Welke plichten hebben werkgever en werknemer bij ziekteverzuim?

De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. In deze wet staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Uitgangspunt is dat zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk is voor de re-integratie van de werknemer. Lees in dit artikel welke verplichtingen u heeft bij verzuim.

 

Verplichtingen werkgever bij een ziekmelding

 • U geeft een ziekmelding binnen een week door aan uw arbodienst
 • U gaat samen met uw werknemer aan de slag met de re-integratie
 • Is uw werknemer zes weken of langer ziek? Dan schrijft u samen een Plan van aanpak. Hierin staat wat u en uw werknemer gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Basis voor het Plan van aanpak is de Probleemanalyse die u ontvangt van uw (bedrijfs)arts
 • Als er sprake is van langdurig ziekteverzuim (zes weken of langer), dan houdt u een re-integratiedossier bij
 • U bespreekt elke zes weken de voortgang met uw werknemer en past het Plan van aanpak waar nodig aan
 • U meldt uw werknemer ziek bij het UWV, uiterlijk op de eerste werkdag na de 42e ziekteweek
 • Als uw werknemer een jaar ziek is, stelt u rond deze datum samen met hem de (Eerstejaars-)evaluatie op. U bepaalt samen een beoogd re-integratieresultaat, inclusief Plan van aanpak
 • Na 20 maanden stelt u in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op, met alle afspraken en concrete resultaten rondom de geplande werkhervatting
 • U moet uw zieke werknemer op grond van de wet twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of cao kan dit percentage hoger zijn dan 70% 

Verplichtingen werkgever om verzuim te voorkomen

Let op: u heeft als werkgever ook verplichtingen met als doel ziekmeldingen te voorkomen:

 • U houdt zich aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarin staat onder andere dat u een basiscontract moet hebben met een arbodienstverlener, dat u de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer moet bieden en dat u uw werknemers actief wijst op het open spreekuur met de bedrijfsarts
 • U heeft een actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) inclusief Plan van aanpak
 • U biedt uw werknemers periodiek een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan
 • In specifieke gevallen moeten uw werknemers een aanstellingskeuring doen. 
 • De regels rondom het aanvragen van verzuim moeten bekend zijn bij uw werknemers. Dit staat vaak in een verzuimprotocol

Een arbodienst kan u onder ander ondersteunen bij de volgende wettelijke taken:

 • De verzuimbegeleiding
 • De toetsing van uw RI&E, mits u deze zelf uitvoert
 • Het PMO
 • De aanstellingskeuring, indien van toepassing op uw bedrijf
 • Het arbeidsomstandighedenspreekuur of open spreekuur 

Verplichtingen werknemer bij een ziekmelding

 • Uw werknemer houdt zich aan de regels rond het verzuimverlof binnen uw organisatie
 • De werknemer houdt zich aan redelijke re-integratievoorschriften
 • Als een werknemer zich heeft ziekgemeld, moet de medewerker bereikbaar zijn voor werkgever en arbodienst
 • Wil uw zieke medewerker met vakantie? Dan vraagt de werknemer hiervoor toestemming aan u. Als werkgever moet u instemming verlenen, tenzij u gewichtige redenen heeft om het verzoek af te wijzen. Dit is niet anders dan bij een gezonde werknemer. De (bedrijfs)arts kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel
 • Uw werknemer werkt actief mee aan herstel en de re-integratie en verschijnt op het spreekuur van de (bedrijfs)arts.
 • Denkt uw werknemer te weten wanneer de werknemer het werk weer kan hervatten? Dan meldt de werknemer dit aan u
 • Als de werknemer zijn huidige functie niet (volledig) kan uitoefenen, dan moet de werknemer aangepast of vervangend werk doen. 

Schema ziekteverzuim Jaar 1

Ziekteverzuim processchema poortwachter Jaar 1

Schema ziekteverzuim Jaar 2

Ziekteverzuim processchema poortwachter Jaar 2

Naast plichten hebben beide partijen ook rechten bij verzuim.

Welke rechten hebben werkgever en werknemer bij verzuim?

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Daarin staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen.

Uitgangspunt van de Wet verbetering poortwachter is dat u en uw werknemer allebei verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Wat zijn uw rechten als werkgever bij ziekteverzuim? En welke rechten heeft uw werknemer? Wij zetten het hieronder voor u op een rij.

Rechten werkgever

 • Als werkgever mag u aan uw zieke werknemer vragen wanneer uw werknemer weer aan het werk denkt te kunnen en of er taken overgedragen moeten worden. U mag uw werknemer niet zomaar alles vragen bij een ziekmelding
 • In sommige gevallen heeft u het recht om het loon van uw werknemer op te schorten of stop te zetten. We beschrijven hieronder twee voorbeelden
  • U kunt de uitbetaling van het loon bijvoorbeeld opschorten als uw werknemer zich niet houdt aan zogenoemde 'redelijke controlevoorschriften'. Als hij bijvoorbeeld niet verschijnt op het spreekuur bij de (bedrijfs)arts
  • Wil uw werknemer bijvoorbeeld geen aangepast werk doen? Geeft hij hiervoor geen goede reden op en gaat dit in tegen de beoordeling van de bedrijfsarts? Dan kunt u de loonbetaling stopzetten
 • Als deze maatregelen niet werken, kunt u met een jurist de mogelijkheden voor ontslag bespreken
 • Is uw werknemer langer dan twee jaar ziek? Dan mag u hem of haar ontslaan, maar alleen als:
  • de werknemer het werk waarvoor hij is aangenomen niet meer kan doen
  • u en uw werknemer er alles aan hebben gedaan om hem weer aan het werk te krijgen, maar het niet is gelukt
  • de werknemer ook niet in ander of aangepast werk terug kan keren naar het bedrijf, ook niet na opleiding of cursus
  • de werknemer naar verwachting niet binnen 26 weken herstelt
 • Als een zieke medewerker op vakantie wil, mag u de bedrijfsarts vragen of de vakantie het herstel in de weg zal staan. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en/of mag 

Rechten werknemer

 • Iedere werknemer heeft het recht een (bedrijfs)arts te raadplegen over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk
 • Bij een ziekmelding hoeft een werknemer de werkgever niets te vertellen over de oorzaak van de ziekte
 • Een medewerker heeft recht op ziekteverzuimbegeleiding door een professionele (bedrijfs)arts, bijvoorbeeld via een arbodienstverlener
 • Een werknemer mag een second opinion aanvragen bij een andere (bedrijfs)arts
 • Werknemer heeft het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen tot een andere (bedrijfs)arts
 • Mits de vakantie het herstel niet in de weg staat, mag een zieke werknemer op vakantie
 • De eerste twee jaar mag de zieke werknemer niet zomaar worden ontslagen
 • Vindt het ontslag plaats om medische redenen en op advies van de (bedrijfs)arts? Dan heeft de werknemer recht op een WIA-uitkering
 • Een werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, krijgt geen WIA-uitkering. De werknemer kan wel een WW-uitkering aanvragen

Meer weten over arbo, re-integratie en verzuimverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de MKB verzuim-ontzorgverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Offerte aanvragen