Inventaris- en goederenverzekering ZZP

Het is erg vervelend als er iets met uw inventaris of goederen gebeurt. Met de verzekering Inventaris- en goederenverzekering ZZP bent u verzekerd voor materiële schade aan deze bezittingen.

Offerte Inventaris- en goederenverzekering ZZP aanvragen

Direct uw Inventaris- en goederenverzekering ZZP aanvragen!

Klik op de button, vul uw gegevens in en vraag direct uw Inventaris- en goederenverzekering ZZP aan. Vraag online een offerte aan of sluit direct uw Inventaris- en goederenverzekering ZZP af. Als u zelf uw Inventaris- en goederenverzekering ZZP afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over de dekking van uw Inventaris- en goederenverzekering ZZP? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welk soort verzekering is de Inventaris- en goederenverzekering ZZP?

De Inventaris- en goederenverzekering ZZP beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade aan uw inventaris, uw goederen en als u huurder bent van het gebouw: het huurdersbelang. Voor agrarische bedrijven vergoedt de Inventaris- en goederenverzekering ZZP schade aan de spullen die u nodig heeft om uw werk uit te voeren, zoals het gereedschap en de machines die u gebruikt of grond-, hulp- en brandstoffen.

Wat is verzekerd met de Inventaris- en goederenverzekering ZZP?

De Inventaris- en goederenverzekering ZZP vergoedt de schade aan uw inventaris, goederen en huurdersbelang door een verzekerde gebeurtenis. Verzekerd is onder meer schade door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, diefstal na braak en vandalisme. Ook lekkage door waterleidingen, neerslag, sneeuwdruk en wateraccumulatie is verzekerd. De dekking kan per soort bedrijf, per locatie of per branche of sector verschillen. In uw polis staat voor welke zaken (inventaris, goederen, huurdersbelang) u bent verzekerd en in de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de gedekte en niet gedekte gebeurtenissen.

Inventaris en voorraad

Voor inventaris en huurdersbelang vergoeden we de nieuwwaarde of de dagwaarde, als deze lager is dan 40% van de nieuwwaarde. De voorraad (de goederen en grondstoffen) vergoeden zij naar marktwaarde. In sommige situaties vergoeden verzekeringsmaatschappijen de schade aan uw inventaris naar dagwaarde. In de polisvoorwaarden staat wanneer dat het geval is. Inventaris, goederen en huurdersbelang zijn verzekerd tot het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat. Bepaalde extra kosten worden daarboven vergoed.

Taxatie

Als u uw bedrijfsuitrusting/inventaris laat taxeren volgens artikel 7:960 BW, dan wordt het verzekerd bedrag hiervoor gesteld op het bedrag van de taxatie, vanaf de dag dat de verzekeringsmaatschappij in het bezit is gesteld van het taxatierapport.

Kosten om de schade te beperken

Boven het verzekerd bedrag worden bereddingskosten (kosten van maatregelen die moeten worden gemaakt om direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen) vergoed tot een maximum bedrag of percentage van het verzekerd bedrag. 

Extra kosten na schade

Verzekeraars vergoeden de extra kosten die u moet maken om de schade te herstellen tot een maximum percentage van het verzekerd bedrag. Denk bijvoorbeeld aan opruimingskosten, kosten van noodvoorzieningen, kosten voor vervoer en opslag van uw inventaris/goederen en het herstellen van de terreininrichting. Zij vergoeden de kosten voor het herstel van de inrichting van uw terrein, inclusief bestrating en terreinafscheiding (bomen, hagen, planten) na schade door brand, ontploffing en blikseminslag. Schade aan of verlies van uw laadpalen, windmolens en aan de grond verankerde zonnepanelen is ook verzekerd, maar niet door vandalisme, rellen, opstootjes en plundering. U moet wel de eigenaar zijn van deze zaken. Er kan ook dekking gelden bij een schade waarbij privé-eigendommen of eigendommen van anderen verloren gaan. Extra kosten zijn in het algemeen verzekerd boven het verzekerde bedrag voor inventaris en goederen tot een maximum bedrag of percentage van het verzekerd bedrag.

Geld

Bij de dekking Inventaris is schade door diefstal of beschadiging van geld en geldswaardig papier verzekerd tot een maximum verzekerd bedrag. Ook schade door het accepteren van vals geld is vaak verzekerd.

Zaken van derden

Inventaris en goederen van andere personen of bedrijven zijn meestal meeverzekerd. Het moet dan gaan om dezelfde soort zaken als die van uw eigen bedrijf. U bent verzekerd voor een maximum bedrag of een maximum percentage van het verzekerde bedrag.

Extra dekkingen

Wordt het nutsbedrijf getroffen door een verzekerde gebeurtenis en lijdt u daardoor schade? Dan bent u ook daarvoor verzekerd als de storing en de daardoor veroorzaakte onderbreking in het productieproces een ononderbroken periode die een minimaal aantal uren duren.

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: Computers, elektronica en instrumenten

Computers, elektronica en instrumenten horen bij de inventaris en zijn standaard verzekerd. U kunt de dekking uitbreiden naar alle risico's en ook naar dekking in heel Nederland of de hele wereld. Voor diefstal uit auto's gelden wel beperkende voorwaarden.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Er kan een clausule op het polisblad staan dat er garantie is tegen onderverzekering. Dan wordt de schade aan inventaris en huurdersbelang ook boven het verzekerd bedrag vergoed. Voor goederen geldt dan een gemaximeerde overdekking. Bij diverse verzekeraars kunt u kiezen voor garantie tegen onderverzekering, vaak afhankelijk van uw branche of sector.

Keuze: Huurdersbelang

Alle veranderingen, aanpassingen en uitbreidingen die u als huurder aan het gebouw heeft aangebracht, vallen onder de dekking van de Inventaris- en goederenverzekering ZZP. Denk hierbij aan een keuken, sanitaire voorzieningen, centrale verwarming, vaste parketvloeren, schuurtjes en schuttingen. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden de herstelkosten. Als het huurdersbelang niet te repareren is, vergoeden we de schade op basis van de herbouwwaarde.

Keuze: Koelschade

Wilt u koelschade meeverzekeren? Dan kan met de extra dekking Koelschade. U bent dan verzekerd voor waardevermindering door bederf van je goederen door schade aan de koel- of vriesinstallatie of door een ononderbroken stroomuitval langer dan een aantal uur.

Keuze: Landbouwwerktuigen (bij agrarische bedrijven)

Bij Inventaris heeft u standaard dekking voor schade aan landbouwwerktuigen. Per gebeurtenis geldt een maximale vergoeding.

Keuze: Agrarische producten (bij agrarische bedrijven)

Dekking voor schade aan producten die u met uw bedrijf heeft voortgebracht en die zijn bedoeld om te verkopen. Voor deze dekking geldt een aantal specifieke gebeurtenissen en uitsluitingen. Welke dit zijn, leest u in de polisvoorwaarden of raadpleeg onze adviseur.

Wat is niet verzekerd met de Inventaris- en goederenverzekering ZZP?

De Inventaris- en goederenverzekering ZZP keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de Inventaris- en goederenverzekering ZZP of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Schade door software

Schade aan computerbestanden of andere digitale informatiebestanden is niet verzekerd.

Koelschade

Schade door bederf van de inhoud van een koel- of vriesinstallatie is niet verzekerd, tenzij er sprake is van een storing die is veroorzaakt door een defect aan die installatie. Koelschade is bij agrarische bedrijven niet verzekerd.

Huurdersbelang (bij agrarische bedrijven)

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan een gebouw heeft aangebracht, zijn niet verzekerd. 

Geleidelijke of voorzienbare schade

Schade door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Neerslag

Uitgesloten is schade door neerslag binnengekomen als gevolg van openstaande ramen, deuren, luiken en/of ventilatieopeningen en vochtdoorlating van muren. 

Saneringskosten

U bent niet verzekerd voor schade die bestaat uit het ongedaan maken van een bodem- of waterverontreiniging. Dit worden ook wel saneringskosten genoemd. Als u dit wel wilt verzekeren, dan kan dat met een Milieuschadeverzekering. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseur. 

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

De Inventaris- en goederenverzekering ZZP heeft een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. Het eigen risicobedrag per gedekte gebeurtenis staat op het polisblad vermeld.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die verzekeraars met u gemaakt hebben, dan keren zij niet altijd uit.

Leegstand of gekraakt

Als het gebouw geheel of gedeeltelijk leeg staat, langer dan 2 maanden buiten gebruik is of is gekraakt, bent u alleen verzekerd voor schade door brand en storm. U moet deze situatie binnen en maand aan de verzekeringsmaatschappij melden, tenzij u hiervan niet op de hoogte kon zijn. Na uw melding kunnen verzekeraars de Inventaris- en goederenverzekering ZZP beëindigen of de premie en/of voorwaarden wijzigen.

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsruimte wijzigt

Als het gebruik van uw bedrijfsruimte wijzigt, bijvoorbeeld doordat de bedrijfsactiviteiten wijzigen of er worden bouwkundige wijzigingen doorgevoerd moet u verzekeraars daarover informeren. In de polisvoorwaarden worden concreet alle wijzigingen genoemd die u door moet geven of overleg met onze adviseur over de noodzakelijke wijzigingen.

Dekking roerende zaken buiten het gebouw

In sommige gevallen dekt de Inventaris- en goederenverzekering ZZP ook schade aan verzekerde bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis voor zover deze verzekerde zaken zich bevinden onder afdaken, onder overkappingen, in eilandvitrines, -etalages of automaten, in portacabins en/of containers. Niet verzekerd is schade door storm, water- en neerslag, diefstal, inbraak, vandalisme, relletjes en/of opstootjes.

Waar ben ik gedekt?

De Inventaris- en goederenverzekering ZZP geldt op de vestigingsadressen die op uw polis staan. In bepaalde gevallen zijn uw inventaris en goederen ook op andere adressen en locaties verzekerd. Zo is bijvoorbeeld schade meeverzekerd, die ontstaat aan bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen op niet op polisblad genoemde locaties in landen van de Europese Unie, Andorra, (Turks) Cyprus, IJsland, Kanaaleilanden, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland gemaximeerd tot een percentage van het verzekerde bedrag of maximum bedrag.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de Inventaris- en goederenverzekering ZZP aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of via een (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De Inventaris- en goederenverzekering ZZP begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de Inventaris- en goederenverzekering ZZP niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeringsmaatschappijen de Inventaris- en goederenverzekering ZZP stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de Inventaris- en goederenverzekering ZZP dagelijks opzeggen. De Inventaris- en goederenverzekering ZZP stopt dan een maand later. Soms kunt u de Inventaris- en goederenverzekering ZZP dagelijks opzeggen. De Inventaris- en goederenverzekering ZZP eindigt dan de volgende dag of zoveel later als u wenst. Opzeggen kan schriftelijk of via de mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij de verzekeraar.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de Inventaris- en goederenverzekering ZZP. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Veelgestelde vragen Inventaris- en goederenverzekering ZZP

Hoe bepaal ik het verzekerde bedrag voor inventaris en goederen? 

Hierbij spelen veel zaken een rol. Allereerst is er verschil tussen de inventaris en de goederen: 

 • Inventaris wordt verzekerd op basis van nieuwwaarde. Alles met een waarde boven de 40% van de nieuwwaarde wordt vergoed volgens 100% nieuwwaarde en zo moet het dan ook verzekerd zijn. Zaken onder de genoemde 40% gaan op dagwaarde.
 • Voor goederen gelden weer andere waardebegrippen. Hier geldt als basis de inkoopwaarde. Als het bedrijf toegevoegde waarde levert in de vorm van fabricagekosten, wordt dit ook meegenomen, bijvoorbeeld van grondstoffen tot halffabricaat of tot eindproduct.

Vaak heeft een bedrijf schommelende voorraden. Vooral seizoensbedrijven kennen enorme pieken en dalen. Het gevaar op schade is vaak het grootst bij een piekvoorraad. Het verzekerde bedrag is het totaal aan waarden tijdens dit jaarlijkse piekmoment. Is de waarde een groot deel van het jaar fors lager, geef dit dan aan ons door. We kunnen dan voor deze periode een korting op de premie toepassen. Voor sommige onderdelen is een uitgebreidere dekking mogelijk. Dat geldt voor:

 • Computers
 • Elektronica en instrumenten
 • Koelschade en lichtreclame.

Voor meer informatie over bovenstaande onderdelen: raadpleeg de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Hoe werkt de gratis waardebepaling? 

In opdracht van de verzekeraar zal een deskundige de waarde van uw inventaris en goederen bepalen. Voor de inventaris bent u daarna 8 jaar verzekerd met garantie tegen onderverzekering. Omdat de goederenvoorraad fluctueert heeft u gedurende 3 jaar een overdekking van 30%. Wanneer uw bedrijf in deze periode uitbreidt of wijzigt moet u dit wel tussentijds melden. 

Na een hoosbui is mijn opslagloods blank komen te staan, is de schade aan mijn handelsvoorraad verzekerd? 

Water dat is binnengekomen terwijl de ramen en deuren dicht waren, valt onder de dekking, tenzij er sprake is van water dat door overstroming uit zee of rivieren is binnengestroomd.

Wat is het verschil tussen schade door inductie en blikseminslag? 

Bij inductie is er geen directe inslag. Overigens zijn beide zaken verzekerd.

Voordelen Inventaris- en goederenverzekering ZZP

 • Gratis waardebepaling
 • Ruime waterschadedekking
 • Inductieschade is standaard meeverzekerd
 • Dekt schade aan uw zakelijke inboedel en opgeslagen goederen
 • Scherpe premie.
 • Extra: neem uw Inventaris- en goederenverzekering ZZP op in het totaalpakket bedrijfsverzekeringen en profiteer van extra premievoordeel.

Wilt u meer weten over de Inventaris- en goederenverzekering ZZP?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de Inventaris- en goederenverzekering ZZP? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.