanvraag niet meer in behandeling kan worden genomen, omdat het budget ontoereikend blijkt na aftrek van de nog in behandeling zijnde aanvragen.

Nee

Nationale Nederlanden

Verzuimverzekering met Module Verzuim Management

U ontvangt een hoge vergoeding van de kosten van de re-integratiebehandelingen. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal 80% van de kosten.

Ja

OHRA

Ziekteverzuimverzekering met Re-integratieverzekering

De OHRA Re-integratieverzekering is als volgt opgebouwd:

 • OHRA Re-integratieverzekering Basis
  Is gericht op de persoonlijke omstandigheden van uw medewerker om goed te kunnen functioneren. De kosten voor onderzoek en behandeling worden tot het overeengekomen maximum vergoed.
 • OHRA Re-integratieverzekering Extra
  Vergoedt de re-integratiekosten voor het behoud van werk bij de eigen werkgever (eerste spoor) of het verkrijgen van werk bij een andere werkgever (tweede spoor) zoals werkplekonderzoek, sollicitatietraining, omscholing, arbeidsbemiddeling en mediation.
 • OHRA Re-integratieverzekering Aanvullend
  Vergoedt de kosten zoals vermeld bij de OHRA Re-integratieverzekering Basis en Extra.
 • OHRA Re-integratieverzekering Totaal
  Is uitgebreider dan de OHRA Re-integratieverzekering Aanvullend en omvat ook diensten waarmee voorkomen kan worden dat uw medewerkers buiten het arbeidsproces vallen zoals tiltraining, Helpdesk arbeid & zorg en loopbaanbegeleiding. Voor de preventiediensten geldt een aparte vergoedingsregeling. De diensten worden op indicatie van de arts in overleg met OHRA ingezet.

Nee

ONVZ

Verzuim en Inkomen

Maximaal 80% van de kosten, alleen als de module Ziekteverzuim No-Claim is verzekerd, met een eigen risico periode van minder dan 1 jaar.

Ja

Reaal

Verzuimverzekering

Vergoeding van kosten voor preventieve- en reïntegratieactiviteiten tot € 2.500,00

Nee

Zilveren Kruis

Verzuimverzekering met Verzuimmanagement Extra

Kosteloos zijn de interventies in de volgende categorieën:

 • houdings- en bewegingsapparaat;
 • psychologische hulpverlening;
 • bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • wachtlijstbemiddeling;
 • conflictbemiddeling;
 • begeleiding naar ander werk.

Opdracht voor de interventie, wordt gegeven zodra er overeenstemming is over de interventie en eventuele financiële bijdrage.

Nee

 

Voorbehoud

Deze vergelijking is opgemaakt door Honig en Honig op 11-12-2016 op basis van diverse bronnen, zoals de websites, brochures en polisvoorwaarden van bovengenoemde verzekeraars. Deze opgave geldt onder voorbehoud van acceptatie en (wets-)wijzigingen. Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen.

Wat houdt de Poortwachtergarantie in?

U bent verzekerd van optimale begeleiding bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. De begeleiding voldoet aan alle regels die de wet daaraan stelt. Wanneer het UWV toch een boete aan u oplegt, dan betalen verzekeraars deze aan u. U moet zich in het algemeen wel houden aan de volgende voorwaarden:

 • U moet zich houden aan alle adviezen van de arbodienst;
 • U moet zich houden aan alle adviezen van het re-integratiebedrijf;
 • Een medewerker van het re-integratiebedrijf moet vóór de 13de week van arbeidsongeschiktheid als casemanager aangewezen zijn;
 • U moet meldingen op tijd doorgeven aan het UWV;
 • U moet zich houden aan alle adviezen van het UWV;
 • U moet zich houden aan al onze adviezen;

De adviezen moeten daarbij op tijd worden opgevolgd. Als u zich niet houdt aan de bovenstaande voorwaarden dan vergoeden verzekeraars een eventuele boete van het UWV niet.

Ziekteverzuimverzekering

U kunt de financiële risico’s van een zieke werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren verzekeren met een ziekteverzuimverzekering. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.