Zakelijke ongevallenverzekering

Zakelijke ongevallenverzekering - Met een Zakelijke ongevallenverzekering kunnen bedrijven, instellingen, overheden, stichtingen en verenigingen hun werknemers, stagiaires, oproepkrachten, uitzendkrachten en vrijwilligers verzekeren tegen de financiële gevolgen van een ongeval. De Zakelijke ongevallenverzekering biedt wereldwijd dekking voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. In een CAO worden vaak afspraken gemaakt over een verplichte Zakelijke ongevallenverzekering. Een goede ongevallenverzekering geldt ook als secundaire arbeidsvoorwaarde en geeft tevens invulling van uw werkgeversaansprakelijkheid.

Offerte zakelijke ongevallenverzekering aanvragen

Waarom een zakelijke ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering keert eenmalig uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit door een ongeval. De hoogte van de uitkering is vaak gebaseerd op het bruto jaarloon, de dekking gelijk op met het salaris. Een ongeval veroorzaakt veel leed en vaak ook financiële problemen. Blijvende invaliditeit brengt extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld door woningaanpassingen. Bij overlijden krijgen nabestaanden vaak slechts het minimumloon uitgekeerd.

Wist u dat werkgevers vaak verplicht zijn (CAO) een collectieve verzekering af te sluiten voor schade die een werknemer kan lijden als gevolg van een auto-ongeluk tijdens werktijd? En dit geldt nu ook als hij fietst of voetganger is. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is dus niet meer voldoende. De zakelijke ongevallenverzekering vormt een prima aanvulling. U kunt uw bedrijf en uw werknemers deels beschermen tegen de financiële gevolgen van een ongeval met onze zakelijke ongevallenverzekering.

Wat zijn de mogelijkheden met zakelijke ongevallenverzekering?

De zakelijke ongevallenverzekering biedt u heeft u een aantal keuzemogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf de hoogte bepalen van de uitkering die uw medewerker krijgt. Deze kan één, twee of zelfs meerdere malen het jaarsalaris bedragen. Dit is gebonden aan een maximum bedrag, die verschilt per verzekeraar.

Welk soort verzekering is de zakelijke ongevallenverzekering?

Raakt een van uw werknemers door een ongeval blijvend invalide of overlijdt hij? Dan keert de zakelijke ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u de zakelijke ongevallenverzekering af voor uw werknemers. Alle medewerkers die op de loonlijst staan, zijn automatisch verzekerd.

Wat is verzekerd met de zakelijke ongevallenverzekering?

U kunt bij het afsluiten van de zakelijke ongevallenverzekering kiezen welk bedrag u wilt verzekeren. Als werkgever kunt u kiezen voor een verzekerd bedrag op basis van het jaarloon of een verzekerd bedrag op basis van vaste verzekerde bedragen. Daarnaast kunt kiezen voor dekking op het werk en tijdens woon-werkverkeer of voor dekking van álle ongevallen van een medewerker (de medewerker is dan 24 uur per dag verzekerd).

Overlijden (rubriek A)

Overlijden als gevolg van een ongeval is verzekerd. De erfgenamen van uw medewerker ontvangen het verzekerd bedrag bij het overlijden door een ongeval. Bij sommige verzekeraars is een vergoeding voor repatriëring bij overlijden in het buitenland van toepassing als de verzekerde overlijdt als gevolg van een ongeval tijdens verblijf buiten Nederland.

Blijvende invaliditeit (rubriek B)

Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval is verzekerd. Mist de medewerker door een ongeval een lichaamsdeel of orgaan? Of is de functie van het lichaamsdeel of orgaan door een ongeval verloren gegaan? Dan hangt de hoogte van de uitkering af van het uitkeringspercentage dat voor het lichaamsdeel of orgaan geldt. Verzekeraars vermenigvuldigen dit percentage met het verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit. Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stellen zij het uitkeringspercentage bij blijvende invaliditeit vast. Als het langer duurt voordat zij de uitkering betalen, omdat de mate van invaliditeit nog niet kan worden vastgesteld, dan betalen verzekeraars rente over deze periode.

Verruiming begrip ongeval

Onder ongeval verstaan sommige verzekeraars ook bepaalde vormen van besmetting, vergiftiging en infecties. Ook als er bij een geneeskundige behandeling na het ongeval complicaties optreden of de behandeling onjuist is.

Uitgebreide dekking

In enkele gevallen wordt de uitkering voor overlijden of voor blijvende invaliditeit verdubbeld. Ook is er in bepaalde gevallen dekking voor plastische chirurgie tot 10% van het verzekerde bedrag of tot € 5.000,-. Raadpleeg voor meer informatie jouw polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

U kunt kiezen uit twee soorten verzekerd bedrag:

Op basis van salaris

Verzekerd bedrag bij overlijden: factor x bruto-jaarloon (vaak gekozen factor: 1x)
Verzekerd bedrag bij algehele invaliditeit: factor x bruto jaarloon (vaak gekozen factor: 2x)

Op basis van vaste bedragen

Verzekerd bedrag bij overlijden (vaak gekozen bedrag: € 25.000,00)
Verzekerd bedrag bij algehele invaliditeit (vaak gekozen bedrag: € 50.000,00)

Keuze: Wanneer verzekerd

U kunt kiezen uit twee soorten dekkingen: Uw medewerkers zijn 24 uur per dag verzekerd, zeven dagen per week. Dit heet een 24-uursdekking. Of uw medewerkers zijn alleen verzekerd voor ongevallen die op het werk gebeuren en onderweg van huis naar het werk en terug. Dit heet een activiteitendekking.

Preventie en werkhervatting

De zakelijke ongevallenverzekering bij sommige verzekeraars biedt bemiddeling bij en vergoeding voor preventiediensten om ongevallen te voorkomen zoals een ongevallenscan, een cursus preventiemedewerker en een Risico-inventarisatie & Evaluatie. U heeft in een aantal gevallen recht op een vergoeding van de kosten voor het inzetten van de preventiediensten. Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

De zakelijke ongevallenverzekering kan voorzien in een vergoeding voor werkhervatting wanneer er sprake is van een minimum percentage blijvende invaliditeit. Er gelden gemaximeerde vergoedingen voor de kosten van omscholing en voor aanpassingen aan werkplek, auto of woning. Voor deze vergoedingen moeten verzekeraars vooraf toestemming geven.

Wie is verzekerd?

De zakelijke ongevallenverzekering kan worden gesloten door een werkgever voor zijn personeel, maar ook door verenigingen en stichtingen. Een verzekerde kan een werknemer, bestuurslid, verenigingslid of vrijwilliger zijn. Oproepkrachten, stagiaires, uitzendkrachten en bij u gedetacheerde medewerkers zijn vaak alleen meeverzekerd als dit op het polisblad aangetekend is. Ook bezoekers kunnen meeverzekerd worden.

Wat is niet verzekerd met de zakelijke ongevallenverzekering?

U bent in onderstaande situaties niet verzekerd.

Bestaande blijvende invaliditeit

Verzekeraars keren niet uit bij blijvende invaliditeit van de medewerker die al bestond toen de werknemer in dienst kwam of toen u de zakelijke ongevallenverzekering afsloot.

Alcohol en drugs

Verzekeraars keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol, geneesmiddelen, verdovende middelen of opwekkende middelen zonder voorschrift van een arts of als de verzekerde zich niet heeft gehouden aan de voorschriften van een arts.

Zelfmoordpoging

Verzekeraars keren niet uit bij (een poging tot) zelfmoord of zelfverminking.

Opzet, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd bij een ongeval ontstaan door opzet of roekeloosheid van u of uw medewerker of de nabestaanden of als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als het ongeval het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij blijvende invaliditeit wordt een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Bijvoorbeeld bij het verlies van een wijsvinger wordt 15% van het verzekerde bedrag uitgekeerd. U bent verzekerd voor € 100.000,00. Na een ongeluk verliest u medewerker een wijsvinger volledig. De uitkering bedraagt dan € 100.000,00 x 15% (uitkeringspercentage van een wijsvinger) = € 15.000,00. In dit geval zou u of uw werknemer dus € 15.000,00 uitbetaald krijgen.

Einde dekking

De dekking van een verzekerde eindigt automatisch aan het einde van het verzekeringsjaar waarin deze verzekerde de eindleeftijd heeft bereikt. De eindleeftijd verschilt per verzekeraar, bijvoorbeeld 70 jaar of 75 jaar. Werknemers ouder dan de maximale eindleeftijd zijn niet verzekerd. Sommige verzekeringsmaatschappijen keren niet uit als een bepaalde aandoening ook zonder ongeval voorkomt.

Bedrijfsveranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of een overname heeft gevolgen voor de zakelijke ongevallenverzekering.

Bezoekers en stagiairs

Bij sommige verzekeraars zijn bezoekers en stagiairs niet verzekerd als uw bedrijf of instelling is gericht op het ontvangen van bezoekers (zoals winkels, attractieparken, horecabedrijven, ziekenhuizen, enzovoort).

Maximaal verzekerd bedrag

Per verzekerde geldt dat wanneer de verzekerde tijdens de looptijd van de zakelijke ongevallenverzekering bij meer ongevallen betrokken raakt sommige verzekeraars nooit meer uitkeren dan 100% van het bedrag dat voor blijvende invaliditeit is verzekerd. Voor alle bezoekers en stagiairs samen kan een gemaximeerd verzekerd bedrag per gebeurtenis van toepassing zijn.

Extra vergoedingen

Voor de extra vergoedingen kunnen specifieke voorwaarden gelden, welke terug te vinden zijn in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De zakelijke ongevallenverzekering biedt bij de meeste verzekeraars standaard werelddekking. Als een verzekerde tijdelijk buiten Nederland verblijft, is er geen dekking meer vanaf het moment dat dit verblijf langer duurt dan 6 maanden, deze beperking is verschillend per verzekeraar. De dekking gaat dan weer in zodra de verzekerde teruggekeerd is in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de zakelijke ongevallenverzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. Als er sprake is van overlijden van uw werknemer door een ongeval, dient u dit binnen de in de polisvoorwaarden genoemde termijn voor de begrafenis of crematie aan onze adviseur of de verzekeraar door te geven. Informeer ons of de verzekeraar ook binnen de in de polisvoorwaarden genoemde termijn als een medewerker een ongeval heeft gehad. Na een ongeval laat uw medewerker zich medisch behandelen en volgt het advies van de arts op. U of uw medewerker geeft informatie door om de uitkering te bepalen en vast te stellen. Geef veranderingen in uw (bedrijfs-)situatie zo snel mogelijk door.

Gezondheid

Als u de zakelijke ongevallenverzekering aanvraagt, dan vragen verzekeringsmaatschappijen niet naar de gezondheid van uw medewerkers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Wat kost de zakelijke ongevallenverzekering?

De premie is afhankelijk van een antal factoren en uw keuzes. Hoeveel premie u betaalt, hangt af van de bedrijfssector waarin uw werkzaam bent, de omvang van uw bedrijf, het aantal verzekerde medewerkers, de loonsom, de werkzaamheden, de dekking en de verzekerde bedragen. Onze onafhankelijke adviseur maakt graag een berekening en vergelijking voor u.

Pakketkorting

De zakelijke ongevallenverzekering kan als onderdeel van een verzekeringspakket worden afgesloten. Sluit u naast de zakelijke ongevallenverzekering andere bedrijfsverzekeringen of personeelsverzekeringen? Dan kan uw pakketkorting oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u bij meerdere verzekeringen in 1 verzekeringspakket vaak geen toeslag bij termijnbetaling.

Premievoorbeelden zakelijke ongevallenverzekering

Hieronder vindt u voorbeelden van premies. Wilt u weten welke premie voor u geldt? Maak dan een afspraak met onze adviseur of vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw zakelijke ongevallenverzekering.

Soort bedrijf: Groothandel in textiel

Jaarloon: € 325.000,00
Aantal medewerkers: 6
Uitkeringsbasis: Jaarloon
Premie per jaar:€ 342,00

Soort bedrijf: Administratiekantoor

Jaarloon: € 600.000,00
Aantal medewerkers: 11
Uitkeringsbasis: Vast bedrag
Premie per jaar: € 207,00

De premies gelden onder voorbehoud van acceptatie en (wets-)wijzigingen

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De zakelijke ongevallenverzekering begint op de datum die op de polis staat. Daarna verlengen verzekeraars uw zakelijke ongevallenverzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de zakelijke ongevallenverzekering stoppen. De zakelijke ongevallenverzekering loopt door totdat u of de verzekeringsmaatschappij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de 1e contracttermijn kunt u de zakelijke ongevallenverzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij verzekeraars. De zakelijke ongevallenverzekering stopt dan een maand later. Als verzekeraars na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt, kan de zakelijke ongevallenverzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden. De opzegtermijn kan dan afwijkend zijn.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de zakelijke ongevallenverzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd. Raadpleeg voor specifieke uitsluitingen en dekkingen altijd de polisvoorwaarden of vraag onze adviseur om advies.

Ongevallenverzekeringen en Loonbelasting

In het handboek loonheffingen, paragraaf Ongevallenverzekeringen, van de Belastingdienst vindt u informatie over de afwikkeling van een uitkering uit de ongevallenverzekering.

De voordelen van een zakelijke ongevallenverzekering

 • Dekking bij overlijden en blijvende invaliditeit na een ongeval voor al uw personeelsleden.
 • Deskundige claimafhandeling met gespecialiseerde artsen.
 • Gunstige premie en gunstige bepalingen voor BHV-ers
 • Ongeval als gevolg van ziekte is gedekt
 • Perfect te combineren met collectieve inkomensverzekeringen
 • Aanvullende uitkeringen:
  - daguitkering bij ziekenhuisopnames
  - beschadiging van gebit en plastische chirurgie
  - vergoeding bij repatriëring.
 • U biedt een uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarde.
 • Verhoogde uitkeringspercentages voor Rubriek B (blijvendene invaliditeit) mogelijk
 • Wereldwijde dekking, 24 uur per dag of functiedekking
 • Zekerheid van goede financiële voorzieningen bij een ongeval voor uw werknemers

Meer weten over de zakelijke ongevallenverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de zakelijke ongevallenverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.