Exclusieve inboedelverzekering

Het verzekeren van kostbare inboedel, waaronder bijvoorbeeld een grote kledingcollectie of zeer luxe audioapparatuur vraagt specifieke kennis. De exclusieve inboedelverzekering is bedoeld particulieren die meer van een verzekeringsoplossing verwachten dan de gemiddelde inboedelverzekering qua dekking biedt. Speciaal voor inboedels met een hoge nieuwwaarde is de exclusieve inboedelverzekering ontwikkeld. De dekking van de exclusieve inboedelverzekering is zeer uitgebreid, bevat enkele unieke elementen en de premie is bovendien gunstig.

Offerte exclusieve inboedelverzekering aanvragen

Welk soort verzekering is de exclusieve inboedelverzekering?

De exclusieve inboedelverzekering ze verzekering vergoedt alle schade aan spullen in uw huis. Er is geen dekking voor enkele schadegebeurtenissen die in de polisvoorwaarden zijn uitgesloten. In een aantal situaties kan de schadevergoeding worden beperkt.

Wat is verzekerd met de exclusieve inboedelverzekering?

Alle verplaatsbare spullen in uw huis.

Verzekerd bedrag

U verzekert de nieuwwaarde van de inboedel. Dit is het bedrag dat nodig is om al uw spullen nieuw te kopen. Schade aan inboedel niet ouder dan 10 jaar vergoeden verzekeraars op basis van nieuwwaarde. Soms vergoeden zij reparatiekosten of de dagwaarde. Voor sommige zaken geldt een maximum vergoeding. De dagwaarde berekenen zij met behulp van een afschrijvingslijst. Verzekeraars vergoeden de schade, ook als uw inboedel meer waard blijkt dan het bedrag dat u verzekerd heeft. We noemen dat uw ‘garantie tegen onderverzekering’. Maar: deze garantie geldt alleen als u de inboedelwaardemeter goed heeft ingevuld of als uw inboedel is getaxeerd. Voor dit product geldt een minimaal verzekerd bedrag.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door de expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De exclusieve inboedelverzekering biedt dekking voor het salaris en de kosten van deze expert.

Sieraden

Schade aan of totaal verlies van horloges en sieraden is standaard verzekerd tot een maximaal bedrag per gebeurtenis. U kunt aanvullend een hoger bedrag verzekeren.

(Audio-) apparatuur

Verzekerd zonder maximum.

Spullen buiten huis

Op alle plaatsen buiten uw huis geldt een beperktere dekking voor schade aan uw inboedel. Wereldwijd is uw inboedel tot een maximaal bedrag verzekerd tegen onder meer waterschade, gewelddadige beroving, inbraak en brand.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd binnen uw woning.

Overstroming

De verzekeraar biedt dekking tegen overstroming. Schade als gevolg van het buiten haar oevers treden of overlopen van zeeën, meren, rivieren, kanalen, sloten en andere waterlopen is verzekerd. De schade die het gevolg is van het bezwijken, overstromen of falen van waterkeringen zoals duinen, dijken, dammen, stormvloedkeringen en sluizen is ook verzekerd. De overstromingsdekking geschiedt op basis van premier risque. Dat wil zeggen dat de maximale vergoeding voor schade door overstroming het op de polis genoemde totaal verzekerd bedrag bedraagt. Ook als uit het polisblad blijkt dat sprake is van garantie tegen onderverzekering zal voor schade door overstroming nooit meer worden uitgekeerd dan het op het polisblad genoemde totaal verzekerd bedrag.

Extra: reiskosten

Als er een verzekerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden tijdens uw vakantie en uw aanwezigheid bij het woonhuis dringend noodzakelijk is, worden de extra kosten die verband houden met uw vervroegde terugkeer vergoed tot een maximum bedrag per gebeurtenis. Dit geldt alleen als deze kosten niet door een andere partij worden vergoed.

Extra: kosten vervangende woonruimte

Als u na een verzekerde gebeurtenis tijdelijk niet in uw woning kunt verblijven, zijn de kosten voor de huur van een gelijkwaardige vervangende woonruimte verzekerd gedurende de periode die nodig is om het verzekerde woonhuis bewoonbaar te maken met een maximum van 48 maanden; of tot het bereiken van de maximale vergoeding (25% van het verzekerd bedrag).

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade aan de inboedel niet verzekerd is. Verzekeraars keren onder andere niet uit bij aardbeving, opzettelijk veroorzaakte schade en bij schade door verlies of vermissing. Hierna noemen wij enkele belangrijke uitsluitingen. Kijk in de polisvoorwaarden voor een overzicht van alle uitsluitingen die verzekeringsmaatschappijen hanteren.

Constructie en onderhoud

Schade door onvoldoende of slecht onderhoud is niet verzekerd. Schade door constructie- en/of bouwfouten van het woonhuis is niet verzekerd. Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud, verbouwing en/of reparatie in of aan het woonhuis. Schade door brand of ontploffing als direct gevolg van deze werkzaamheden is wel verzekerd.

Gebruik

Niet verzekerd is schade door slijtage, uitdrogen, krimpen, vervormen, verkleuren, kromtrekken, veroudering, verrotting, corrosie, temperatuursinvloeden, klimatologische of andere geleidelijk werkende invloeden. Schade (mede) veroorzaakt of (mede) ontstaan door wettelijk niet toegestane activiteiten gepleegd door een belanghebbende bij deze verzekering is ook niet verzekerd.

(Grond)water en neerslag

Niet verzekerd is schade door vochtdoorlating van schoorsteen, muren en/of vloeren. Niet verzekerd is schade door neerslag die door openstaande (dak)ramen, deuren, lichtkoepels of luiken is binnengedrongen. Schade door water of stoom uit vulslangen van een centrale verwarming of uit tuinslangen, schade als gevolg van lekkende voeg- en/of kitnaden en schade door grondwater is ook niet verzekerd. Schade als gevolg van grondwater dat door afvoerleidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties het woonhuis is binnengedrongen is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor schade aan uw inboedel ontstaan tijdens aanbouw, verbouw of renovatie van uw huis kan een beperkte dekking gelden. Neem bij aanvang van een verbouwing altijd contact op met uw assurantieadviseur.

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico per gebeurtenis. Maar als de gedekte schade groter is dan een vast bedrag geldt dit eigen risico niet. Als u een hoger eigen risico wenst, dan kan dat. U kunt kiezen uit verschillende eigen risico's. Als u hiervoor kiest, verlenen verzekeraars een premiekorting. Heeft u uw woonhuis en uw inboedel verzekerd? En zijn zowel uw woonhuis als uw inboedel door dezelfde gebeurtenis beschadigd? Dan is het standaard eigen risico op de exclusieve inboedelverzekering niet van toepassing als de totale gedekte schade aan het woonhuis en de inboedel samen groter is dan het vaste bedrag. Heeft u een hoger eigen risico gekozen? Dan geldt dit eigen risico altijd, ook als de schade groter is dan het vast bedrag.

Inboedel in bergruimten

Vandalisme aan of (poging tot) diefstal van inboedel uit de bij het woonhuis horende bergruimten, zoals een schuur, garage of tuinhuis is alleen verzekerd als er inbraakschade te zien is aan de buitenkant van de (berg)ruimte.

Kostbaarheden

Voor schade aan of totaal verlies van niet in de polis gespecificeerde kostbaarheden geldt een maximum vergoeding van € 50.000 per gebeurtenis.

Schoorsteenbrand

Schade ten gevolge van een schoorsteenbrand is alleen verzekerd als de schoorsteen jaarlijks door een professioneel bedrijf wordt geveegd/gereinigd. Het jaarlijks laten vegen/reinigen van de schoorsteen is verplicht als u gebruik maakt van kachels en/of haarden waarin sprake is van verbranding van vaste of vloeibare stoffen.

Waar ben ik gedekt?

De exclusieve inboedelverzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland. Wereldwijd geldt bovendien een beperkte dekking voor schade aan uw inboedel.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de exclusieve inboedelverzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via onze assurantieadviseur door te geven. Als u verwacht dat het woonhuis of een deel ervan naar verwachting langer dan twee maanden aaneengesloten onbewoond is, moet u dit binnen 14 dagen doorgeven. Dat geldt ook voor een adreswijziging. De volgende wijzigingen moet u binnen 30 dagen worden doorgeven:

 • verhuizing van de inboedel
 • wijziging van het gebruik van het woonhuis
 • wijziging van de bouwmaterialen en/of de dakbedekking van het woonhuis

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen verzekeraars soms een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw exclusieve inboedelverzekering deel uit maakt van een verzekeringspakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De exclusieve inboedelverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de dekking stoppen. Anders loopt de exclusieve inboedelverzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw exclusieve inboedelverzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via onze assurantieadviseur doorgeven. De exclusieve inboedelverzekering eindigt dan een maand nadat verzekeraars het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.

Algemene informatie exclusieve inboedelverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de exclusieve inboedelverzekering. In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen exclusieve inboedelverzekering

 • Waardebepaling door aangesloten taxateurs van inboedel, kunst en verzamelingen
 • Extra dekking mogelijk voor privéverzamelingen (zoals schilderijen, antiek, meubilair, beelden, bijzonder aardewerk, poppen en/of unieke boekenverzamelingen).
 • Garantie tegen onderverzekering
 • Nieuwwaardevergoeding 10 jaar
 • Dekking voor overstroming
 • Sieraden en horloges standaard verzekerd en uitbreiding mogelijk!
 • Geen maximering voor audiovisuele en computerapparatuur
 • Vergoeding voor diefstal van geld en voor diefstal van inboedel uit motorrijtuigen
 • Data recovery, dekking voor het herstel van persoonlijke data (gegevens op computers e.d.)
 • Vergoeding voor vervanging van sleutels en sloten na inbraak of gewelddadige beroving
 • Dekking kosten van de dierenarts en/of de kosten van de begrafenis of crematie van uw huisdier

Meer weten over de exclusieve inboedelverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de exclusieve opstalverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

 

Meer in deze categorie: « Exclusieve opstalverzekering