Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor een kraanmachinist

De machinist van een hijskraan heeft verantwoordelijk werk. Als de machinist een fout maakt, kan de kraan omvallen of de gehesen last plotseling vallen met ernstige gevolgen. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor een kraanmachinist biedt u financiële zekerheid, wanneer u als machinist geregistreerd bent bij stichting TCVT RA.

Offerte bedrijfsverzekeringen aanvragen

Registratie TCVT RA

TCVT RA voert namens de Minister van SZW de persoonsregistratie voor machinisten uit. Deze registratie is verplicht voor machinisten die op een bouwplaats werkzaamheden uitvoeren met machine met een capaciteit van 10 tonmeter of meer. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een torenkraan, mobiele hijskraan of funderingsmachine. Deze registratie verzekert dat de hijskraanmachinist de juiste kennis en ervaring heeft.

Welk soort verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kraanmachinist?

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kraanmachinist of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u en uw bedrijf voor aansprakelijkheid voor schade aan anderen (letsel en schade aan zaken) die is veroorzaakt door uzelf, uw bedrijf, uw medewerkers bij het verrichten van de verzekerde bedrijfsactiviteiten of de door u geleverde producten.

Wat is verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kraanmachinist?

Aansprakelijkheid voor schade aan personen, spullen of onroerend goed van anderen en de schade die daar een gevolg van is, zoals financiële schade (bedrijfsschade). Het verzekerd bedrag voor de dekking aansprakelijkheid en de dekking werkgeversaansprakelijkheid bedraagt is gemaximeerd per aanspraak, met een maximumbedrag per verzekeringsjaar. Het is mogelijk het verzekerd bedrag te kiezen. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseur.

Wie zijn verzekerd?

Uw bedrijf, uw medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), vennoten, maten, bestuurders en commissarissen. Ook de meewerkende familieleden en huisgenoten zijn verzekerd.

Werkgeversaansprakelijkheid

Verzekerd is uw aansprakelijkheid voor schade aan medewerkers door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Ook arbeidsgerelateerde verkeersongevallen te voet en met de fiets zijn verzekerd.

Keuze: juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand en (straf)procedures. Ook de kosten voor de vaststelling van de aansprakelijkheid en schade, bereddingskosten (voorkomen of verminderen van onmiddellijk dreigend gevaar van schade) en de kosten van het verweer dat wij voeren bij geen aansprakelijkheid zijn verzekerd. Verzekeraars vergoeden deze kosten alleen als de schade verzekerd is en wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Milieuschade

Aansprakelijkheid voor schade aan personen door aantasting van het milieu is verzekerd. Ook bent u verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan spullen van anderen als de milieuaantasting is veroorzaakt door een geleverd product die niet door u is geïnstalleerd en de schade plotseling is ontstaan.

Wat is niet verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kraanmachinist?

U bent niet verzekerd voor uw eigen schade of dat van uw bedrijf. Ook zuivere vermogensschade (financiële schade, waarbij geen schade aan personen of zaken is ontstaan) is niet verzekerd.

Opnieuw leveren van product of dienst

U bent niet verzekerd voor schade aan zaken die door u zijn opgeleverd, voor het opnieuw leveren van deze zaken of het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden.

Opzet

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door opzettelijk of roekeloos handelen of nalaten. Als werkgever bent u wel verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die door het opzettelijk handelen of nalaten van een werknemer is veroorzaakt. Voorwaarde is wel dat u dit als werkgever niet had kunnen voorkomen.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig waarvan u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder, gebruiker bent of die u laat gebruiken. In sommige situaties bent u wel verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Milieuschade

U bent niet verzekerd voor milieuschade die langzaam ontstaat. Bijvoorbeeld een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt. Ook milieuschade die ontstaat in uw eigen onderneming of bij een klant is niet verzekerd. Wilt u dit wel verzekeren? Dan kan dat met een Milieuschadeverzekering. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseur.

Asbest

U bent niet verzekerd voor schade in verband met asbest.

Wettelijke voorschriften

U bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van overtreding van voorschriften.

Geen certificaat

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade als verzekerde niet in het bezit is van een wettelijk voorgeschreven certificaat voor het door de machinist bestuurde machine of voertuig.

Inloop

U bent niet verzekerd voor aanspraken die het gevolg zijn van een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kraanmachinist.

Uitloop

U bent niet verzekerd als u aansprakelijk wordt gesteld nadat de verzekering is beëindigd. Ook niet als het handelen of nalaten voor of tijdens de geldigheidsduur van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kraanmachinist heeft plaatsgevonden. Bent u tijdens de looptijd van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor een kraanmachinist op de hoogte van een omstandigheid die tot een aanspraak kan leiden? Dan kan dit onder bepaalde voorwaarden schriftelijk worden gemeld. Wordt u na de beëindiging van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kraanmachinist alsnog aansprakelijk gesteld, dan bent u hiervoor wel verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor een kraanmachinist of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van criminele of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan verzekeringsmaatschappijen: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Opzicht

U bent niet verzekerd voor schade aan een zaak van een ander waar u de zorg over hebt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u deze zaak bewoont, huurt, repareert, bewerkt, gebruikt of vervoert. Voor de meeste bedrijven in de sectoren horeca, detailhandel, kantoren en zorg & verzorging geldt standaard een beperkte dekking voor opzicht tot een maximumbedrag per aanspraak. Daarnaast kan het mogelijk zijn om opzicht mee te verzekeren. Vraag hierover advies bij onze verzekeringsadviseur.

Arbeidsgerelateerde verkeersongevallen

Bij de dekking werkgeversaansprakelijkheid bent u niet verzekerd als het verkeersongeval is veroorzaakt met een verzekeringsplichtig motorrijtuig, waarvan de werknemer de bestuurder of passagier is. Wilt u dit wel verzekeren, dan kan dat met een verkeersschadeverzekering voor werknemers of Wegas-verzekering. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade aan zaken of personen is vaak een hoog eigen risico van toepassing. De hoogte hiervan is afhankelijk van de verzekerde bedrijfsactiviteiten en het soort schade (brand, kabel of opzicht). Ook kunt u tegen premiekorting een hoger eigen risico met verzekeraars overeenkomen. Let op: ook in de clausules kunnen eigen risico's staan die gelden voor uw verzekering. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

Als kraanmachinist bent u verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt bij het uitvoeren van een opdracht in de burger- of utiliteitsbouw. Afhankelijk van het soort bedrijf dat is verzekerd, is het dekkingsgebied Nederland, Europese Unie of Wereld. Wilt u meer weten over het dekkingsgebied en wat dit voor uw bedrijf betekent? Check uw polisvoorwaarden of vraag advies bij onze verzekeringsadviseur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw (bedrijfs-)situatie zo snel mogelijk door. Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaad de belangen van verzekeraars? Dan kan dat gevolgen hebben. Zij kunnen een schade dan afwijzen en/of uw verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of zij kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.

Algemene informatie Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor een kraanmachinist

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor een kraanmachinist. In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Meer weten over de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor een kraanmachinist?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor een kraanmachinist? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

U kunt een vrijblijvende offerte aanvragen en in de aanvraag offerte bedrijfsverzekeringen kunt u bij bedrijfgegevens kiezen voor de branche: Bouw, installatie en GWW en soort bedrijf: Kraanmachinist.