Werknemersschadeverzekering

De werknemersschadeverzekering biedt een complete dekking voor uw werkgeversrisico's. U kunt de werknemersschadeverzekering samenstellen uit diverse dekkingen zoals: bestuurders van motorrijtuigen, overige verkeersdeelname, woon-werkverkeer, werkgerelateerde activiteiten, SVI privégebruik bedrijfsauto en een ongevallendekking.

Offerte werknemersschadeverzekering aanvragen

Wat is een werknemersschadeverzekering?

Krijgt uw werknemer een ongeval tijdens de uitoefening van werkzaamheden, dan wordt u als werkgever geconfronteerd met omvangrijke kosten. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname voor werk, woon-werkverkeer en andere werkgerelateerde activiteiten. Met name claims voor letselschade kunnen zo hoog oplopen dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar kan komen. Een motorrijtuigenverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking. Honig en Honig biedt met de werknemersschadeverzekering de perfecte oplossing voor iedere werkgever. U bent niet alleen verzekerd voor de schadevergoeding door wet of jurisprudentie, maar u kunt zich ook verzekeren voor overige schade die tijdens bedrijfsactiviteiten de werknemer is toegebracht.

Welk soort verzekering is de werknemersschadeverzekering?

De werknemersschadeverzekering vergoedt schade van de werknemer door een ongeval tijdens uitoefening van werkzaamheden - in het verkeer of daarbuiten - of tijdens andere activiteiten die met het werk verband houden, zoals bedrijfsuitjes, een personeelsfeest of een cursus. De samenstelling is afhankelijk van de gekozen dekking.

Wat is verzekerd met de werknemersschadeverzekering?

De werknemersschadeverzekering kan dekking bieden voor de personen- of zaakschade die een werknemer oploopt als hij voor zijn werk aan het verkeer deelneemt, tijdens woon-werkverkeer, tijdens uitvoering van werkzaamheden of bij andere activiteiten die met het werk verband houden, bijvoorbeeld een bedrijfsuitje. De werkgever hoeft voor deze schade niet aansprakelijk te zijn.

Bestuurders van motorrijtuigen (art. 7:611/658 BW)

De De werknemersschadeverzekering dekt de schadevergoedingsverplichting van de werkgever op grond van artikel 7:611 BW en 7:658 BW voor door verzekerden geleden schade door een ongeval in de uitoefening van werkzaamheden voor de werkgever tijdens het besturen van een motorrijtuig.

Keuze: Verkeersdeelname (art. 7:611/658 BW)

De werknemersschadeverzekering dekt de schadevergoedingsverplichting van de werkgever op grond van artikel 7:611 BW en 7:658 BW voor door verzekerden geleden schade door een ongeval in de uitoefening van werkzaamheden voor de werkgever tijdens het deelnemen aan het verkeer.

Keuze: Woon-werkverkeer

De werknemersschadeverzekering dekt ook schade als gevolg van een ongeval tijdens woon-werkverkeer. Er is dekking voor personenschade ontstaan tijdens woon-werkverkeer is uitsluitend verzekerd wanneer verzekerde als gevolg van het ongeval een (para)medicus heeft geconsulteerd. Er geldt ook dekking voor zaakschade ontstaan tijdens woon-werkverkeer is verzekerd wanneer er als gevolg van dat ongeval ook sprake is van personenschade waarvoor verzekerde een (para)medicus heeft geconsulteerd. Is er géén sprake van personenschade zoals hiervoor omschreven? Dan is zaakschade alleen gedekt wanneer aan alle onderstaande vereisten is voldaan:

 • verzekerde verplaatst zich van of naar zijn woon- of verblijfplaats, en
 • verzekerde is onderweg van of naar de locatie waar hij die werkdag zijn werkzaamheden gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd, en
 • die locatie is niet de werkplek waar verzekerde zijn werkzaamheden gewoonlijk uitvoert

Keuze: Werkgerelateerde activiteiten

Verzekerd is de door verzekerden geleden schade als gevolg van een schadeveroorzakende gebeurtenis tijdens:

 • het besturen van een motorrijtuig gedurende de uitoefening van de werkzaamheden
 • andere manieren van verkeersdeelname gedurende de uitoefening van de werkzaamheden
 • uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van werkgever
 • werkgerelateerde activiteiten

Schade die aan een vervoermiddel is ontstaan terwijl deze stond geparkeerd is niet verzekerd.

Keuze: Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

Deze dekking vergoedt de schade die verzekerde lijdt als gevolg van een verkeersongeval tijdens verkeersdeelname met een personen-, bestel- of vrachtauto. De SVI-dekking is 24/7 van kracht. Is er sprake van land-/werkmaterieel? Dan vergoedt deze dekking de schade die verzekerde lijdt als gevolg van een (verkeers-)ongeval tijdens het besturen of het zich als passagier bevinden in of op het land-/werkmaterieel ten tijde van het gebruik waarvoor dit materieel bestemd is. Deze dekking geldt echter niet wanneer het land-/werkmaterieel wordt uitgeleend of wordt verhuurd. Een op het polisblad vermelde franchise of vermeld eigen risico is niet van toepassing op de dekking Schadeverzekering voor inzittenden (SVI). Verzekeringsmaatschappijen vergoeden vaak maximaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis.

Keuze: Ongevallen

Boven op de vergoeding van de werkelijk door verzekerde geleden schade krijgt verzekerde - wanneer sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden - een uitkering op grond van deze ongevallendekking. De dekking geldt 24/7.

De hoogte van deze aanvullende uitkering wordt bij blijvende invaliditeit vastgesteld aan de hand van de Gliedertaxe. De Gliedertaxe is een tabel waarin voor bepaalde lichaamsdelen het (functionele) gemis of de invaliditeit daarvan in een uitkeringspercentage wordt uitgedrukt. Aan de hand van dit uitkeringspercentage en het verzekerd bedrag wordt de hoogte van de uitkering vastgesteld. Is een lichaamsdeel niet in de tabel opgenomen? Dan stelt een arts het percentage van blijvende invaliditeit vast.

Juridische adviesdesk

Heeft een werknemer bij een ongeval schade opgelopen? Dan kan de werkgever voor eerstelijns juridisch advies gratis bellen of mailen met een onafhankelijk adviesdesk.

Calamiteitenhulpverlening

Calamiteitenhulpverlening biedt 24/7 hulp bij emotionele verwerking van een schokkende gebeurtenis, bijvoorbeeld een bedrijfsongeval of overval. Deze gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens het werk of activiteiten die met het werk te maken hebben. De hulpverlening wordt telefonisch of ter plekke verzorgd door gespecialiseerde professionele trauma hulpverleners. 

Welke dekkingen biedt de werknemersschadeverzekering?

De werknemersschadeverzekering biedt drie verschillende dekkingen: Basis, Uitgebreid en Compleet.

Productspecificaties werknemersschadeverzekering

Rubriek

Werknemersschadeverzekering Basis

Werknemersschadeverzekering
Uitgebreid

Werknemersschadeverzekering
Compleet

Verzekerd bedrag per gebeurtenis:

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

Verzekerd bedrag SVI-dekking t.b.v. personen-, bestel- en vrachtauto’s in eigendom van de werkgever (of geleased/gehuurd):

n.v.t.

n.v.t.

€ 1.000.000,00

Verzekerd bedrag
Ongevallendekking 24/7:

n.v.t.

n.v.t.

A: € 5.000,00
B: € 10.000,00

Dekking:

 • Bestuurders van motorrijtuigen (art. 7:611/658 BW)
 • Juridische adviesdesk voor eerstelijns juridisch advies wanneer een verzekerde schade oploopt
 • Calamiteitenhulpverlening
 • Verkeersdeelname (art. 7:611/658 BW)
 • Woon-werkverkeer
 • Juridische adviesdesk voor eerstelijns juridisch advies wanneer een verzekerde schade oploopt
 • Calamiteitenhulpverlening
 • Verkeersdeelname (art. 7:611/658 BW)
 • Woon-werkverkeer
 • Werkgerelateerde activiteiten
 • SVI tbv personen-, bestel en vrachtauto’s en niet uitgeleend of verhuurd land-/werkmaterieel, alle in eigendom van de werkgever
 • Ongevallendekking 24/7
 • Juridische adviesdesk voor eerstelijns juridisch advies wanneer een verzekerde schade oploopt
 • Calamiteitenhulpverlening

Verplicht eigen risico:

Nee

Juridische adviesdesk

Gratis onafhankelijke juridische adviesdesk voor eerstelijns juridische advies wanneer een verzekerde bij een schade oploopt.

Franchise:

€ 1.000,00 per gebeurtenis
€ 1.500,00 per gebeurtenis woon-/werkverkeer

Dekkingsgebied:

Wereld

Geldigheidsduur:

Onbepaalde tijd (maandelijks opzegbaar)

Premie op basis van:

Aantal werknemers
Aantal motorrijtuigen
Toeslag DGA

Premieherziening
(geen naverrekening!):

Actuele gegevens worden eenmaal per twee jaar opgevraagd.
Als er geen gegevens worden aangeleverd geldt er een eenmalige verhoging van 20% over de jaarpremie.

Voorschotregeling bij discussie
schuldvraag:

Ja

Ja

Ja

Kring van verzekerden

Werknemers

Ja

Ja

Ja

Ambtenaren

Ja

Ja

Ja

Uitzendkrachten/ gedetacheerden/ payrollers

Ja

Ja

Ja

Oproepkrachten/ stagiairs/ vakantiekrachten

Ja

Ja

Ja

DGA’s

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Vrijwilligers met overeenkomst of gelijkwaardig

Ja

Ja

Ja

ZZP-ers/freelancers

Ja

Ja

Ja

Elk zich in het voertuig bevindend persoon

Nee

Nee

Ja, voor wat betreft SVI-dekking
(dga is niet verzekerd
als deze niet als verzekerde is
opgegeven)

Let op! Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking vindt u in de offerte, op het polisblad en in de polisvoorwaarden.

De werknemersschadeverzekering biedt een secundaire dekking. Andere verzekeringen, bijvoorbeeld een zorgverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) gaan voor.
In die gevallen dat andere voorzieningen er niet zijn of niet de gehele schade vergoeden kan een beroep op de werknemersschadeverzekering worden gedaan.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is vaak naar keuze. Verzekeraars vergoeden maximaal het verzekerd bedrag per gebeurtenis.

Wie zijn verzekerd?

De werknemersschadeverzekering dekt de schade van degenen die werken voor de verzekerde werkgever: werknemers, uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiairs, vakantiekrachten, gedetacheerden, payrollers, vrijwilligers, ZZP-ers en freelancers. DGA's, maten en vennoten en de eigenaar van de eenmanszaak kunnen optioneel worden meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd met de werknemersschadeverzekering?

Schade door molest, atoomkernreactie, natuurrampen en fraude is niet verzekerd. Ook is er in het algemeen geen dekking voor geen schade die is veroorzaakt door wedstrijden, opzet, of wanneer alcohol of drugs gebruikt is.

Aanvullende uitsluitingen Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

Niet verzekerd is schade aan geld en betaalpassen. Ook is niet verzekerd personenschade van verzekerden die zich tijdens het ongeval niet bevonden op een daarvoor ingerichte zitplaats.

Aanvullende uitsluitingen Ongevallen

Niet verzekerd zijn waagstukken, het plegen van illegale activiteiten en beschadiging van het gebit. Krijgt verzekerde een ongeval in een luchtvaartuig? Dan is dat ongeval alleen verzekerd als de verzekerde een passagier was.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er een andere werknemersschadeverzekering die de schade dekt? Dan moet de schade eerst daar verhaald worden. Betalen zij niet? Dan kan de schade bij ons worden geclaimd.

Franchise

Er geldt een franchise per gebeurtenis. Is de schade geleden door een ZZP-er of freelancer? Dan geldt bij personenschade een afwijkende franchise per gebeurtenis Een franchise is een vast bedrag waaronder schade niet voor rekening van de verzekeraar komt. In tegenstelling tot bij een eigen risico vergoedt de verzekeraar de gehele schade wel wanneer het schadebedrag de hoogte van de franchise overschrijdt. Een op het polisblad vermelde franchise of vermeld eigen risico is niet van toepassing op de dekkingen Ongevallen en Schadeverzekering voor inzittenden (SVI).

Waar ben ik gedekt?

De werknemersschadeverzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de werknemersschadeverzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw bedrijfssituatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen verzekeraars een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw werknemersschadeverzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De werknemersschadeverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de dekking stoppen. Anders loopt de werknemersschadeverzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw werknemersschadeverzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via onze assurantieadviseur of rechtstreeks aan verzekeraars doorgeven. De werknemersschadeverzekering eindigt dan een maand nadat de verzekeringsmaatschappij het verzoek tot beëindiging heeft ontvangen.

Schadevoorbeelden werknemersschadeverzekering

Voorbeeld werknemersschadeverzekering alle dekkingen

Een hovenier rijdt van het ene bedrijfspand naar het andere. Hiervoor moet hij een stuk over de provinciale weg. Door een ongelukkige stuurbeweging overkomt hem een ongeval, zo ernstig dat hij overlijdt. Zijn partner en studerende dochter blijven achter en de inkomsten van de hovenier worden gemist, zodat het erg lastig wordt om de vaste lasten en studiekosten te betalen. Gelukkig kan hiervoor een beroep op de werknemersschadeverzekering worden gedaan.

Voorbeeld werknemersschadeverzekering Uitgebreid en Compleet

Om een fabriekshal te kunnen inspecteren gebruikt een opzichter een fiets. Op een of andere manier valt hij en breekt een pols. Door de gecompliceerde breuk kan hij voorlopig niet werken. Ook is zijn bril stuk en is er kleding gescheurd.

Voor de letselschade en de schade aan zijn persoonlijke spullen kan een beroep op de werknemersschadeverzekering worden gedaan. Mocht het ziekteverzuim van dien aard zijn dat er sprake is van inkomstenderving dan kan men hiervoor ook aanspraak op vergoeding op deze verzekering maken.

Voorbeeld werknemersschadeverzekering Compleet

Na sluitingstijd van het kantoor is een schoonmaker bezig met zijn werkzaamheden. Hij betrapt hierbij een inbreker die meteen op de schoonmaker inslaat. De schoonmaker probeert zich nog te verdedigen maar kan niet voorkomen dat hij toch forse letselschade oploopt. Voor de letselschade kan een beroep op de werknemersschadeverzekering worden gedaan. Eventueel verlies van inkomen is ook verzekerd.

Algemene informatie werknemersschadeverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de werknemersschadeverzekering. In een offerte, de polis en de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen werknemersschadeverzekering

 • Zeer ruime kring van verzekerden
 • DGA kan meeverzekerd worden
 • Vrijwilligers tot 25 leden gratis meeverzekerd
 • Hoog verzekerd bedrag per gebeurtenis
 • Lage franchise
 • Dekkingen en polisvoorwaarden conform uitspraken Hoge Raad
 • SVI-dekking in privétijd voor motorrijtuigen die door werkgever aan verzekerde privé ter beschikking zijn gesteld (Compleet)
 • 24-uurs ongevallendekking voor alle verzekerden (Compleet)
 • Voorschotregeling in geval van schuldvraagdiscussie bij schadeafhandeling
 • Onbeperkte schademeldingstermijn na beëindiging van de werknemersschadeverzekering
 • Geen beperking in vergoeding cascoschade en eigen risico bij schade aan privémotorrijtuig van verzekerden
 • Geen naverrekening
 • Werelddekking

Meer weten over de werknemersschadeverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de werknemersschadeverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Meer in deze categorie: « Personeelsschadeverzekering