Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Verzekeringen installateur zonnepanelen (pv-systemen)

Verzekeringen installateur zonnepanelen (pv-systemen) - Vraag een vrijblijvende maatwerkofferte aan voor de verzekeringen voor een installateur van zonnepanelen (pv-systemen)! U kunt de zakelijke verzekeringen voor een installateur van zonnepanelen (pv-systemen) afsluiten met pakketkorting! Honig en Honig helpt een installateur van zonnepanelen graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Offerte verzekeringen installateur zonnepanelen (pv-systemen)

Verzekeringen speciaal voor een installateur van zonnepanelen (pv-systemen)

De verzekeringen installateur zonnepanelen (pv-systemen) zijn er speciaal voor MKB’ers en ZZP’ers die als installateur en/of leverancier van zonnepanelen werken, die waarde hechten aan keuzevrijheid. De verzekeringen installateur zonnepanelen (pv-systemen) zijn er voor ondernemers met maximaal 50 medewerkers (inclusief eigenaar/ grootaandeelhouder) en een jaaromzet tot € 10 miljoen. Is uw bedrijfssituatie anders? Vraag onze verzekeringsadviseur naar een maatwerkoplossing die bij u past.

Wat wordt verstaan onder een installateur en/of leverancier van zonnepanelen (pv-systemen)

Het leveren en/of het plaatsen, aansluiten en in bedrijf stellen van zonnepanelen (pv-systemen) inclusief omvormers en eventueel ook met aanleg van elektra. Werkzaam in de burgerlijke bouw en utiliteitsbouw.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en installatie en/of plaatsen van zonnepanelen

Verzekeraars vinden het plaatsen en aansluiten van zonnepanelen een zwaar verzekeringsrisico is. Daarom hanteren zij specifieke acceptatie-eisen en richtlijnen bij het aanvragen van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor installateurs en monteurs van zonnepanelen (PV-systemen).

Verzekeraar 1

Soort zonnepanelenbedrijf

Er zijn grofweg twee soorten bedrijven werkzaam in de zonnepanelenbranche:

 1. Installatiebedrijven die zonnepanelen (laat) plaatsen en (laat) aansluiten op de omvormer en de elektrische installatie in de meterkast. Het leveren van de panelen kan een onderdeel van de werkopdracht zijn.
  Deze bedrijven kunnen een maatwerkofferte bij ons aanvragen.
 2. Bedrijven die alleen de zonnepanelen plaatsen (op het dak leggen), zonder levering van de panelen en ook zonder installeren, aansluiten en/of in bedrijfstellen ervan.
  Deze bedrijven kunnen worden verzekerd in het verzekeringspakket voor bedrijven met het beroep zonnepanelen monteur.

Acceptatie-eisen

Voor bedrijven die zonnepanelen plaatsen en aansluiten, hanteren verzekeraars o.a. de volgende acceptatie-eisen:

 • Beschikt de onderneming over de Erkenningsregeling Zonnestroomsystemen van InstallQ of over het Keurmerk Zonnekeur?
 • Is het bedrijf aangesloten bij een brancheorganisatie?
 • Heeft het bedrijf meer dan 2 jaar ervaring met het installeren van zonnepanelen? Sommige verzekeraars hanteren een ervaringstermijn van 5 jaar
 • Er zijn geen mogelijkheden voor systemen die niet op het openbare net zijn aangesloten, zogenaamde off-grid systemen. Systemen met energieopslag op locatie die ook zijn aangesloten op het openbare net, zijn wel acceptabel. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 20 kWh.
 • Wanneer meer dan 50% van de omzet wordt uitbesteed aan onderaannemers (ingehuurde zzp’ers), dan zijn er vaak geen acceptatiemogelijkheden.

Verzekeraar 2

Clausule zonnepanelen ((PV-systemen)

Er is ook een verzekeraar die uitsluitend dekking biedt voor schade in verband met de levering en/of installatie van PV systemen (zonnepanelen) als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De zonnepanelen die worden geïnstalleerd hebben een certificaat voor het voldoen aan IEC–EN 61730-1&-2, en ofwel IEC-EN 61215 (Crystalline modules) of IEC-EN61646 (thin film modules). Het certificaat moet worden uitgegeven door een EN/ISO 45011 geaccrediteerde certification body (zoals TÜV of Kiwa);
 • De omvormers die worden gebruikt hebben een certificaat voor het voldoen aan de Low Voltage Directive, EMC Directive en de Grid connection and efficiency requirements zoals genoemd in NEN 1010;
 • De installateur is minimaal 5 jaar werkzaam
 • De installateur is ISO 9001 gecertificeerd en de medewerkers hebben VCA (vol)
  Indien de installateur niet ISO 9001 gecertificeerd is, dient de installateur een procedure of procedures voor omgang met klachten en/of continue verbetering te kunnen overleggen, alsmede een lijst van incidenten en opvolging daarop, zodat zichtbaar wordt dat correctieve en preventieve maatregelen worden genomen als zich incidenten voordoen. 

Valbeveiliging

Er wordt altijd gebruik gemaakt van doelmatige voorzieningen en/of doelmatige valbeveiliging conform het Arbeidsomstandighedenbesluit (ARBO) over werken op hoogte en in ieder geval indien gewerkt wordt op een hoogte vanaf 2,5 meter.

Geen dekking

Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat indien in geval van schade blijkt dat geheel of gedeeltelijk niet is voldaan aan een of meerdere van de hierboven omschreven voorwaarden, de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) geen dekking verleent voor de schade in verband met de levering of installatie van PV systemen (zonnepanelen).

In aanvulling op hetgeen is bepaald in de polisvoorwaarden zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van de verzekerden zijn (op)geleverd, dan wel na constructie, bewerking of behandeling zijn (op)geleverd niet verzekerd.

Inlooprisico

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kan aanvullend dekking bieden voor schades die vóór de ingangsdatum zijn veroorzaakt, maar nog niet bij verzekerde bekend zijn. De verzekeraar dient zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld te worden van een ingestelde aanspraak en/of omstandigheid die voor ons tot een verplichting tot schadevergoeding kan leiden. Dit staat ook vermeld in de polisvoorwaarden. Het inlooprisico kan tot een maximaal aantal voorgaande jaren worden meeverzekerd.

Los van deze verplichting adviseren wij u om uitgebreid te inventariseren of er bekende aanspraken en/of omstandigheden zijn die nog niet bij de huidige verzekeraars(s) zijn aangemeld. Indien er niet eerder gemelde aanspraken of omstandigheden zijn die tot een aanspraak kunnen leiden, dient u deze voor de einddatum van de lopende verzekering bij uw huidige verzekeraar(s) te melden aangezien bekende aanspraken en/of omstandigheden zijn uitgesloten van de dekking onder de nieuwe verzekering.

Voor de begrippen aanspraak, omstandigheden en handelen of nalaten hanteren verzekeraars de volgende definities:

Aanspraak

Een aanspraak tot vergoeding van schade ingesteld tegen een verzekerde.

Omstandigheden

Feiten die veroorzaakt zijn door, verband houden met of voortvloeien uit een bepaald handelen of nalaten van een verzekerde, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zullen leiden tot een aanspraak.

Handelen of nalaten

Een handelen of nalaten waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een handelen of nalaten wordt gelijkgesteld een schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan een verzekerde toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verzekerde komt.

Opzicht

Aanvullend kan opzichtschade worden meeverzekerd. Onder opzicht verstaan verzekeraars schade aan zaken die verzekerde of iemand namens hem behandelt, bewaart, bewerkt, bewoont, vervoert, in gebruik, in huur, te leen of om welke reden ook onder zicht heeft. Het verzekerd bedrag is naar keuze € 25.000,00 of € 50.000,00 met een eigen risico van 10% van de schade.

Wat is verzekerd met de verzekeringen installateur zonnepanelen (pv-systemen)?

De verzekeringen installateur zonnepanelen (pv-systemen) zijn speciaal voor de bouwbranche samengesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de verzekeringen in het pakket.

De meest afgesloten verzekeringen installateur zonnepanelen (pv-systemen) op een rij:

Op basis van onze ervaringen met verzekeringen voor monteur van zonnepanelen is een voorselectie gemaakt van veelvoorkomende verzekeringen. Daarmee verzekert u uw montagebedrijf in één keer tegen de meest voorkomende risico’s in uw branche. Hoeveel en welke verzekeringen u opneemt in uw verzekeringspakket kiest u helemaal zelf.

 • Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (basis)

  De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) biedt dekking voor:
  • Schade aan personen (letsel of overlijden), schade aan spullen of onroerende zaken van anderen, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.
  • Verzekerd zijn uw bedrijf, uzelf en uw werknemers, onder wie uitzendkrachten, stagiairs, vennoten, firmanten, bestuurders en commissarissen. Ook meewerkende familieleden en huisgenoten zijn verzekerd.
  • U kunt de aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met de dekking Werknemerschade: voor letsel en materiële schade van uw werknemers als gevolg van een ongeval tijdens het werk, als u juist niet aansprakelijk bent.
  • Opzichtdekking: Dekt de schade die u per ongeluk veroorzaakt aan spullen die u huurt of in bruikleen heeft. Of als u schade veroorzaakt aan spullen van anderen die u bewerkt of behandelt. Bij de branche bouw is dit niet standaard gedekt en kunt u dit risico meeverzekeren.
  • Voorrisico: Dekt schade veroorzaakt vóór de ingangsdatum en die u meldt na de ingangsdatum van de verzekering. De schade mag niet bij u bekend zijn op het moment dat u de verzekering afsluit. In uw polis staat of het voorrisico is meeverzekerd. Bij de branche bouw is dit niet standaard gedekt en kunt u dit risico meeverzekeren.
 • Constructieverzekering voor bouwwerken of Montageverzekering voor installatiewerken (optie)

  Tijdens bouw- en installatiewerkzaamheden kan grote schade ontstaan. Of het nu komt door uitvoeringsfouten, een ongeluk of storm: de Constructieverzekering of de Montageverzekering biedt uitkomst. Welke variant op u van toepassing is, hangt af van de branche waarin u werkzaam bent. De Constructieverzekering is er voor ondernemers in de bouw, de Montageverzekering speciaal voor de installatiebranche. Voor het bouwwerk in aanbouw zijn zowel bouwmaterialen als arbeidsloon inbegrepen. Maar ook schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Aanvullend kunt u hulpmateriaal meeverzekeren zoals gereedschap, steigers en bouwmaterialen. Ze zijn dan ook verzekerd tijdens het transport naar de bouwplaats.
 • Eigen vervoerverzekering (optie)

  Voor diefstal van en schade aan gereedschap en goederen die in het vervoermiddel liggen. Monteurs kunnen niet zonder hun bestelbus. De waarde van het materiaal in die voertuigen is vaak aanzienlijk. De eigen vervoerverzekering biedt dekking bij diefstal en schade aan goederen die permanent of tijdelijk in uw auto liggen. Ook schade bij laden of lossen is verzekerd. Diefstal van gereedschap of apparatuur uit bestelbus(sen) is dus ook gedekt, 24 uur per dag, waar dan ook in Europa. Bovendien hoeft u geen speciaal diefstalbeveiligingssysteem in de auto te hebben.
 • Inventaris-/Goederen-/Huurdersbelangverzekering (optie)

  De Inventaris-/Goederen-/Huurdersbelangverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade door bijvoorbeeld brand, diefstal en water aan uw inventaris en eventuele aanpassingen aan een gehuurd gebouw die u zelf heeft betaald. Eventueel met Glasdekking, als u huurder bent van het bedrijfsgebouw. Is uw kantoor door een brand onbruikbaar geworden? Of is bijvoorbeeld uw gereedschap gestolen? Dan kunnen u en uw medewerkers niet aan de slag. Dat is een flinke schadepost. De Inventaris-/Goederen-/Huurdersbelangverzekering is een belangrijk vangnet voor mkb’ers in de bouw. Zo is schade aan uw bedrijfsinventaris gedekt, maar ook aan goederen en gereedschap die tijdelijk ergens anders aanwezig zijn. Er is zelfs dekking voor aanpassingen die u aan een gehuurde werkplaats heeft gedaan. En ook heeft u een garantie tegen onderverzekering.
 • Rechtsbijstandverzekering Bedrijven (optie)

  Een klant die maar niet betaalt of een verschil van inzicht met een leverancier of de gemeente? Conflicten kunnen slepend en kostbaar zijn. De rechtsbijstandverzekering Bedrijven dekt die kwesties waarmee u als monteur van zonnepanelente maken kunt krijgen. Wilt u een juridisch probleem zelf oplossen? Dan kunt u gebruikmaken van de telefonische adviesservice van de Rechtsbijstandsverzekeraar. Met de Rechtsbijstandverzekering Bedrijven krijgt uw bedrijf juridisch advies en deskundige rechtshulp door juristen en advocaten. Ook de eventuele kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten. De rechtsbijstandverzekering bedrijven keert geen geld uit.

Extra verzekeringen in het verzekeringspakket monteur van zonnepanelen:

 • Aanhangwagenverzekering Bedrijven (optie)

  Voor schade aan uw aanhangwagen en het werkmaterieel dat eventueel op of in de aanhangwagen is gemonteerd.
 • Autoverzekering Bedrijven (optie)

  Voor schade die u met de auto aan anderen toebrengt. De WA-verzekering is wettelijk verplicht. Eventueel met een Casco-dekking voor schade aan uw eigen auto, motorrijtuigrechtsbijstand en een schadeverzekering voor inzittenden.
  Een nieuwe auto is met de Casco-dekking op de Autoverzekering Bedrijven drie jaar verzekerd tegen de nieuwwaarde.
 • Bedrijfsschadeverzekering (optie)

  De bedrijfsschadeverzekering dekt de misgelopen winst en de vaste lasten die doorgaan na schade door bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, storm, diefstal na braak en vandalisme. Maar ook lekkage van waterleidingen, neerslag, sneeuwdruk en wateraccumulatie.
 • Computer-/ Elektronicaverzekering (optie)

  De computer-/ elektronicaverzekering biedt dekking voor schade aan uw computers en elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het gaan om de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen en kopieerapparatuur.
 • Gebouwverzekering (optie)

  Voor schade door onder andere brand, water en storm aan uw eigen gebouw. Eventueel met glas-dekking.
 • Geldverzekering (optie)

  Voor het verlies van contant geld en cadeaubonnen e.d., zoals door een overval of inbraak.
 • Milieuschadeverzekering (optie)

  Dekking voor de kosten van het saneren van verontreinigde grond en oppervlaktewater.
 • Vrachtautoverzekering (optie)

  Voor schade die u met de vrachtauto aan anderen toebrengt. De WA-verzekering is wettelijk verplicht. Eventueel met een dekking voor schade aan uw eigen vrachtauto, motorrijtuigrechtsbijstand, en een schadeverzekering voor inzittenden. Verder uit te breiden met een dekking voor op de vrachtauto gemonteerd werkmaterieel.
 • Werkmaterieelverzekering (optie)

  Voor schade die u met het werkvoertuig aan anderen of uw eigen spullen toebrengt. De WA-verzekering is wettelijk verplicht. Eventueel met een dekking voor schade aan uw eigen werkvoertuig, motorrijtuigrechtsbijstand en een schadeverzekering voor inzittenden.
 • Zakenreisverzekering (optie)

  Dekking als u of een werknemer tijdens een zakelijke reis hulp nodig heeft, als u onverwachte kosten maakt of als er schade aan bagage ontstaat.

Altijd up-to-date

Als ondernemer moet u vlug kunnen inspelen op veranderingen. U kunt uw verzekeringspakket tussentijds aanpassen aan uw actuele situatie. Eventueel in overleg met onze adviseur.

Schade voorkomen

Schade in de zorg en uiterlijke verzorging is meestal het gevolg van het uitblijven van betalingen, kapotte apparaten of ontevreden patiënten of klanten. Met het Verzekeringspakket Zorg en Uiterlijke verzorging beschermt u uw bedrijf tegen de financiële gevolgen. Maar met de juiste maatregelen kunt u vaak schade voorkomen. Onze preventietips helpen u de risico's te verminderen.

Preventietips

Bouwtelefoon

Wilt u snel advies van een deskundige over bestekken, aannemingsovereenkomsten, bouwrisico's en/of schadepreventie? Of wilt u werkzaamheden aanmelden waarvoor een meldingsplicht geldt? U doet het via de Bouwtelefoon. Dit speciale nummer brengt u direct in contact met ervaren risicodeskundigen.

Schade melden

Wilt u schade melden? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur, zodat u snel weer door kunt gaan met ondernemen.

Maatwerkofferte aanvragen

U kunt een vrijblijvende maatwerkofferte van de verzekeringen voor een installateur en/of leverancier van zonnepanelen (pv-systemen) aanvragen.

Welke factoren hebben invloed op de premie voor uw salon?

De premie is onder andere afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten en uw jaaromzet.

Pakketkorting oplopend tot 10%

De verzekeringen installateur zonnepanelen (pv-systemen) bieden u een basis. Kies daarnaast zelf welke specifieke risico’s uit uw branche u nog meer wilt verzekeren. Vanaf twee verschillende verzekeringen krijgt u premiekorting. Deze kan oplopen tot 10%.

Wat zijn de voordelen van de verzekeringen installateur zonnepanelen (pv-systemen)?

 • De belangrijkste schadeverzekeringen voor een installateur en/of leverancier van zonnepanelen (pv-systemen) in één pakket.
 • Vrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar
 • Pakketkorting, al vanaf twee verzekeringen, oplopend tot 10%
 • Eén polis, één eigen risico: als u bij een schade meerdere verzekeringen van het pakket aanspreekt, geldt het eigen risico maar één keer
 • Snel en eenvoudig af te sluiten
 • Maximale flexibiliteit, want u kunt elke verzekering op elk moment aanpassen, uitbreiden of beëindigen
 • Wij sturen u ieder jaar bericht om uw pakket te vergelijken met uw huidige situatie. Zodat u eventueel de nodige aanpassingen kan doen.

Meer weten over de verzekeringen installateur zonnepanelen (pv-systemen)?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de verzekeringen installateur zonnepanelen (pv-systemen)? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.