Werkmaterieel verzekering minidumper

Werkmaterieelverzekering minidumper - De Werkmaterieelverzekering minidumper is een complete verzekering voor al uw werk- en landmaterieel, zoals heftrucks, graafmachines of ander werkmaterieel. Tijdens werkzaamheden kan er forse schade ontstaan aan de machines zelf, maar ook aan de omgeving. Met de Werkmaterieelverzekering minidumper bent u goed verzekerd tegen dergelijke schade. Wat u verzekert, bepaalt u zelf. U kunt kiezen uit 3 basisdekkingen (WA, Beperkt Casco en Volledig Casco) en diverse aanvullingen.

Offerte aanvragen werkmaterieelverzekering minidumper

Dekking werkmaterieelverzekering minidumper

De werkmaterieelverzekering minidumper voorziet in een aantal dekkingsmogelijkheden voor de risico’s verbonden aan het bezitten, gebruiken en verhuren van werkmaterieel.U bepaalt zelf hoe uitgebreid u het werkmaterieel verzekert. Hierbij kunt u kiezen uit de onderstaande dekkingen.

Welk soort verzekering is de werkmaterieelverzekering minidumper?

De werkmaterieelverzekering minidumper vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel. Het moet gaan om werkmaterieel zoals bijvoorbeeld een vorkheftruck, graafmachine, tractor of aanhangwagen.

Voor wie is de werkmaterieelverzekering minidumper?

Bedrijven die bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik maken van land- en werkmaterieel.

Branches en de werkmaterieelverzekering minidumper

De werkmaterieelverzekering minidumper wordt afgesloten in diverse branches als de machines en voertuigen in eigen gebruik zijn of verhuurd worden zoals in de agrarische sector, bouw, bouwtransport, grondverzet, heien en funderen, infra, kabels en leidingen, loonwerk, recycling, sloop, verticaal transport, wegenbouw.

Wat is verzekerd met de werkmaterieelverzekering minidumper?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan uw werkmaterieel verzekerd is. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) werkmaterieelverzekering minidumper

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans voertuig(en) of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend (gemotoriseerd) werkmaterieel.U bent ook verzekerd voor bereddingskosten, de kosten voor het vervoeren van gewonden en de kosten van rechtsbijstand als gevolg van een gebeurtenis die onder deze dekking valt.U bent verzekerd voor zowel het rijrisico als het werkrisico.U bent ook verzekerd voor schade die het gevolg is van verkeerde instructies van uw opdrachtgever (regiefouten).U bent ook verzekerd als u met het werkmaterieel schade toebrengt aan uw eigen zaken, hiervoor geldt vaak een maximumvergoeding.

Keuze: Brand en Brand/Diefstal werkmaterieelverzekering minidumper

U heeft de keuze tussen de branddekking of de brand- en diefstaldekking. Met de branddekking is schade door een beperkt aantal gebeurtenissen verzekerd zoals brand, ontploffing, blikseminslag en kortsluiting. Bij de brand- en diefstaldekking ben u ook verzekerd schade door diefstal, oplichting, vermissing, verduistering, inbraak en joyriding. Andere oorzaken zijn niet gedekt. U bent ook verzekerd als de schade het gevolg is van een eigen gebrek aan uw landmateriaal of werkmaterieel. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd. U heeft dezelfde dekking voor eventuele accessoires en hulpstukken die bij het werkmaterieel horen.

Keuze: Beperkt Casco werkmaterieelverzekering minidumper

Uw werkmaterieel is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken. De schadeoorzaken waarvoor dekking is zijn: brand, storm, natuurgeweld, aanrijding met dieren, ruitschade, diefstal, joyriding en verduistering. relletjes, explosie, blikseminslag, zelfontbranding, neerstortend luchtvaartuig (of zaken die uit een luchtvaartuig vallen). Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde.

Keuze: Casco Standaard werkmaterieelverzekering minidumper

Met de Casco Standaard dekking is uw werkmaterieel onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid. U bent ook verzekerd voor schade aan uw (rups)banden en voor schade het gevolg is van een eigen gebrek van uw landmateriaal of werkmaterieel. U heeft dezelfde dekking voor eventuele accessoires en hulpstukken die bij het landmateriaal of werkmaterieel horen. Alle opgegeven accessoires en toebehoren, zoals zwaailichten en graafbakken, zijn meeverzekerd als ze op de polis staan vermeld.

Keuze: Casco Uitgebreid werkmaterieelverzekering minidumper

Casco Uitgebreid geeft een ruime dekking voor uw werkmaterieel. Uw werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid. Bij een nieuw of jong object is gedurende de eerste jaren ook schade verzekerd door eigen gebrek, inclusief het gebrekkige onderdeel. Een eigen gebrek is een gebrek als gevolg van een natuurlijke eigenschap of slechte kwaliteit.

Vervangend werkmaterieel

Kunt u niet beschikken over het verzekerde object vanwege onderhoud, reparatie of schade? En gebruikt u daarom tijdelijk een gelijkwaardig object van iemand anders? Dan geldt de dekking ook voor dat vervangende object. Het vervangende werkmaterieel is verzekerd tot het verzekerde bedrag van uw eigen werkmaterieel. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden. Verzekeraars bieden geen dekking voor eigen gebrek bij vervangend werkmaterieel.

Extra dekkingen werkmaterieelverzekering minidumper

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: Rechtsbijstandverzekering

Met de rechtsbijstandverzekering krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw werkmaterieel. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de aankoop of reparatie of bij een strafzaak.

Keuze: Schade aan bestuurder/inzittenden

U kunt schade aan de bestuurder en inzittenden meeverzekeren. Dit betreft schade aan de bestuurder als gevolg van een ongeval tijdens deelname aan het verkeer en bij schade tijdens het gebruik van het verzekerd object waaronder inbegrepen het in- en uitstappen. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan gaat die verzekering vóór.

Keuze: Schade aan eigen zaken

Met deze dekking bent u verzekerd voor schade aan uw eigen zaken die met of door het werkmaterieel worden veroorzaakt. U bent ook verzekerd wanneer u de zaken heeft geleend of gehuurd.Het verzekerd bedrag is gemaximeerd per gebeurtenis.

Keuze: Schade aan vervoerde zaken (beperkte mogelijkheden)

Binnen het onderdeel Wettelijke aansprakelijkheid kunt u voor maximaal bedrag verzekerd zijn voor schade aan zaken van derden die zich bevinden in of op het verzekerde werkmaterieel of een aanhangwagen. Onder ‘zaken’ vallen ook de lading of last die met het verzekerde werkmaterieel of aanhangwagen wordt vervoerd of verplaatst. Deze dekking wordt zeer beperkt aangeboden. Vaak kan een transportverzekering een goed alternatief bieden.

Keuze: Schade aan ondergrondse kabels en leidingen

U bent tot een maximum ook verzekerd voor schade die met het werkmaterieel is veroorzaakt aan ondergrondse kabels, leidingen, buizen en andere ondergrondse installaties, en geeft dan ook dekking voor de gevolgen van zulke schade.Voor schade aan ondergrondse kabels en leidingen geldt vaak een laag eigen risico of soms geen eigen risico, als aangetoond kan worden dat van tevoren een graafmelding bij het Kadaster is gedaan zoals geregeld in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON: zie hiervoor www.kadaster.nl/klic). Er moet dan wel gehandeld worden overeenkomstig de Richtlijn zorgvuldig graafproces.

Dekkingen werkmaterieelverzekering minidumper combineren

U kunt dekkingen combineren en hierdoor de condities, de premie en de polisvoorwaarden optimaal afstemmen op uw specifieke wensen.Door het onafhankelijk advies van Honig en Honig krijgt u altijd de offerte, die het beste bij uw wensen past! 
De samenstelling van de werkmaterieelverzekering minidumper verschilt per verzekeraar.

Verhuur en werkmaterieelverzekering minidumper

Verhuurt u werkmaterieel dat wordt bestuurd door uw eigen medewerkers? Dan is dit werkmaterieel meeverzekerd.Op basis van een maatwerkofferte bieden wij ook mogelijkheden voor een werkmaterieelverzekering minidumper tijdens verhuur van de machines en voertuigen.

Verschillen in werkmaterieelverzekering minidumper

De samenstelling van de werkmaterieelverzekering minidumper verschilt per verzekeringsmaatschappij. Na ontvangst van uw verzoek tot offerte verzorgen wij een onafhankelijke vergelijking tussen diverse verzekeraars op basis van hun premies en voorwaarden.

Wat is niet verzekerd met de werkmaterieelverzekering minidumper?

De werkmaterieelverzekering minidumper keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur. Dit zijn de belangrijkste situaties waarin verzekeraars niet betalen.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade is niet verzekerd als de schade ontstaat door het meedoen aan wedstrijden, optochten, toertochten, personenvervoer of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Met gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het landmateriaal of werkmaterieel bestemd is bedoelen wij onder andere een heftruck gebruiken als hoogwerker.

Schade door opzet, onzorgvuldig gedrag, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als er sprake is van opzet, roekeloos of onzorgvuldig gedrag. U bent onder andere niet verzekerd als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of niet voldeed aan andere voorwaarden, zoals een minimumleeftijd of bij misbruik van alcohol of drugs. Bij een cascodekking bent u ook niet verzekerd bij onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting). U bent ook niet verzekerd als u bij het afsluiten van de werkmaterieelverzekering minidumper of bij schade fraude pleegt of als er sprake is van criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan verzekeringsmaatschappijen: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, muiterij, oproer en opstand.

Niet gemachtigde bestuurder

Is de schade veroorzaakt door iemand die zich zonder toestemming in of op het object bevond, dan betalen verzekeraars de schade niet.

Gevaarlijke stoffen

U bent niet verzekerd voor vervoer van gevaarlijke stoffen anders dan de stoffen die bestemd zijn voor het functioneren van uw landmateriaal of werkmateriaal, behalve als dit op het polisblad of in de polisvoorwaarden staat.

Schade aan lading

Schade aan de lading die het verzekerd object vervoerde of takelde is in het algemeen niet verzekerd, behalve als dit op het polisblad of in de polisvoorwaarden staat.

Sloop- en heiwerkzaamheden en gebruik op het water

U bent niet verzekerd voor sloopwerkzaamheden, heiwerkzaamheden of gebruik op het water (zoals op een ponton), behalve als dit op het polisblad of in de polisvoorwaarden staat.

Schade aan de bestuurder

Schade van personen die zonder uw toestemming op of in het werktuig zitten, is niet verzekerd. En ook schade van personen die zich buiten de cabine bevinden of die zichzelf roekeloos in gevaar brengen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor alle zelfrijdende objecten geldt een WAM-verplichting. Dit is een verzekeringsplicht voor het risico van WA (=wettelijke aansprakelijkheid).

Conformiteitsverklaring

Bij sommige verzekeraars ontvangt u alleen een vergoeding bij total loss of verlies als u o.a. de conformiteitsverklaring heeft overgedragen. De conformiteitsverklaring voor werkmaterieel is te vergelijken met het kentekenbewijs voor auto’s. De conformiteitsverklaring vermeldt het bouwjaar, het chassisnummer en de naam van de fabrikant. Deze gegevens zijn uniek voor het betreffende werkmaterieel en maken het mogelijk om het te identificeren. Het is wettelijk verplicht om bij werkmaterieel een conformiteitsverklaring beschikbaar te hebben.

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's. Vaak hangt het eigen risico af van de waarde van uw landmateriaal of werkmateriaal. U kunt de premie verlagen door te kiezen voor een hoger eigen risico. Eigen risico's kunnen ook staan in de voorwaarden en/of in de clausules. Voor schade aan ondergrondse kabels en leidingen geldt het volgende: Als niet aangetoond kan worden dat, voordat de graafwerkzaamheden plaatsvinden, een graafmelding (KLIC-melding) bij het Kadaster is gedaan, dan is een verhoogd eigen risico van toepassing uitgedrukt in een % van het te vergoeden schadebedrag, vaak met een minimum bedrag en een maximum bedrag.

Afspraken inzake preventie

Verzekeraars kunnen preventiemaatregelen eisen om schade bij diefstal te voorkomen, zoals een startonderbreker of dat u het landmateriaal of werkmateriaal na het werk binnen stalt. U moet voor bepaalde werkmaterieelobjecten aan preventie-eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld een door de Kiwa/SCM goedgekeurd beveiligingssysteem (zoals de klasse W1, W2, W3 of TV01) Voldoet u niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan keren verzekeraars soms niet uit of krijgt u een hoger eigen risico.

Lading

U bent niet verzekerd voor schade aan de lading van het landmateriaal of werkmaterieel. Bij diverse objecten en verschillend per verzekeraar kan hiervoor een aanvullende ladingdekking worden afgesloten.

Onvoldoende onderhoud

U bent niet verzekerd voor schade als gevolg van onvoldoende onderhoud of slijtage.

Waar ben ik gedekt met de werkmaterieelverzekering minidumper?

U kunt bij diverse verzekeraars kiezen voor de volgende dekkingsgebieden:

 • Nederland
 • Benelux + Duitsland
 • Europa 

Groene kaart

Gekentekend materiaal moet worden aan- en afgemeld bij het RDW. Op verzoek wordt er een groene kaart verstrekt. Voor niet gekentekende objecten wordt op verzoek een verzekeringsbewijs verstrekt. Voor afgifte van een groene kaart of een verzekeringsbewijs kunnen verzekeraars kosten in rekening brengen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de werkmaterieelverzekering minidumper aanvraagt of u heeft hebt schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Dit betekent onder andere: stal het object op een veilige plek met het alarm ingeschakeld. Gebruik het object alleen waarvoor het bestemd is. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw (bedrijfs-) situatie zo snel mogelijk aan ons of de verzekeraar door.

Premie werkmaterieelverzekering minidumper

Wij kunnen u een scherpe premie offreren op basis van het offerteformulier. Voor een volledige beschrijving van de dekking en voorwaarden verwijzen wij u naar de productkaart en de polisvoorwaarden, welke wij u bij de offerte aanleveren. De premie voor een werkmaterieelverzekering minidumper is afhankelijk van diverse factoren, zoals:

 • Het soort object of voertuig
 • Het dagelijks gebruik
 • De gewenste dekking(en)
 • Welke dag- of nieuwwaarde
 • Wel of geen verhuur

Wanneer en hoe betaal ik de premie voor de werkmaterieelverzekering minidumper?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of via een (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking van de werkmaterieelverzekering minidumper?

De werkmaterieelverzekering minidumper begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen verzekeraars de werkmaterieelverzekering minidumper stoppen. Over het algemeen wordt de werkmaterieelverzekering minidumper per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij u of de verzekeringsmaatschappij de werkmaterieelverzekering minidumper hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn de werkmaterieelverzekering minidumper op?

U kunt, na het eerste jaar, de werkmaterieelverzekering minidumper dagelijks opzeggen. De werkmaterieelverzekering minidumper stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via de mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij verzekeraars. Soms kan een afwijkende opzegtermijn van toepassing zijn, dit blijkt dan uit de polisvoorwaarden of een clausule. 

Algemene informatie werkmaterieelverzekering minidumper

Deze informatie geeft een samenvatting van de werkmaterieelverzekering minidumper. De exacte dekking verschilt per verzekeraar. Op de polis, in de polisvoorwaarden en in eventuele clausules staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Beveiliging werkmaterieel

Kiwa SCM certificeert beveiligingssystemen voor werkmaterieel. Diefstal van werkmaterieel leidt niet alleen tot directe financiële schade voor eigenaar, verhuurder of verzekeraar, maar brengt vaak aanvullende problemen met zich mee. Zo duurt het vaak lang voordat de werkzaamheden kunnen worden hervat. Beveiligingssystemen voor werkmaterieel zijn geschikt voor bijvoorbeeld tractoren, graafmachines, wielladers en landbouwmachines. Het VbV-keuringsvoorschrift WM03 stelt eisen aan de diefstalpreventieve werking van elektronische beveiligingssystemen voor werkmaterieel. De maatregelen zijn afgestemd op de te verwachten diefstalmethodes. Diefstalbeveiliging voor werkmaterieel is in te delen in drie categorieën, klasse W1, W2 en W3.

Het VbV-SCM certificaat

Een VbV-SCM certificaat kan worden afgegeven op een voertuig wanneer deze beschikt over een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem. Een Kiwa SCM erkend inbouwbedrijf kan het voertuig en beveiligingssysteem certificeren wanneer de werking van het systeem gecontroleerd en goedgekeurd is.

Klassenindeling

Klasse W1

bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig
verhindert, geen detectie en geen alarmering:
- Blokkering op de brandstofvoorziening (of hydraulisch circuit) +
- Onderbreking van het startmotorcircuit +
- Aanvalsbestendigheid minimaal 5 minuten

Klasse W2

bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig
verhindert, geen detectie en geen alarmering:
- Blokkering conform klasse W1 met aanvalsbestendigheid minimaal 15 minuten

Klasse W3

bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig
verhindert, geen detectie en geen alarmering, gecombineerd met een voertuigvolgsysteem dat
aan de eisen van het SCM-voorschrift TT03 voldoet.
- Blokkering conform klasse W1 of W2 +
- voertuigvolgsysteem

Initiatief BMWT

Veel Werkmaterieel staat buiten en loopt daarmee het risico om gestolen te worden. Om diefstal te voorkomen, heeft de BMWT een preventiesysteem ontwikkeld, BMWT-Lock, en een track&trace-systeem, BMWT-Trace. Verder heeft de BMWT de ‘Identificatiegids Werkmaterieel’ uitgegeven.

BMWT-Lock

BMWT-Lock is ontwikkeld om Werkmaterieel te beveiligen tegen diefstal. Dit preventiesysteem voorkomt dat de eigenaar een extra eigen risico krijgt opgelegd van zijn verzekeraar.Als een machine is voorzien van BMWT-Lock, kunnen onbevoegden haar niet starten of besturen. BMWT-Lock onderbreekt de startketen en de hydraulische functies.

BMWT-Trace

BMWT-Trace is een track&trace-systeem. Het systeem kan worden ingezet voor:

 • bewaking, beveiliging object.
 • fraude en misbruikbeveiliging
 • aan-/uitschakelen machine of apparaat op afstand
 • motorbeveiliging met bijvoorbeeld niveau- of bewegingssensoren
 • storingsmeldingen voor bijvoorbeeld temperatuur of brandstofniveau
 • controle op uitval, bijvoorbeeld van een aggregaat voor bronbemaling
 • locatiebepaling, weergegeven via internet
 • controle en nacalculatie op basis van feiten
 • ritregistratie; onder meer tijd en kilometers
 • meldingen naar telefoon of website
 • genereren van managementinformatie

Identificatiegids Werkmaterieel

Als Werkmaterieel is gestolen, is het vaak lastig om hier een onderzoek naar in te stellen. Daarom heeft de BMWT samen met het Verzekeringsbureau bestrijding Voertuigcriminaliteit (VbV) een identificatiegids uitgegeven, de 'Identificatiegids Werkmaterieel'. Het doel van de gids is:

 • informatie verschaffen over de problematiek rond diefstal van Werkmaterieel, inzichtelijk maken waar je op moet letten en de technische kennis verstrekken die nodig is om een (identiteits)onderzoek te kunnen instellen
 • een overzicht geven van de terminologie over Werkmaterieel, om zodoende meer bekendheid te geven binnen de politie

Bekijk het aanbod voor anti-diefstal op BMWT.nl. Daarnaast bieden diverse verzekeraars preventie-artikelen aan, waarop een forse korting van toepassing is. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Voordelen werkmaterieelverzekering minidumper

 • Volledige WA-dekking, inclusief werkrisico (voldoet aan WAM-eisen)
 • Dekkingsgebied naar keuze
 • Schade aan uw eigen voertuigen en eigen gebouwen gedekt
 • Dekking voor ondergrondse schade (kabel-/leidingschade) 
 • Goede waardegarantie en nieuwwaarderegeling
 • Standaard dekking voor vervangend landmateriaal bij onderhoud of reparatie
 • Soepele beveiligingseisen (maatwerk, afhankelijk van de grote van uw graafmachine)
 • Eigen gebrek mee te verzekeren voor uw nieuwe graafmachine
 • Verhuur en sloopwerkzaamheden kunnen meeverzekerd worden
 • Pakketkorting als u de bedrijfsverzekeringen afsluit in één verzekeringspakket
 • Ruime condities, lage premie en goede polisvoorwaarden
 • Onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade

Meer weten over werkmaterieelverzekering minidumper?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte voor uw werkmaterieelverzekering minidumper? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.