Constructieverzekering

De constructieverzekering verzekert u tegen de financiële gevolgen van beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn. U kunt de constructieverzekering met continu dekking voor al uw (bouw)projecten afsluiten. Honig en Honig helpt u met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice bij uw constructieverzekering.

Offerte constructieverzekering aanvragen

Wat is een constructieverzekering?

Tijdens de bouw kan er schade ontstaan. Met een constructieverzekering of Construction All Risks-verzekering bent u verzekerd tegen deze schade. Iedereen die bij de bouw betrokken is, is verzekerd: opdrachtgever, bouwdirectie, hoofd- en onderaannemer(s), architecten, constructeur(s) en adviseurs.

Voor wie is de constructieverzekering?

De constructieverzekering is onmisbaar bij iedere bouwactiviteit. Of het nu gaat om de verbouwing van een huis of een bedrijf of dat het gaat om hele grote werken, zoals de aanleg van wegen en viaducten. De (hoofd)aannemer of de opdrachtgever sluit meestal de constructieverzekering af. Hiervoor bieden wij de constructieverzekering. De constructieverzekering kan afgesloten worden door de volgende bedrijven en beroepen:

Te verzekeren bedrijven/beroepen

 • Aannemer grond-, leiding- en kabelwerken
 • Aannemer infrastructurele en/of industriële kunstwerken
 • Aannemer waterbouw- en/of baggerwerken
 • Aannemer wegenbouw
 • Aannemersbedrijf (burgerlijke en utiliteitsbouw)
 • Dakdekker (burgerlijke en utiliteitsbouw)
 • Gespecialiseerde werkzaamheden (burgerlijke en utiliteitsbouw)
 • Gevel en dakbeplating, installateur
 • Isolatiebedrijf van daken, muren en vloeren (burgerlijke en utiliteitsbouw)
 • Kassenbouwbedrijf
 • Klussenbedrijf (burgerlijke en utiliteitsbouw)
 • Rietdekkerbedrijf
 • Stratenmakerbedrijf
 • Systeemplafonds en wanden installateur
 • Tegelzetterbedrijf
 • Timmerbedrijf
 • Traprenovatiebedrijf
 • Winkelbetimmeringsbedrijf

Dekking constructieverzekering

De constructieverzekering (CAR-verzekering) vergoedt de kosten van herstel of vervanging bij schade aan het werk, zowel voor nieuwbouw, verbouw en renovatie. U verzekert uw werkzaamheden met de constructieverzekering. Dit is een pakket voor bouwbedrijven in het MKB. De constructieverzekering is een rubriekenverzekering en kan samengesteld worden uit de volgende onderdelen:

 • Rubriek 1 - Schade aan het werk zelf
 • Rubriek 3 - Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever
 • Rubriek 4 - Hulpmateriaal (steigers, bekistingen, damwanden, keten, loodsen gereedschappen en dergelijke)
 • Rubriek 5 - Eigendommen van de bouwdirectie en het personeel
 • Rubriek 6 - Transport van bouwmaterialen

Rubriek 1 is altijd verzekerd met de constructieverzekering. De andere rubrieken kunt u optioneel meeverzekeren.

Welk soort verzekering is de constructieverzekering?

De constructieverzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan bouwwerken die u in aanbouw of verbouw heeft. Deze informatie geldt in het algemeen. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie dan vindt u deze informatie in de offerte of op uw polis.

Wie is verzekerd op de constructieverzekering?

Verzekerd zijn alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van het door u aangenomen werk. Bijvoorbeeld de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer, maar ook de architect, ingenieur, installateur, dakdekker en schilder. Dit zijn de verzekerden voor de Rubriek Het werk. Voor de andere Rubrieken kunnen andere verzekerden gelden.

Wat is verzekerd met de constructieverzekering?

Verzekerd is materiële schade aan het werk gedurende de periode dat er wordt gebouwd, verbouwd of gerenoveerd. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen vanaf het bouwterrein gedekt. De constructieverzekering biedt doorlopend dekking voor al uw projecten en werken. U kunt ook kiezen voor een Tijdelijke CAR-verzekering. Deze Tijdelijke CAR-verzekering geldt voor één specifiek bouwproject.

Rubriek 1: Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouwperiode. Hier onder vallen ook schade aan en diefstal van bouwmaterialen die voor uw rekening en risico op het bouwterrein aanwezig zijn en de kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken. Naast de schade zijn ook opruimingskosten gedekt tot een maximaal percentage van het verzekerde bedrag.

Keuze: Rubriek 2: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op de constructieverzekering niet gedekt. Hiervoor kunt u de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) afsluiten. Alleen op een tijdelijke CAR-verzekering (voor één specifiek (ver)bouwproject) kunt u in sommige gevallen aansprakelijkheid meeverzekeren.

Keuze: Rubriek 3: Bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die door de bouwwerkzaamheden ontstaat aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: Rubriek 4: Hulpmateriaal

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op het bouwterrein.

Keuze: Rubriek 5: Persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van de verzekerden en hun medewerkers op het bouwterrein.

Keuze: Rubriek 6: Transport

Verzekerd is schade aan en diefstal van bouwmaterialen tijdens transport binnen Nederland. Heeft u de Rubriek Hulpmateriaal meeverzekerd? Dan geldt de transportdekking ook voor het vervoer van hulpmateriaal.

Extra keuze: Onderhoudstermijn

U kunt de CAR-verzekering laten doorlopen tijdens de onderhoudstermijn, die ingaat nadat het werk is voltooid. Voor deze (beperkte) dekking kunt u kiezen uit verschillende termijnen. De onderhoudstermijn is alleen verzekerd als deze in het bestek of de aannemingsovereenkomst is overeengekomen.

Servicetelefoon Bouw

Standaard meeverzekerd: advies, ondersteuning en schadepreventieadvies door onze bouwkundige experts van de Servicetelefoon Bouw. Bijvoorbeeld als u bijzondere bouwmethodes toepast.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd met de constructieverzekering?

De CAR-verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op de constructieverzekering niet gedekt. Hiervoor dient de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Alleen op een tijdelijke CAR-verzekering (voor één specifiek (ver)bouwproject) kunt u in sommige gevallen aansprakelijkheid meeverzekeren.

Geen plotselinge gebeurtenis, ingebruikneming, gevolgschade

Niet verzekerd zijn onder meer normale slijtage, normale corrosie (roestvorming) en andere normale geleidelijke achteruitgang. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade. Tijdens de onderhoudstermijn is schade door brand en/of ontploffing niet verzekerd.

Uitsluitingen keuzerubrieken

Sommige objecten zijn niet verzekerd. (Vaste) kranen, motorrijtuigen en mechanisch voortbewogen werkmaterieel zijn bijvoorbeeld niet verzekerd onder de Rubrieken Bestaande eigendommen opdrachtgever, Hulpmateriaal en Transport. Motorrijtuigen en geld zijn niet verzekerd onder de Rubriek Eigendommen bouwdirectie en personeel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Tijdens de onderhoudstermijn geldt een beperkte dekking.

In- en uitloop

Bij begin en einde van de CAR-verzekering moet u rekening houden met de overgang van de dekking voor de werken die u nog onderhanden heeft.

Eigen risico

Voor de CAR-verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Niet automatisch verzekerde werken

Bron- en/of deepwell bemaling en werken die hoger zijn dan tien verdiepingen zijn niet automatisch verzekerd. U kunt deze werken wel aanmelden. Dan beoordelen verzekeraars of zij ze toch kunnen verzekeren. Werkzaamheden in de grond (heien, aanbrengen of verwijderen van damwanden, ontgraven) zijn alleen verzekerd als u bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt.

Waar ben ik gedekt?

De constructieverzekering geldt standaard voor werken die u uitvoert in Nederland. U kunt ook dekking realiseren voor werken in de Benelux en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de constructieverzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Bij een constructieverzekering kiest u of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via een (digitale) nota.
Voor een tijdelijke CAR-verzekering betaalt u de volledige premie direct na het afsluiten van de Tijdelijke CAR-verzekering. Betalen kan alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De constructieverzekering begint op de datum die in uw polis staat. Als de constructieverzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze na het eerste verzekeringsjaar telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de constructieverzekering stoppen.
Een Tijdelijke CAR-verzekering heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum staan op uw polis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het algemeen kunt u na het eerste jaar de constructieverzekering dagelijks opzeggen. De constructieverzekering eindigt dan een maand later, of zoveel later als u wenst. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kunt u de constructieverzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.
Een Tijdelijke CAR-verzekering geldt voor een vastgestelde periode (ingangsdatum en einddatum), daarom kunt u de Tijdelijke CAR-verzekering niet opzeggen.

Maatwerk constructieverzekering mogelijk!

Stelt u liever uw eigen pakket samen? Kies dan voor een constructieverzekering die zoveel mogelijk op uw specifieke wensen is afgestemd. Vraag onze adviseur naar de voordelen van de maatwerk constructieverzekering.

Premie constructieverzekering

Honig en Honig adviseert u graag over de dekking en kan de premie voor u berekenen op basis van uw situatie. Welke premie u betaalt, hangt af van de gekozen dekking en uw specifieke wensen. Voor ZZP-ers en kleine bedrijven hebben diverse aanbieders een standaard product voor de constructieverzekering ZZP gemaakt. 

Meestgestelde vragen constructieverzekering

 • Wanneer sluit ik een aflopende constructieverzekering en wanneer een doorlopende constructieverzekering?

  Voor aannemers is het aantrekkelijk een doorlopende CAR op omzetbasis af te sluiten. Hierdoor zijn alle door hen uit te voeren werken (vaak zonder melding vooraf) verzekerd. Voor particulieren is de aflopende CAR een mogelijkheid om eigen werkzaamheden en de werkzaamheden die in opdracht worden uitgevoerd, te verzekeren.
 • Wat bedoelt u met de onderhoudstermijn?

  Met de onderhoudstermijn bedoelen we de, in de aannemingsovereenkomst en/of het bestek opgenomen, periode tussen de eerste en de tweede oplevering.
 • Wat bedoelt u met de term hulpmaterialen?

  Hulpmaterialen zijn de op het bouwterrein aanwezige gereedschappen, keten, loodsen, hulpconstructies e.d. die uw (de verzekeringnemer) eigendom zijn. Voorwaarde is dat deze objecten worden aangewend voor de realisatie van het werk.
 • Wat valt er onder 'eigendommen van de opdrachtgever?

  Dat zijn roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever. Het gaat om spullen die aan het begin van de werkzaamheden aanwezig zijn en worden gebruikt bij de uitvoering van het werk.
 • Waarom is een constructieverzekering voor een onderaannemer aan te raden?

  Een doorlopende CAR- of Montageverzekering biedt voor de onderaannemer de zekerheid dat het door hem uitgevoerde werk is gedekt op uw eigen polis. Dit geldt ongeacht de verzekering en de polisbepalingen van de hoofdaannemer.
 • Tot wanneer zijn contructiefouten meeverzekerd op de constructieverzekering?

  Beschadigingen aan het werk als gevolg van constructiefouten zijn verzekerd tijdens de bouwtermijn en/of de onderhoudstermijn.
 • Op mijn AVB is opzicht uitgesloten, kan die wel op de constructieverzekering worden verzekerd?

  U bent met de constructieverzekering onder Rubriek III verzekerd voor schade door uitvoering van het werk aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder de AVB-polis valt dit vaak onder de "opzicht'` uitsluiting.
 • Onder welke rubriek is de schade aan het gereedschap gedekt op de constructieverzekering?

  De schade aan gereedschappen, steigers en keten is verzekerd onder Rubriek 4 (Hulpmateriaal) op de constructieverzekering.

Voordelen constructieverzekering

 • Uitgebreide dekking
 • Aansprakelijkheidrisico is mee te verzekeren
 • Met de constructieverzekering bent u verzekerd tegen schade tijdens de uitvoering van bouwprojecten.
 • De bouw kan doorgaan, ook als er schade is. Het voortbestaan van uw bedrijf komt niet in gevaar.
 • Deskundige en snelle afhandeling bij schade
 • Advies en ondersteuning
 • Maatwerk voor complexe risico’s

Meer weten over de constructieverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de constructieverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.