Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener

Vervoert u goederen van anderen? Met de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener bent u verzekerd voor de aansprakelijkheid van vervoerders voor schade aan andermans goederen tijdens transport. Denk aan beschadiging, diefstal of verlies van de lading, maar ook de kosten door vertraging en schade die ontstaat door laden en/of lossen of tijdens op- en overslag. De verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener is specifiek bedoeld voor beroepsvervoerders of voor bedrijven die het transport uitvoeren of regelen.

Offerte logistieke aansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Voor wie is de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener?

De verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener is bedoeld voor bedrijven in Nederland die actief zijn in het (inter-) nationale wegtransport en/of logistieke dienstverlening. De verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener is uw financieel vangnet bij beschadiging, diefstal, verlies en vertraging van de lading.

Welk soort verzekering is de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener?

De verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener beschermt uw transportbedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan goederen die uw bedrijf vervoert voor een opdrachtgever. Verzekerd is de aansprakelijkheid van een logistiek dienstverlener voor materiële schade tegenover de eigenaar van de vervoerde zaken op basis van de wet, AVC, CMR, de condities die door algemene erkende vervoerdersorganisaties zijn gedeponeerd en andere condities mits deze zijn goedgekeurd door verzekeraar.

Wat is verzekerd met de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener?

De verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener vergoedt schade door verlies, beschadiging, diefstal van andermans goederen die u vervoert en waarvoor u aansprakelijk bent. U bent verzekerd onderweg, tijdens het laden en lossen, en tijdens op- en overslag. Verzekeraars vergoeden schade waarvoor u aansprakelijk bent volgens boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Vervoerscondities 2002, de conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg en volgens algemeen geaccepteerde voorwaarden en vervoerscondities van vervoerdersorganisaties. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden of raadpleeg onze adviseur om meer informatie.

Verzekerd bedrag

U bent verzekerd voor schade tot een maximaal bedrag per gebeurtenis. De verzekerde bedragen staan in de polis. De vergoeding is maximaal het bedrag dat is vermeld in de leveringscondities die van toepassing zijn. 

Doorbreking van limiet

Schade aan goederen van anderen die u voor hen vervoert, waarvoor u aansprakelijk bent en waarbij de limiet (in de vervoerscondities) doorbroken wordt door een gerechtelijke uitspraak is verzekerd tot een maximum verzekerd bedrag zonder extra eigen risico. Deze dekking verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Cabotage

Verzekerd is de aansprakelijkheid volgens de wet- en regelgeving en/of vervoerscondities van het land waarin het vervoer gebeurt.

Vertraging en onderbreking van het vervoer

U bent verzekerd voor schade door vertraging. Vertraging is het niet-uitleveren van zaken die u heeft aangenomen om te vervoeren binnen de afgesproken termijn of binnen de termijn die van een zorgvuldig vervoerder redelijkerwijs mag worden verwacht.

Keuze: Container-/traileraansprakelijkheid

Voor schade aan containers of trailers van anderen die u voor het transport gebruikt.

Keuze: Uitbesteed vervoer

Verzekerd is uw aansprakelijkheid als vervoerder voor geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van zaken waarvan u het vervoer heeft uitbesteed aan één of meer ondervervoerders.

Keuze: Koel-/vries- en/of tankvervoer

Het is mogelijk om koel-/vries -en/of tankvervoer te verzekeren. Wel gelden hiervoor aparte condities. U kunt dit bespreken met onze verzekeringsadviseur

Keuze: Physical distribution/opslag

U bent verzekerd voor schade aan opgeslagen goederen van een opdrachtgever.

Keuze: overige activiteiten

U kunt ook andere activiteiten verzekeren. Wij raden u aan dit te bespreken met uw verzekeringsadviseur. Mogelijkheden zijn onder andere: autovervoer, expeditie-werkzaamheden, opslag en verhuizingen.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen. 

Extra meeverzekerd

U bent bij een gedekte schade ook verzekerd voor bereddingskosten, vernietigingskosten van de beschadigde goederen, opruimingskosten, vernietigingskosten, kosten voor rechtshulp en kosten van wettelijke rente. U bent verzekerd voor bereddingskosten tot de waarde van de goederen. Voor opruimingskosten en vernietigingskosten bent u tot een maximaal bedrag verzekerd.

Schade aan eigendommen van chauffeur

U bent ook verzekerd voor schade aan de spullen van uw werknemer door brand, botsing, diefstal uit het vervoermiddel waarmee de goederen worden vervoerd, of bij diefstal van het hele vervoermiddel. U krijgt de dagwaarde vergoed, tot een maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis. Maar verzekeraars vergoeden geen geld, geldswaardige papieren, kaarten of pasjes, juwelen, sieraden, edelstenen, horloges en voorwerpen van kunst- of verzamelwaarde.

Schade aan hulpmaterialen voor laden en lossen

U bent verzekerd voor schade aan hulpmaterialen die gebruikt worden om te laden en lossen. Hierbij geldt altijd een maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis. U bent alleen verzekerd voor schade aan de hulpmaterialen als de schade het gevolg is van een gedekte gebeurtenis. Met hulpmateriaal bedoelen wij hulpmiddelen voor laden en lossen zonder eigen motor, onder andere een palletwagen en materiaal dat geen deel uitmaakt van het voertuig zelf en dan u gebruikt om de lading vast te zetten, te sturen of af te dekken.

Wat is niet verzekerd met de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener?

De verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Handelsverbod

U bent niet verzekerd voor schade aan goederen waarvoor een nationaal of internationaal handelsverbod geldt of waarvoor een geldige import- of exportvergunning ontbreekt.

Niet verzekerbare zaken

U bent niet verzekerd voor schade aan of verlies van geld, geldswaardige papieren, edele metalen (bijv. goud, zilver, platina), edelstenen, parels en voorwerpen van bijzondere kunst- of verzamelwaarde.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Aanhangers en hulpmiddelen

Bij sommige verzekeraars is schade aan aanhangers en hulpmiddelen niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De kans bestaat dat de rechter bij opzet of grove nalatigheid een hogere aansprakelijkheid vaststelt dan de hiervoor genoemde limieten. Dit risico is niet meeverzekerd.

Eigen risico

Voor de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener geldt een algemeen eigen risico, de hoogte ervan kunt u vaak zelf kiezen. Uw eigen risico is ook afhankelijk van de landen waarin u verzekerd bent, het soort vervoer en van de soort schade.

Diefstalpreventie

Diefstal van vrachtwagens en ladingen kan voor transportondernemers en ladingbelanghebbenden veel schade opleveren. Naast het verliezen van de vrachtwagen/combinatie en/of lading zelf, is ook de administratieve afhandeling vaak een grote belasting, zeker als de diefstal in het buitenland plaatsvindt. Afhankelijk van het soort goederen moeten er preventieve maatregelen genomen worden om diefstal van lading te voorkomen. Als u de beveiligingseisen niet in acht neemt, geldt er een extra eigen risico bij diefstal van de gehele lading en is de maximale schadevergoeding beperkt. Verdere informatie over de beveiligingseisen, het eigen risico en de maximale schadevergoeding vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. 

Risico-indeling

Afhankelijk van het type lading, zal uw verzekeraar een bepaalde beveiliging eisen. Het Verbond van Verzekeraars heeft hiervoor een indeling ontwikkeld die hieronder wordt toegelicht. Informeer voor het bestaande wagenpark bij uw adviseur of verzekeraar welke risico-indeling wordt gebruikt. Voor zover de vervoerde zaken onder meerdere categorieën worden genoemd, dient altijd de zwaardere beveiligingsklasse te worden toegepast.

Risico-indeling

Soort goederen

Voorgeschreven beveiligingsklasse

Categorie I

 • IJzerschroot
 • Laagwaardige bouwmaterialen
 • Niet gekoelde agrarische producten
 • Papier
 • Vee
 • Zand en grind

Standaardbeveiliging (deur-, contact-, stuurslot)

Categorie II

 • Gekoelde agrarische producten
 • Hoogwaardige bouwmaterialen
 • Levensmiddelen en frisdranken
 • Meubelen
 • Tankvervoer

B1 = 5 min. sabotagebestendige blokkering op de motor en startmotor (automatisch ingeschakeld)

Categorie III

 • Bier
 • Chemische producten
 • Vis- en vleesproducten

B2* = B1 + volledig alarm (omtrek + sirene + kanteldetectie)

Categorie IV

 • Alcoholische dranken met uitzondering van bier
 • Confectie
 • Elektronica
 • Geneesmiddelen
 • Non ferro metalen
 • Parfums, cosmetica
 • Softwaredragers
 • Tabakswaren

B3* = 15 min. sabotagebestendige blokkering op de motor én startmotor (automatisch ingeschakeld)
en volledig alarm (omtrek + sirene + kanteldetectie)

* De geïnstalleerde beveiliging dient automatisch te worden ingeschakeld, onafhankelijk van de activiteiten van de chauffeur
Bron: Verbond van Verzekeraars

Speciaal vervoer

U bent alleen verzekerd voor speciaal vervoer als dit op het polisblad staat. Met speciaal vervoer bedoelen wij: vervoer van goederen die kunnen bederven, vervoer van goederen met een koel- of vrieswagen, vervoer van levende dieren, vervoer met een tankwagen, vervoer dat is uitbesteed aan iemand anders, en vervoer binnen één land door een bedrijf uit een ander land (cabotage).

Waar ben ik gedekt?

De verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener geldt voor vervoer en opslag in de landen of gebieden die op de polis staan vermeld. Soms geldt de dekking binnen Europa (inclusief Turkije) doch exclusief de GOS-landen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie of in de reis (onder andere vertragingen) zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via een (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener begint op de ingangsdatum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is vaak een jaar. Als de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener stoppen. Het risico voor verzekeraar begint zodra de zaken worden opgepakt om het transport te beginnen en eindigt zodra de zaken worden neergezet op de plek van bestemming. U bent ook verzekerd als u het vervoer noodzakelijk moet onderbreken, tot 7 dagen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Meestal kunt u na het eerste jaar de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Soms kunt u de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener dagelijks opzeggen. De verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener eindigt dan de volgende dag of zoveel later als u wenst. Opzeggen kan schriftelijk of via de mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij de verzekeraar.

Schade melden?

Wilt u schade melden? Neem dan contact op met Honig en Honig, wij helpen u graag. Zodat u snel weer door kunt gaan met ondernemen. Bel 072-5642669 of mail de informatie over de schade aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Algemene informatie verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over clausules, dekking, premie en/of voorwaarden staan deze vermeld op de polis.

Meest gestelde vragen verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener

Bieden verzekeraars dekking voor cabotagevervoer binnen Duitsland op een verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener en geven zij hiervoor een Versicherungsbestätigung af?

U kunt hiervoor contact opnemen met onze adviseur.

Is het mogelijk uitbesteed vervoer mee te verzekeren op de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener?

Uitbesteed vervoer kunt u meeverzekeren. Het vervoer moet wel zijn uitbesteed aan rechtspersonen en bedrijven van natuurlijke personen die op het moment van uitbesteden in Nederland gevestigd zijn volgens het handelsregister. Het uitbesteed vervoer mag dus niet verder door gecharterd zijn aan een transportbedrijf gevestigd in het buitenland.

Welke informatie heeft u van mij nodig voor de naverrekening/herziening van mijn bedrijfsmatige schadeverzekering?

Welke informatie nodig is voor de jaaropgave is per klant en per product verschillend. Bij de naverrekening worden de specifieke gegevens bij u opgevraagd.

Zijn op de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener ook persoonlijke eigendommen van personeel gedekt?

In de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener zijn de spullen van uw personeel verzekerd tot een bedrag van € 1.000,00 per vervoermiddel.

Is het mogelijk een volledige waarde op een verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener te dekken?

Op de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener is de aansprakelijkheid van verzekeringnemer gedekt. Een uitzondering hierop vormt het CMR-transport als de afzender waarde aangifte aantekent conform artikel 24 van de CMR. In dat geval moet u contact opnemen met onze adviseur.

Welke vervoerscondities zijn er?

Hieronder vindt u een overzicht van meest voorkomende vervoerscondities waarvoor een verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener dekking kan bieden:

 • ABVV (Algemene Bergings- en Vervoerscondities gestrande Voertuigen)
 • AOB (Algemene Opslagvoorwaarden Binnenvaart)
 • ATVBW (Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de Weg)
 • AVA (Algemene Voorwaarden voor Afvalstoffenvervoer)
 • AVB (Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen)
 • AVBC (Algemene Veerboot- en Beurtvaart Condities)
 • AVBV (Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming Verhuisgoederen)
 • AVC (Algemene Vervoerscondities)
 • AVCM (Algemene Vervoerscondities Motorvoertuigen)
 • AVD (Algemene Voorwaarden Distributievervoer)
 • AVET (Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport)
 • AVHD (Algemene Voorwaarden voor Handyman diensten)
 • AVK (Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten)
 • AVSST (Algemene Voorwaarden voor Self-Storage ruimte)
 • AVVB (Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen)
 • AVVC (Algemene Vee Vervoer Condities)
 • AVVV (Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen)
 • BV 2016 (Algemene voorwaarden vervoeren over Binnenwateren)
 • CMR (Grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer over de weg)
 • CMR Nederland (beroepsgoederenvervoer over de weg binnen Nederland)
 • FENEX (Nederlandse Expeditie voorwaarden)
 • FENEX-opslag (Nederlandse Opslagvoorwaarden FENEX)
 • LSV (Logistieke Service Voorwaarden)
 • Opslag (Algemene opslagvoorwaarden)
 • Opslag TLN (Algemene Opslagvoorwaarden TLN)
 • PD TLN (Physical Distribution Voorwaarden 2000 TLN)
 • PD Vervoeradres (Physical Distribution Voorwaarden Stichting Vervoeradres)
 • VVT (Leveringsvoorwaarden Verticaal Transport Nederlands)

Voordelen verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener

 • Hoog verzekerd bedrag per gebeurtenis
 • Bergings-, opruimings- en vernietigingskosten meeverzekerd
 • Zekerheid bij doorbreking van de limieten vervoerscondities
 • Dekking voor schade door vertraging in aflevering
 • Kosten beredding meeverzekerd
 • Dekking voor schade aan hulpmaterialen voor laden en lossen
 • Aansprakelijkheid oninbaarheid rembours meeverzekerd
 • Vertraging in aflevering
 • Extra dekkingen mogelijk voor koel-, vries- en thermosvervoer, uitbesteed vervoer, physical distribution en container-/traileraansprakelijkheid

Meer weten over de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een rsicoscan.