Vakantiesluiting Honig en Honig

Vanaf 12 augustus 2022 tot 5 september 2022 is het kantoor van Honig en Honig wegens vakantie gesloten.
Wij zijn dan voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.

De Schengen Visitor-verzekering

De Schengen Visitor-verzekering - De Schengen Visitor-verzekering is speciaal gemaakt als u tijdelijk naar Nederland komt, bijvoorbeeld voor familiebezoek of omdat u op doorreis bent? Dan is het verstandig om een verzekering af te sluiten voor onvoorziene medische kosten. De Schengen Visitor-verzekering is zo'n verzekering.

Verzekering voor uw ziektekosten als u tijdelijk naar Nederland komt

Komt u tijdelijk naar Nederland, bijvoorbeeld voor familiebezoek of omdat u op doorreis bent? Dan is het verstandig om een verzekering af te sluiten voor onvoorziene medische kosten. De Schengen Visitor-verzekering is zo'n verzekering.

De verzekering in het kort

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de Schengen Visitor-verzekering.

 • Beperkte ziektekostenverzekering zonder medische acceptatievoor als u tijdelijk in Nederland verblijft
 • Ziektekostenverzekering met een lage premie per dag
 • Maximale Dekking tot het verzekerd bedrag
 • U kunt de verzekering per direct afsluiten
 • Uw verzekering voldoet aan de eisen van het Schengenvisum
 • U kunt aansprakelijkheid in Nederland meeverzekeren

Voor wie is de verzekering?

Verblijft u tijdelijk in Nederland, bijvoorbeeld voor familiebezoek of vakantie? Dan wilt u uiteraard verzekerd zijn voor onvoorziene medische kosten. Als u een Schengenvisum aanvraagt, is een ziektekostenverzekering zelfs verplicht. De Schengen Visitor-verzekering biedt dekking voor onvoorziene medische kosten en voldoet aan de eisen van het Schengenvisum.

Heeft u in uw land van herkomst al een ziektekostenverzekering die ook in Nederland geldt? Dan kan het zijn dat u de Schengen Visitor-verzekering niet nodig heeft. Houd er wel rekening mee dat medische zorg in Nederland duurder kan zijn dan in uw land van herkomst. U kunt voor hoge kosten komen te staan als u niet of onvoldoende verzekerd bent. Informeer hiernaar bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Wat vergoedt de verzekering?

De Schengen Visitor-verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten. Bijvoorbeeld door een acute blindedarmontsteking of een gebroken been. Maakt u medische kosten voor een kwaal of klacht die u al had toen u de Schengen Visitor-verzekering afsloot? Dan vergoedt de verzekering deze kosten niet. De verzekering vergoedt onder andere:

 • de huisarts
 • geneesmiddelen
 • specialistische zorg
 • ziekenhuisopname
 • tandheelkundige kosten na een ongeval

Vallen uw medische kosten onder de dekking van de Schengen Visitor-verzekering? Dan krijgt u deze vergoed. Er is een eigen risico van toepassing afhankelijk van uw leeftijd. Soms geldt een maximale vergoeding of een maximaal aantal behandelingen. U kunt aansprakelijkheid meeverzekeren. De verzekeraar vergoedt dan de schade die u veroorzaakt aan personen of zaken in Nederland. U heeft een eigen risico per gebeurtenis voor zaken die u bijvoorbeeld heeft gehuurd of geleased. Wilt u precies weten wat u vergoed krijgt? Bekijk het dekkingsoverzicht (pdf).

Wat dekt de verzekering niet?

Voor de Schengen Visitor-verzekering geldt geen medische acceptatie. We vragen u vooraf alleen of u een ziekenhuisopname verwacht. Maakt u medische kosten voor een kwaal of klacht die u al had toen u de Schengen Visitor-verzekering afsloot? Dan vergoedt de verzekering deze kosten niet. Dat geldt ook als u op het moment van afsluiten (nog) niet wist dat u de kwaal of klacht had. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met onze adviseur. Wij helpen u graag.

Voor sommige behandelingen krijgt u geen vergoeding. De belangrijkste uitsluitingen zijn:

 • zwangerschap en bevalling (inclusief kraamzorg), ook als er sprake is van een miskraam of andere complicaties;
 • diabetes mellitus, gal- en nierstenen;
 • tandartskosten die niet het gevolg zijn van een ongeval.

Bekijk voor alle uitsluitingen van de Schengen Visitor-verzekering de polisvoorwaarden (pdf). Wilt u een ruimere dekking? Dan past de Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering misschien beter bij u.

Hoe lang is de verzekering geldig?

U kunt de Schengen Visitor-verzekering afsluiten voor maximaal zes maanden. Bent u 80 jaar of ouder, dan is de verzekering maximaal drie maanden geldig. Loopt uw verzekering af? U kunt de verzekering niet verlengen, maar wel opnieuw afsluiten. Ook dan geldt dat wij geen kosten vergoeden voor kwalen of klachten die u al had op het moment dat  de verzekering afsloot. Het kan dus zijn dat u op de nieuwe verzekering geen vergoeding krijgt voor klachten of kwalen die op de oude verzekering wel waren gedekt. Als u nog niet weet hoe lang u de verzekering nodig heeft, dan kunt u beter kiezen voor een langere periode dan voor een periode die misschien te kort is.

Dekking van de Schengen Visitor-verzekering

Door te klikken op de link hieronderkunt u het dekkingsoverzicht lezen en indien nodig uitprinten. Schengen Visitor-verzekering

Uitsluitingen

Het is belangrijk om te weten dat er op deze verzekering een aantal uitsluitingen van toepassing zijn. De belangrijkste zijn:

 • De verzekeraar vergoedt geen kosten van kwalen, klachten of lichamelijke afwijkingen die op de ingangsdatum van de verzekering al bestaan. Dit geldt ook als u nog niet wist dat u die kwaal, klacht of lichamelijke afwijking had.
 • De verzekeraar vergoedtook geen kosten die het gevolg zijn van diabetes mellitus, gal-/ nierstenen en zwangerschap/bevalling.

 Een volledig overzicht van de uitsluitingen kunt u vinden in de polisvoorwaarden.

Het is voor u belangrijk om te weten dat op deze verzekering alle bestaande klachten en kwalen zijn uitgesloten. Dit geldt ook voor klachten en kwalen waarvan u niet weet dat u ze heeft. Meer weten over een ziektekostenverzekering voor in Nederland? Lees dan de informatie over de Schengen Visitor-verzekering. Of bereken direct uw premie.

Wat is uw premie?

Met de Schengen Visitor-verzekering bent u afhankelijk van uw leeftijd met een lage premie dag in het dekkingsgebied verzekerd voor onvoorziene medische kosten. Maakt u medische kosten voor een kwaal of klacht die u al had toen u de Schengen Visitor-verzekering afsloot? Dan vergoedt de verzekeraar deze kosten niet. Er geldt een minimum premie per verzekerde periode.

Voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt een premie (inclusief assurantiebelasting) voor één persoon of voor twee of meer personen per dag.

U kunt eenvoudig online uw premie berekenen.

De verzekering afsluiten

U kunt online de Schengen Visitor-verzekering afsluiten. Als u geen ziekenhuisopname verwacht, mag u ervan uit gaan dat u de verzekering kunt afsluiten. Houd u er wel rekening mee dat wij geen medische kosten vergoeden voor een kwaal of klacht die u al heeft als u de verzekering afsluit. Dat geldt ook als u op het moment van afsluiten (nog) niet wist dat u de kwaal of klacht had. Betaalt u met iDEAL, creditcard (Mastercard of VISA) of PayPal? Dan ontvangt u de polis binnen een uur per e-mail. Betaalt  u op een andere manier, dan ontvangt u de polis maximaal tien werkdagen nadat de premie op onze bankrekening is bijgeschreven.

Bereken uw premie

 

Schengen Visitor Insurance

If you come to the Netherlands for a family visit, or are just passing through, it is advisable to take out insurance for unexpected medical expenses. The Schengen Visitor Insurance is such an insurance.

For a temporary stay in the Netherlands

Summary

Here are the most important features of the Schengen Visitor Insurance.

 • Limited health insurance without medical acceptance if you are staying in the Netherlands temporarily
 • Health insurance with a low premium per day
 • Maximum coverage
 • You can take out insurance immediately
 • Your insurance meets the demands of the Schengen visa
 • You can add liability in the Netherlands to your insurance 

Who is the insurance for?

If you are staying temporarily in the Netherlands for a family visit or a holiday, you will want to be insured for unexpected medical expenses. If you apply for a Schengen visa, health insurance is compulsory. The Schengen Visitor Insurance offers cover for unexpected medical expenses, and meets the demands of the Schengen visa.

If you already have health insurance in your home country that is also valid in the Netherlands, you may not need the Schengen Visitor Insurance. Bear in mind, however, that medical care in the Netherlands may be more expensive than in your home country. You may be confronted with high costs if you are uninsured or under insured. Ask your own healthcare insurer for further details.

What does the insurance cover?

The Schengen Visitor Insurance covers unexpected healthcare costs. For example, the cost of treating acute appendicitis or a broken leg. If you incur medical expenses for an ailment or complaint that you had before taking out Schengen Visitor Insurance, we will not reimburse these expenses.

The insurance will reimburse for example: 

 • a general practitioner
 • medication
 • specialist care
 • hospitalisation
 • dental costs following an accident

If your medical expenses are covered by the Schengen Visitor Insurance, you will be reimbursed with a maximum or limit. Per insured period you will have the following excess based on your age. Sometimes there is a maximum amount or a maximum number of treatments covered.

You can add liability to your insurance. The insurance company will then reimburse damages caused by you to others or property in the Netherlands up to a maximum or limit. You have an excess per event for items you may have borrowed.

To find out exactly what is reimbursed, see the coverage summary (pdf).

What doesn’t the insurance cover?

The Schengen Visitor Insurance is not subject to medical acceptance. Before you take out insurance, we will only ask if you are expecting to be admitted to hospital.

If you incur medical expenses for an ailment or complaint that you had before taking out the Schengen Visitor Insurance, we will not reimburse these expenses. This also applies if you did not know you had the ailment or complaint at the time you took out the insurance.

If you have any questions, please ask our insurance agent. We will be pleased to help in any way we can.

You will not receive reimbursement for some treatments. Important exclusions are:

 • Pregnancy and birth (including maternity care), including in the case of a miscarriage or other complications
 • Diabetes mellitus, gallstones and kidney stones
 • Dental costs which are not the result of an accident

For all exclusions, see the Schengen Visitor Insurance policy terms and conditions (pdf). If you are looking for more comprehensive cover, the Provisional Residence in the Netherlands Insurance may be more suitable for you.

How long is the insurance valid?

You can take out the Schengen Visitor Insurance for a maximum of 6 months. If you are aged 80 or above, the insurance is only valid for a maximum of 3 months.

If your insurance has expired, you cannot extend it: you must take out new cover. Again, we will not reimburse any costs incurred for ailments or complaints you already had when you took out the insurance. You may therefore find that there is no cover for complaints or ailments in your new insurance which were covered by your old insurance.

If you don’t know how long you will need insurance, it is better to choose a longer period rather than one that may be too short.

What is the premium?

Depending on your age, the Schengen Visitor health insurance insures you for unexpected medical expenses in the area covered from per day. If you incur medical expenses for an ailment or complaint that you had before taking out Schengen Visitor Insurance, we will not reimburse these expenses.

There is a minimum premium per insured period. The premium (including insurance tax) for third party insurance is per day for 1 person or per day for 2 or more people.

You can calculate your premium simply online.

Taking out insurance cover

You can take out the Schengen Visitor Insurance online. Provided that you are not expecting to be admitted to hospital, you will be able to take out insurance. Bear in mind that we will not reimburse medical expenses for an existing ailment or complaint that you may have when you take out the insurance. This also applies if you did not know you had the ailment or complaint at the time you took out the insurance. If you pay by iDEAL, creditcard (Mastercard or VISA) or Paypal, you will receive your policy by email within an hour. If you use a different method of payment, you will receive your policy within a maximum of 10 working days after the premium has been credited to our account.

Bereken uw premie