Offerte bedrijfsverzekeringen

Uw bedrijfsverzekeringen in 1 verzekeringspakket met pakketkorting? Vraag een vrijblijvende (maatwerk-) offerte aan!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen Pixabay

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen – Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen beschermt u zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft. Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een onderneming, stichting of vereniging, draagt u verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Uw besluiten of die van uw medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken. U kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat schade verhaald kan worden op uw privévermogen.

Offerte Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen aanvragen

Welk soort verzekering is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen is een bestuurders, commissarissen & toezichthouders aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van besloten- en naamloze vennootschappen en verenigingen en stichtingen. Een bestuurder, toezichthouder, commissaris of (mede)beleidsbepaler van een rechtspersoon kan als privépersoon aansprakelijk gesteld worden voor eigen fouten of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie en die van de medebestuurders. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen beschermt het privévermogen tegen claims van derden. Heeft u vragen over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen? Raadpleeg dan uw adviseur.

Voor wie is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen of start-up verzekering is bedoeld voor besloten vennootschappen met een geconsolideerde jaaromzet van minder dan € 1 miljoen. De besloten vennootschap dient korter dan 2 jaar geleden te zijn opgericht.

Is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen verplicht?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen is niet verplicht. Maar denk als bestuurder goed na over wat de gevolgen kunnen zijn van de beslissingen die u neemt. En de gevolgen die dat kan hebben voor u als privépersoon en uw vermogen.

Wat is verzekerd met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen?

Aansprakelijkheid ontstaan door een handelen of nalaten als een bestuurslid, commissaris medebeleidsbepaler, vereffenaar of toezichthouder van een rechtspersoon of groep van rechtspersonen. Naast vergoeding van vermogensschade komt voor vergoeding in aanmerking de in de polis genoemde kosten van verweer, beredding en rehabilitatie.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Aansprakelijkheid door het op een onjuiste wijze uitvoeren van bestuurstaken en/of werkzaamheden is verzekerd. Uitsluitend de aanspraak tot vergoeding van vermogensschade is verzekerd. Personenschade en zaakschade is niet verzekerd met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad is verzekerd. Uitsluitend de aanspraak tot vergoeding van vermogensschade is verzekerd. Niet verzekerd is de veroorzaakte personenschade en zaakschade.

Interne en externe aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken die door de bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid) ingediend worden en er is dekking voor aanspraken die ingediend worden door derden (externe aansprakelijkheid).

Onderlinge aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder. Uw aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door een collega-bestuurder is ook gedekt.

Juridische hulp

Met toestemming of op verzoek van verzekeraars gemaakte kosten van (assistentie bij) verweer tegen aanspraken, ook al zijn deze ongegrond, inclusief proceskosten, kosten van verweer in een strafrechtelijke of administratieve procedure alsmede in een procedure van toezichthoudende aard, bereddingskosten en rehabilitatiekosten. Deze kosten worden alleen vergoed over het gedekte gedeelte. Op deze kosten is vaak geen eigen risico van toepassing.

Inloop

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen biedt vaak toegang voor aanspraken die worden ingesteld op basis van een handelen of nalaten voor de ingangsdatum. Er is geen dekking voor bekende "fouten" of reeds bekende aanspraken. De inloopdekking verschilt per verzekeraar en is niet altijd standaard verzekerd. Raadpleeg voor het verzekeren van inloop onze adviseur.

Keuze: uitloop

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen biedt de mogelijkheid om aanspraken na beëindiging van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen voor een handelen of nalaten voor de beëindiging te verzekeren. Bij beëindiging van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen geldt meestal het recht om uitloop voor een periode van een maximaal aantal jaren te kopen. De uitlooptermijn is van kracht aansluitend aan de datum waarop de polis eindigt, op voorwaarde dat de verzekeraar de verschuldigde aanvullende premie binnen een vastgestelde termijn na de datum waarop de polis eindigt heeft ontvangen. Vaak moet u binnen een aantal maanden na de einddatum van dit recht gebruik maken. Deze uitloopdekking verschilt per verzekeraar en is niet altijd standaard verzekerd. Raadpleeg voor het verzekeren van uitloop onze adviseur.

Rechtsopvolgers/ wettelijk vertegenwoordigers

Stelt iemand uw rechtsopvolgers in het geval van overlijden of uw wettelijk vertegenwoordigers in geval van onbekwaamheid, onvermogendheid of faillissement aansprakelijk dan valt dit vaak onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen mits de aanspraak direct voortvloeit uit een aanspraak tegen u.

Echtgenoten/ geregistreerde partners

Stelt iemand uw wettelijke echtgenoot, uw geregistreerd partner aansprakelijk dan valt dat onder de verzekering mits de aanspraak rechtstreeks voortvloeit uit een aanspraak tegen u.

Aansprakelijkheid tijdens oprichtingsfase

Stelt iemand u aansprakelijk voor schade als gevolg van een doen of nalaten tijdens de oprichtingsfase van een nieuw opgerichte dochteronderneming dan is dat verzekerd. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen biedt uitsluitend dekking voor aanspraken tot vergoeding van vermogensschade niet zijnde personenschade en zaakschade.

Wat is niet verzekerd met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen?

Schade door persoonlijke bevoordeling of door bewust handelen in strijd met de statuten. Of schade door bewust handelen in strijd met de belangen van de rechtspersoon of groep van rechtspersonen. Dit zijn de belangrijkste situaties waarin verzekeringsmaatschappijen niet betalen. Wilt u meer weten? Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle geldende uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of onze adviseur.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, afpersing, verduistering, bedrog of valsheid in geschrifte.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Aanspraken die verband houden met boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk bedingen, behalve als en voor zover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest). Daarnaast zijn aanspraken verband houdend met opgelegde dwangsommen en boetes van afdwingend en bestraffend karakter uitgesloten, dus niet verzekerd.

Amerika/Canada

Er is geen dekking voor Amerikaanse en Canadese wetgeving inzake pensioenen. Er is ook geen dekking voor Amerikaanse wetgeving inzake aandelen.

Molest en atoomkernreacties

Aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit atoomkernreacties of molest.

Zaak en letselschade

Zaak- en letselschade waarbij wel dekking wordt geboden voor de kosten van verweer van een verzekerde persoon en voor aanspraken i.v.m. een claim voortvloeiende uit de schending van de arbeidsverhouding voor zover deze wordt ingediend tegen een verzekerde persoon.

Geen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen dekt geen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid. Wilt u dit wel verzekeren? U kunt dit bespreken met onze adviseur.

Milieuverontreiniging

Milieuverontreiniging waarbij wel dekking wordt geboden voor de kosten van verweer van een verzekerde persoon bij claims ingediend buiten de VS voor de kosten van verweer en de afgeleide claim ingesteld door aandeelhouders.

Lopende claims en bekende omstandig­heden/feiten

Claims gebaseerd op fouten die al in een eerdere claim zijn gemeld en/of reeds gevoerde of lopende claims.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen is beperkt tot aansprakelijkheid voor handelen of nalaten in de op de polis genoemde verzekerde hoedanigheid. Verder is de dekking beperkt per aanspraak en per contractjaar tot ten hoogste het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag. De verzekering geldt voor de activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid als vermeld op het polisblad. Meld uitbreiding of wijziging van activiteiten tijdig. Deze zijn pas verzekerd als wij dat uitdrukkelijk hebben bevestigd. Raadpleeg voor overige beperkingen van de dekking de polisvoorwaarden of uw adviseur.

Eigen risico

Voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen is standaard geen eigen risico van toepassing. Afhankelijk van het risico kan er toch een eigen risico van toepassing zijn. Dit staat dan op het polisblad. Voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen kan een eigen risico gelden voor dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten van Amerika.

Faillissement

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen eindigt tussentijds en automatisch bij faillissement. Van het recht op uitloop moet bij faillissement gebruik gemaakt worden binnen een aantal maanden na de datum van het faillissement. Raadpleeg voor het verzekeren van uitlooprisico onze adviseur.

Materiële wijzigingen

Bij een materiële wijziging wordt tot aan de eerstkomende contractvervaldatum uitsluitend dekking verleend voor uw aansprakelijkheid als gevolg van een voorval begaan voor de datum van een materiële wijziging. Meld materiële wijzigingen tijdig. Bij een materiële wijziging bepaalt een ander dan voorheen het beleid, zoals bij fusie, overname, of als een derde op andere wijze (in)direct meer dan de helft van de stemrechten in de vergadering van aandeelhouders verkrijgt of het recht verkrijgt de meerderheid van de bestuurders of commissarissen te benoemen en/of te ontslaan. Raadpleeg de polisvoorwaarden en/of uw adviseur voor verdere informatie.

Dochtermaatschappijen

De dekking voor een nieuwverworven en voor nieuw opgerichte dochtermaatschappijen is beperkt. Ook is de dekking beperkt als u tijdens de looptijd van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen de zeggenschap over een dochtermaatschappij verliest. Raadpleeg voor deze beperkingen de polisvoorwaarden en/of onze adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen geldt wereldwijd met uitzondering van aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt en/of die onderworpen zijn aan het recht van de USA en/of Canada. Voor Amerikaanse aanspraken gelden specifieke uitsluitingen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen en bij schade, moet u alle vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door. U moet onze adviseur en de verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden schriftelijk informeren over uw faillissement en over een materiële wijziging. Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of onze adviseur.

Wat kost de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen?

De premie voor de Bestuurdersaansprakelijk­heidsverzekering is afgestemd op uw situatie. Daarbij houden we rekening met de omvang van het bedrijf en het soort bedrijf of organisatie waarvan u bestuurder bent. U kiest zelf een verzekerd bedrag. Dat bedrag is het maximale bedrag dat een verzekeraar betaalt bij een claim. U kunt online een premie-indicatie berekenen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een (digitale) nota.

Offerte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen aanvragen

U kunt een vrijblijvende (maatwerk-) offerte online aanvragen. Onze adviseur helpt u graag met een vergelijking en de best passende offerte voor uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door verzekeraars worden geschorst en/of beëindigd. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen eindigt direct en automatisch bij faillissement. In het geval van een materiële wijziging als genoemd in de polis eindigt de verzekering direct en automatisch per eerstkomende contractvervaldatum. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden. U heeft als verzekerde heef het recht op een aanvullende uitlooptermijn binnen een bepaalde termijn. Neem zo spoedig mogelijk contact op met onze assurantieadviseur.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen vaak tot twee maanden voor de contractvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail

Algemene informatie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen. In de offerte, de polis en de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

De voordelen van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen!

  • Het privévermogen blijft buiten schot bij bestuurdersaansprakelijkheid

  • Dekking voor interne en externe aansprakelijkheid

  • Dekking van de verweerkosten

  • Dekking van het inlooprisico

  • Wereldwijde dekking, exclusief de V.S. en Canada

Meer weten over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.