Offerte opstalverzekering

Met een opstalverzekering bent u verzekerd tegen verlies of beschadiging van uw woonhuis. De opstalverzekering geeft u garantie tegen onderverzekering. Vraag een offerte aan voor uw opstalverzekering. Honig en Honig helpt u met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Offerte opstalverzekering aanvragen

Offerte opstalverzekering aanvragen

Klik op de button, vul uw gegevens in en vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw opstalverzekering. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking van uw opstalverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dekking opstalverzekering

De belangrijkste dekkingen zijn de extra uitgebreide dekking en de allrisk-dekking. Deze dekkingen worden door ons in de rekentool vergeleken.

Welk soort verzekering is de opstalverzekering?

De opstalverzekering met extra uitgebreide dekking vergoedt schade aan uw woonhuis. Verzekeraars vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming, inslag van hagelstenen, storm, lekkage en aanrijding. Schade door vallen en stoten kunt u verzekeren met de allrisk-dekking.

Naast de schadevergoeding vergoeden verzekeringsmaatschappijen ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, huurderving, verminderd woongenot, kosten voor vervangend onderdak, kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften.

Wat is verzekerd met de opstalverzekering?

Bij het woonhuis horen onder andere de bijgebouwen, funderingen, kelders, leidingen, terreinafscheidingen, zonneschermen, screens, rolluiken en zonnepanelen. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen zijn bijgebouwen met een vloeroppervlakte groter dan 25m2 en zonnepanelen alleen verzekerd als u ze heeft opgegeven.

Verzekerd bedrag

Bij de meeste verzekeraars is uw woonhuis verzekerd voor de herbouwwaarde, dit is het bedrag dat nodig is om uw huis opnieuw te bouwen. Verzekeraars vergoeden de schade, ook als het herbouwen van de woning meer kost dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. We noemen dat uw 'garantie tegen onderverzekering'. Deze garantie geldt alleen als u de herbouwwaardemeter goed heeft ingevuld of als uw woning is getaxeerd.

Geen verzekerd bedrag

Uw woonhuis is dan zonder maximum verzekerd. Er staat dan ook geen verzekerd bedrag op het polisblad. Verzekeraars vergoeden de herbouwwaarde. Als u uw woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden zij de verkoopwaarde of de sloopwaarde. De verzekeringsmaatschappijen vergoeden de nieuwwaarde van inbouwapparatuur, toestellen zoals de cv-ketel, vloeren of erfafscheidingen. Als deze minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde dan vergoeden verzekeringsmaatschappijen de dagwaarde. Check de polisvoorwaarden en de afschrijvingslijst of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Waardebepaling bijzondere objecten, monumentale panden

Een belangrijk onderdeel van een zorgvuldige aanvraag- en acceptatieprocedure is het vaststellen van het verzekerd bedrag (de herbouwwaarde) van het woonhuis.

Waardevaststelling van zeer luxe bungalows, villa's of landhuizen, herenhuizen en grachtenpanden, woonhuizen met een inhoud van meer dan 1.000 m³ of een bijzondere bouwstijl, historische of monumentale woonhuizen of woonhuizen die onder speciale voorwaarden herbouwd mogen worden (bijvoorbeeld omdat deze onder Monumentenzorg vallen en/of onder architectuur zijn gebouwd of omdat er bij herbouw speciale vergunningen of voorzieningen noodzakelijk zijn) is specialistenwerk. Voor dergelijke gebouwen is een standaard waardebepaling, zoals een herbouwwaardemeter, niet geschikt. Vraag onze assurantieadviseur om advies.

U kunt gebruik maken van de diensten van gespecialiseerde partijen die met zorg door ons of de verzekeraar zijn geselecteerd. In sommige gevallen kunnen verzekeraars u een gratis waardebepaling aanbieden.

Contra-expertise na schade

Wilt u een eigen expert inschakelen? Dan krijgt u de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op. Let op! Kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben, zoals kosten die uw deskundige maakt voor belangenbehartiging, vergoeden verzekeraars alleen als er volgens de wet sprake is van een vergoedingsplicht.

Glas

Schade aan de ruiten in uw woonhuis is beperkt verzekerd tegen onder andere brand, storm, hagel en inbraak. U kunt dit uitbreiden met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in uw woning door vrijwel alle oorzaken. Let op: de ruiten in uw woonhuis zijn niet verzekerd tijdens bouw, aanbouw of verbouw, als uw huis is gekraakt of langer dan 3 maanden leeg staat. Bij een aantal verzekeraars is de glas-dekking standaard inbegrepen in de opstalverzekering

Tuin

Schade aan uw tuin is verzekerd tot een maximumbedrag of een percentage van het verzekerd bedrag. Verzekeraars vergoeden onder andere geen schade door diefstal en weersinvloeden zoals regen, vorst en storm. Bij sommige verzekeraars is schade door storm of hagel aan uw paviljoen, ingegraven of verankerde jacuzzi of zwembad en vaste buitenkeuken wel verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Voor schade tijdens verbouwing of leegstand geldt in het algemeen een beperkte dekking. Gaat u verbouwen of aanbouwen? Dan zijn uw woonhuis en de (bouw)materialen die in uw woonhuis staan bij diverse verzekeraars verzekerd. Is uw woonhuis tijdens de verbouw of aanbouw onbewoond of niet wind- en waterdicht? Dan geldt er meestal een beperkte dekking. Staat uw woonhuis leeg, is het onbewoond, buiten gebruik of gekraakt? Dan is er een beperkte dekking van toepassing. Deze situaties moet u altijd melden. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade aan uw woonhuis door vandalisme van iemand die onrechtmatig u woonhuis binnen is gedrongen is verzekerd. Schade door vandalisme aan de buitenzijde van uw woonhuis, zoals graffiti, is niet verzekerd.

Keuze: Verhuur

Bij sommige opstalverzekeringen kunt u kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur. Bijvoorbeeld als u uw woning tijdelijk verhuurt via Airbnb of als u een kamer in uw woning verhuurt aan een student. U mag niet aan meerdere personen of gezinnen tegelijk verhuren en er moet een huurovereenkomst zijn waaruit blijkt wie de huurder is. Tijdens de periodes van verhuur geldt alleen de extra uitgebreide dekking, ook als u de allrisk-dekking heeft gekozen. Schade door vandalisme en diefstal door de huurders is niet verzekerd. Let op: zonder deze aanvullende dekking is uw woonhuis niet verzekerd tijdens verhuur. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Overstroming

Een aantal verzekeringsmaatschappijen bieden dekking tegen overstroming. Schade als gevolg van het buiten haar oevers treden of overlopen van zeeën, meren, rivieren, kanalen, sloten en andere waterlopen is dan verzekerd. De schade die het gevolg is van het bezwijken, overstromen of falen van waterkeringen zoals duinen, dijken, dammen, stormvloedkeringen en sluizen is ook verzekerd.

De overstromingsdekking geschiedt vaak op basis van premier risque. Dat wil zeggen dat de maximale vergoeding voor schade door overstroming het op de polis genoemde verzekerd bedrag bedraagt. Ook als uit het polisblad blijkt dat sprake is van garantie tegen onderverzekering zal voor schade door overstroming nooit meer worden uitgekeerd dan het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Extra: reiskosten

Als er een verzekerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden tijdens uw vakantie en uw aanwezigheid bij het beschadigde woonhuis dringend noodzakelijk is, worden de extra kosten die verband houden met uw vervroegde terugkeer door sommige verzekeraars vergoedt tot een maximumbedrag per gebeurtenis. Dit geldt alleen als deze kosten niet door een andere partij worden vergoed.

Extra: aanvullende vergoedingen

Als u na een verzekerde gebeurtenis tijdelijk andere woonruimte moet huren, zijn deze kosten verzekerd tot een maximumbedrag. De kosten van vervoer en opslag van de inboedel na een verzekerde gebeurtenis worden ook vergoed tot maximumbedrag.

Wat is niet verzekerd met de opstalverzekering?

Niet alles is verzekerd. In de polisvoorwaarden van een opstalverzekering staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade aan de woning niet verzekerd is. Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, grondverzakking, grondwater, scheurvorming, dieren, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, onvoldoende onderhoud, geleidelijk inwerkende (weers-)invloeden, niet verzekerd. Is de gebeurtenis die de schade veroorzaakt niet plotseling en onvoorzien? Of heeft de gebeurtenis plaatsgevonden buiten de looptijd van de opstalverzekering? Dan is de schade niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de opstalverzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Vallen en stoten

Schade aan uw woonhuis door vallen, stoten, botsen en andere ongelukjes is niet verzekerd met de Extra Uitgebreide-dekking. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor de vloer beschadigt. Wilt u uw woonhuis ook tegen vallen en stoten verzekeren? Dat kan met de opstalverzekering of woonhuisverzekering allrisk-dekking. Bij verhuur is het verzekeren tegen schade door vallen en stoten niet mogelijk.

Onvoldoende onderhoud

U bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van uw woonhuis. Onderhoud u uw woonhuis onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden verzekeraars de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door grondwater, lekkende kitvoegen, vochtdoorlating of als neerslag/water binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze adviseur.

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Vaak hanteren verzekeraars een apart eigen risico voor stormschade en soms kan dit eigen risico afgekocht worden. Bij schade aan de ruiten in uw woonhuis geldt het gekozen eigen risico niet.

Aanbouw of verbouw

Bij aanbouw en verbouw is uw woonhuis vaak beperkt verzekerd. Bijvoorbeeld als tijdens de aanbouw of verbouw uw woonhuis onbewoond is of niet wind- en waterdicht is. Inbraak en diefstal is dan alleen verzekerd als er braaksporen zichtbaar zijn aan uw woonhuis. Schade door brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel, sneeuwdruk is wel verzekerd.

Asbest

In geval van schade door een gedekte gebeurtenis vergoeden een aantal verzekeringmaatschappijen de kosten die verband houden met het verwijderen van asbest. Voor asbestdeeltjes die afkomstig zijn van een nabijgelegen pand, dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als dat pand door brand wordt getroffen, geldt een maximale vergoeding per gebeurtenis.

Leegstand of gekraakt

Is uw woonhuis gekraakt of staat het leeg? Dan bent u beperkt verzekerd. Schade door inbraak en diefstal is dan bijvoorbeeld niet verzekerd. Er is alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, bliksem, storm en hagel.

Overstroming primaire waterkeringen en buitendijks

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald vergoeden diverse verzekeraars niet. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen). Woont u in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden diverse verzekeringsmaatschappijen de schade door een overstroming niet.

Waar ben ik gedekt?

Deze opstalverzekering dekt schade aan uw eigen woonhuis in Nederland. Voor verhuurde woning(en) biedt Honig en Honig een speciaal verzekeringspakket voor verhuurd onroerend goed.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de opstalverzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of digitale nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De opstalverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeringsmaatschappijen de opstalverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de opstalverzekering dagelijks opzeggen. De opstalverzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via de mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij verzekeraars.

Wat kost een opstalverzekering?

De premie voor een opstalverzekering is onder meer afhankelijk van het type woning, het bouwjaar en de buurt waarin u woont. Voor bijzondere panden, zoals monumentenpanden kunnen afwijkende voorwaarden en premies gelden. Op basis hiervan wordt de premie berekend. Bereken hier de herbouwwaarde van uw woning en de premie voor de opstalverzekering .

De opstalverzekering is onderdeel van het particulier verzekeringspakket

De opstalverzekering kunt u afsluiten als onderdeel van het particulier verzekeringspakket. Hoe meer verzekeringen u afsluit, hoe hoger uw pakketkorting kan zijn en u heeft al uw verzekeringen op één overzichtelijk polisblad. U ziet direct wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Voor elke verzekering in het particulier verzekeringspakket geldt: bepaal samen met onze adviseur wat u nodig heeft, dan betaalt u alleen wat u nodig heeft.

U kunt uw particulier verzekeringspakket samenstellen uit de volgende verzekeringen:

Gezin en Gezondheid

Huis en Wonen

Recreatie en Reis

Verkeer en Voertuigen

Voordelen particulier verzekeringspakket

Onafhankelijk advies

Onze onafhankelijk adviseur helpt u graag bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en de dekking die bij u past. U betaalt alleen wat u nodig heeft.

Pakketkorting

Het particulier verzekeringspakket heeft u al vanaf één verzekering. Hoe meer verzekeringen u afsluit in het particulier verzekeringspakket, hoe meer korting u kunt krijgen.

Overzicht

Al uw verzekeringenstaan op een overzichtelijk polisblad hierop ziet u wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Met de digitale polismap heeft u uw particulier verzekeringspakket altijd binnen handbereik.

Elk jaar een update

Om te weten of uw particulier verzekeringspakket nog aansluit bij uw situatie, ontvangt u elk jaar een handige checklist.

Overleg met onze adviseur

Overleg met onze adviseur wat u eventueel wilt aanpassen. Verandert er tussentijds iets in uw persoonlijke situatie? Geef dat dan direct aan ons door. Ook dan kan uw particulier verzekeringspakket worden aangepast.

Voordelen opstalverzekering

  • Direct offerte en online dekking mogelijk
  • Eenvoudig vergelijken van woonverzekeringen
  • Niet goed, Geld terug!(14 dagen)
  • Snel en eenvoudig uw lage premie berekenen
  • Uitgebreid aanbod van woonverzekeringen  

Offerte aanvraag opstalverzekering

Vul uw gegevens in en vraag een vrijblijvende offerte aan. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking van uw opstalverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer weten over de opstalverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de opstalverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.